Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 1081 din 13 decembrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 alin. 1, 2 si 3 din Codul de procedura civila

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Iulia Antoanella Motoc - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Cristina Teodora Pop - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 28 alin. 1, 2 si 3 din Codul de procedura civila, exceptie ridicata de Emil Balaure în Dosarul nr. 17.686/245/2007 al Tribunalului Iasi - Sectia civila si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.495D/2012.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiata a exceptiei de neconstitutionalitate, aratând ca dispozitiile criticate nu sunt de natura a contraveni liberului acces la justitie consacrat prin art. 21 din Constitutie.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 26 aprilie 2010, pronuntata în Dosarul nr. 17.686/245/2007, Tribunalul Iasi - Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 28 alin. 1, 2 si 3 din Codul de procedura civila, exceptie ridicata de Emil Balaure într-o cauza civila în care autorul exceptiei a formulat o cerere de recuzare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esenta, ca limitele dreptului de a formula cerere de recuzare, stabilite de legiuitor prin dispozitiile art. 28 alin. 1, 2 si 3 din Codul de procedura civila, constituie o bariera în calea accesului liber la justitie, încalcând totodata dreptul la un proces echitabil al partii interesate de promovarea unei astfel de cereri.

Tribunalul Iasi - Sectia civila opineaza ca dispozitiile criticate sunt constitutionale, aratând ca limitele de sesizare a instantei cu cereri de recuzare au fost stabilite de legiuitor în scopul evitarii formularii de catre justitiabili a unor cereri abuzive în vederea tergiversarii solutionarii cauzelor.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 28 alin. 1, 2 si 3 din Codul de procedura civila, care au urmatorul cuprins: "Nu se pot recuza judecatorii, rude sau afini ai acelora care stau în judecata ca tutor, curator sau director al unei institutii publice sau societati comerciale, când acestia nu au interes personal în judecarea pricinii.

Nu se pot recuza toti judecatorii unei instante sau ai unei sectii a acesteia.

[...]

Pentru aceleasi motive de recuzare nu se poate formula o noua cerere împotriva aceluiasi judecator."

Se sustine, în esenta, ca textele criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 21 cu privire la accesul liber la justitie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca s-a mai pronuntat asupra constitutionalitatii dispozitiilor art. 28 alin. 1, 2 si 3 din Codul de procedura civila, raportându-se la aceleasi critici de neconstitutionalitate, prin Decizia nr. 265 din 6 martie 2008, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 379 din 19 mai 2008, si Decizia nr. 72 din 2 februarie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 232 din 6 aprilie 2012, prin care a retinut ca textele de lege criticate reprezinta norme procedurale care tin de optiunea legiuitorului, exercitata în conformitate cu art. 126 alin. (2) din Constitutie, potrivit caruia competenta instantelor judecatoresti si procedura de judecata sunt prevazute numai prin lege.

De asemenea, Curtea a retinut ca institutia recuzarii se justifica prin imperativul asigurarii unei judecati impartiale, în care partile sa fie protejate de eventuala partinire a judecatorului. Recuzarea nu poate fi, în consecinta, decât individuala, si nu colectiva, si nici nu poate conduce, în sistemul nostru juridic, la împiedicarea tuturor judecatorilor unei instante de a judeca procesele cu care au fost învestiti în conditiile legii.

Totodata, Curtea a statuat ca prin textele de lege criticate legiuitorul nu a înteles sa restrânga accesul liber la justitie sau dreptul la aparare, ci sa asigure un climat de ordine, indispensabil exercitarii în conditii optime a acestor drepturi constitutionale. Aceste reguli de procedura se justifica prin intentia legiuitorului de a împiedica tergiversarea înfaptuirii actului de justitie, ceea ce contribuie la respectarea dreptului partilor la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil, tinându-se seama si de interesele legitime ale celorlalte parti, nu numai de cele ale partii care a formulat cererea de recuzare.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natura sa determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, atât solutia, cât si considerentele cuprinse în decizia amintita îsi pastreaza valabilitatea si în cauza de fata.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 alin. 1, 2 si 3 din Codul de procedura civila, exceptie ridicata de Emil Balaure în Dosarul nr. 17.686/245/2007 al Tribunalului Iasi - Sectia civila.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 13 decembrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Cristina Teodora Pop
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf