Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 1075 din 13 decembrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 18 alin. (2) si (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru si ale art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Iulia Antoanella Motoc - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Cristina Toma - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 18 alin. (2) si (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru si ale art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Genel International" - S.R.L. din comuna Rebra, judetul Bistrita-Nasaud, în Dosarul nr. 1.263/265/2012 al Judecatoriei Nasaud si care constituie obiectul Dosarului nr. 1.253D/2012 al Curtii Constitutionale.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele Curtii acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiata.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 1 iunie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 1.263/265/2012, Judecatoria Nasaud a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 18 alin. (2) si (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru si ale art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Genel International" - S.R.L. din comuna Rebra, judetul Bistrita-Nasaud, într-un recurs formulat împotriva încheierii de respingere ca inadmisibila a unei exceptii de neconstitutionalitate.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca dispozitiile art. 18 alin. (2) si (3) din Legea nr. 146/1997 nu prevad nicio cale de atac împotriva încheierii privind cererea de reexaminare a modului de stabilire a taxei judiciare de timbru, fapt ce încalca dispozitiile art. 129, raportate la art. 21 alin. (2) si (3) din Constitutie.

De asemenea, considera ca prin judecarea cererilor de reexaminare în camera de consiliu, fara citarea partilor, se îngradeste accesul la justitie al acestora, întrucât partile nu cunosc data la care are loc judecata si nici când se împlinesc cele 48 de ore de la pronuntarea încheierii, prevazute în cuprinsul art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992.

Judecatoria Nasaud apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata, sens în care invoca jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl reprezinta prevederile art. 18 alin. (2) si (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 807 din 3 decembrie 2010, prevederi ce au urmatorul cuprins:

- Art. 18 din Legea nr. 146/1997:

"(2) Împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru se poate face cerere de reexaminare, la aceeasi instanta, în termen de 3 zile de la data la care s-a stabilit taxa sau de la data comunicarii sumei datorate.

(3) Cererea se solutioneaza în camera de consiliu de un alt complet, fara citarea partilor, prin încheiere irevocabila.";

- Art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992: "Daca exceptia este inadmisibila, fiind contrara prevederilor alin. (1), (2) sau (3), instanta respinge printr-o încheiere motivata cererea de sesizare a Curtii Constitutionale. Încheierea poate fi atacata numai cu recurs la instanta imediat superioara, în termen de 48 de ore de la pronuntare. Recursul se judeca în termen de 3 zile".

În sustinerea neconstitutionalitatii acestor prevederi, autorul exceptiei invoca încalcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 21 alin. (2) si (3) privind accesul liber la justitie si art. 129 referitor la folosirea cailor de atac.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca, în ceea ce priveste prevederile art. 18 alin. (2) si (3) din Legea nr. 146/1997, prin Decizia nr. 102 din 9 februarie 2006, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 9 martie 2006, a statuat ca aceste texte de lege "constituie o norma procedurala care reglementeaza solutionarea cererii de reexaminare împotriva încheierii de stabilire a taxei de timbru, asadar un incident procedural [...]. În conditiile în care în discutie este o chestiune prealabila, solutionarea acesteia este guvernata de principiul celeritatii, care ar fi grav afectat prin aplicarea în materie a principiilor oralitatii si contradictorialitatii, a obligativitatii citarii partilor, ca si a posibilitatii exercitarii unei cai de atac împotriva încheierii de solutionare a cererii de reexaminare".

De altfel, în jurisprudenta sa, Curtea a aratat cu numeroase ocazii ca principiul liberului acces la justitie nu echivaleaza cu accesul la toate structurile judecatoresti si la toate gradele de jurisdictie, legiuitorul având competenta, potrivit art. 126 alin. (2) din Constitutie, sa instituie reguli de procedura deosebite, în considerarea unor situatii speciale.

Referitor la constitutionalitatea prevederilor art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, Curtea constata ca s-a pronuntat în numeroase rânduri, de exemplu, prin Decizia nr. 607 din 15 noiembrie 2005, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 25 ianuarie 2006, prin Decizia nr. 494 din 8 iunie 2006, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 21 iunie 2006, si prin Decizia nr. 521 din 19 aprilie 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 351 din 20 mai 2011, prilej cu care a statuat ca "aceste dispozitii sunt norme de procedura, pe care instanta care a fost sesizata cu exceptia de neconstitutionalitate este obligata sa le aplice în vederea selectarii doar a acelor exceptii de neconstitutionalitate care, potrivit legii, pot face obiectul controlului de constitutionalitate exercitat de Curtea Constitutionala, unica autoritate de jurisdictie constitutionala. Deci, aceasta procedura face posibila doar pronuntarea în situatiile date asupra oportunitatii sesizarii Curtii Constitutionale, instanta de judecata având rol de filtru al exceptiei de neconstitutionalitate ridicate de parti".

De asemenea, prin Decizia nr. 1.512 din 18 noiembrie 2010, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 28 ianuarie 2011, Curtea a constatat ca "natura imperativa a termenului de 48 de ore, în cadrul caruia partea interesata poate declara recurs împotriva încheierii prin care instanta de judecata a respins ca inadmisibila cererea de sesizare a Curtii Constitutionale cu solutionarea unei exceptii de neconstitutionalitate, are menirea de a da expresie principiului celeritatii si al solutionarii cauzelor într-un termen rezonabil, în considerarea faptului ca exceptia de neconstitutionalitate reprezinta un incident procedural în cadrul unui litigiu".

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natura sa determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, atât solutia, cât si considerentele cuprinse în aceste decizii îsi pastreaza valabilitatea si în cauza de fata.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 18 alin. (2) si (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru si ale art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Genel International" - S.R.L. din comuna Rebra, judetul Bistrita-Nasaud, în Dosarul nr. 1.263/265/2012 al Judecatoriei Nasaud.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 13 decembrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Cristina Toma
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf