Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 1074 din 13 decembrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 11 alin. (3) teza a doua din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobarii tacite

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Iulia Antoanella Motoc - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Valentina Barbateanu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 11 alin. (3) teza a doua din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobarii tacite, exceptie ridicata de Awwad Jamal în Dosarul nr. 8.148/117/2010 al Tribunalului Cluj - Sectia mixta de contencios administrativ si fiscal, de conflicte de munca si asigurari sociale si care constituie obiectul Dosarului nr. 1.077D/2012 al Curtii Constitutionale.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, ca neîntemeiata, aratând ca art. 2 din Protocolul nr. 7 aditional la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale consacra dreptul la doua grade de jurisdictie doar în materie penala, iar art. 129 din Constitutie reglementeaza exercitarea cailor de atac împotriva hotarârilor judecatoresti "în conditiile legii".

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 18 mai 2012, pronuntata în Dosarul nr. 8.148/117/2010, Tribunalul Cluj - Sectia mixta de contencios administrativ si fiscal, de conflicte de munca si asigurari sociale a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 11 alin. (3) teza a doua din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobarii tacite, exceptie ridicata de Awwad Jamal într-o cauza având ca obiect constatarea aprobarii tacite a cererii de eliberare a unei autorizatii de construire.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia arata, în esenta, ca este neconstitutionala îngradirea dreptului la verificarea legalitatii si temeiniciei solutiei instantei de fond de catre cel putin înca o jurisdictie. Arata ca din jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului rezulta ca o procedura judecatoreasca trebuie sa respecte accesul la justitie si elementele care confera unui proces caracter echitabil (publicitate, contradictorialitate si judecarea de catre un magistrat independent, într-un termen rezonabil), precum si dublul grad de jurisdictie. Considera, totodata, ca restabilirea egalitatii de tratament juridic dintre reclamant si stat, prin autoritatile publice, nu poate avea loc decât prin readucerea procedurii aprobarii tacite pe fagasul dreptului procesual civil ca drept comun în materie si, în consecinta, supunerea acestei proceduri dublului sau triplului grad de jurisdictie.

Tribunalul Cluj - Sectia mixta de contencios administrativ si fiscal, de conflicte de munca si asigurari sociale apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata. În acest sens, arata ca art. 21 alin. (1) si (2) din Constitutie nu instituie obligativitatea dublului grad de jurisdictie, iar din art. 129 din Legea fundamentala rezulta ca regulile de procedura sunt de competenta exclusiva a legiuitorului, care este liber sa aprecieze justul raport dintre celeritatea impusa de anumite proceduri si importanta verificarii drepturilor de mai multe structuri judecatoresti. De asemenea, precizeaza ca obligatia reglementarii unor cai de atac împotriva hotarârilor judecatoresti nu se regaseste printre garantiile procedurale prevazute de art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale. Considera ca nu se încalca nici principiul egalitatii în drepturi, atâta vreme cât hotarârea judecatoreasca pronuntata în prima instanta în cazul aprobarii tacite este irevocabila pentru toate partile din proces, fara discriminare. În ce priveste invocarea art. 53 din Constitutie, precizeaza ca acesta nu este incident în cauza. Mentioneaza, totodata, ca dreptul la dublul grad de jurisdictie este recunoscut de art. 2 din Protocolul nr. 7 aditional la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale doar în materie penala.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 11 alin. (3) teza a doua din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobarii tacite, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 25 aprilie 2003, al caror continut este urmatorul: "Hotarârile [...] sunt irevocabile". Textul de lege criticat se refera la hotarârile pronuntate de instanta chemata sa constate aprobarea tacita, ca modalitate alternativa de emitere sau reînnoire a autorizatiilor de catre autoritatile administratiei publice.

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, textul de lege criticat contravine urmatoarelor dispozitii din Constitutie: art. 16 referitor la egalitatea în drepturi, art. 21 alin. (1) si (2) care consacra dreptul de acces liber la justitie si prevede ca nicio lege nu poate îngradi exercitarea acestui drept si art. 53 care stabileste conditiile în care este permisa restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati. De asemenea, se invoca si prevederi din urmatoarele documente internationale: art. 6 - "Dreptul la un proces echitabil" din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, art. 14 din Pactul international privitor la drepturile civile si politice care se refera la dreptul tuturor oamenilor de acces liber la justitie, în conditii de egalitate si cu respectarea unor garantii specifice unui proces echitabil si art. 2 din Protocolul nr. 7 aditional la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale care consacra dreptul la doua grade de jurisdictie în materie penala.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observa ca s-a mai pronuntat asupra dispozitiilor de lege ce formeaza obiectul acesteia, din perspectiva unor critici similare si prin raportare la aceleasi texte constitutionale si conventionale.

Astfel, prin Decizia nr. 251 din 10 mai 2005, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 18 iulie 2005, Curtea a constatat ca textul de lege criticat, potrivit caruia hotarârile pronuntate de instantele judecatoresti în materia aprobarii tacite sunt irevocabile, nu încalca prevederile Constitutiei sau pe cele ale Conventiei pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale. Aceasta, deoarece Legea fundamentala nu cuprinde norme care sa stabileasca tipul sau numarul cailor de atac ce pot fi introduse împotriva hotarârilor judecatoresti, statuând, în art. 129, ca acestea se exercita "în conditiile legii".

În ceea ce priveste invocarea, în sprijinul criticii de neconstitutionalitate, a dispozitiilor art. 2 din Protocolul aditional nr. 7 la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, Curtea a retinut ca acestea consacra, într-adevar, dreptul la dublul grad de jurisdictie, drept ce este recunoscut însa doar în materie penala. Având în vedere ca obiectul cauzei care se judeca de catre instanta de judecata în fata careia a fost ridicata exceptia de neconstitutionalitate solutionata prin decizia mai sus citata - cauza similara celei de fata - nu era de natura penala, Curtea a constatat ca nu sunt incidente prevederile art. 2 din Protocolul aditional nr. 7.

De asemenea, prin Decizia nr. 84 din 8 februarie 2007, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 19 februarie 2007, Curtea a observat, în legatura cu invocarea încalcarii principiului egalitatii în drepturi prevazut de dispozitiile art. 16 alin. (1) din Constitutie, ca, în masura în care reglementarea dedusa controlului se aplica tuturor celor aflati în situatia prevazuta în ipoteza normei legale, fara nicio discriminare pe considerente arbitrare, critica având un atare obiect nu este întemeiata.

Totodata, în jurisprudenta sa, Curtea a statuat ca accesul la justitie nu presupune si accesul la toate mijloacele procedurale prin care se înfaptuieste justitia, iar instituirea regulilor de desfasurare a procesului în fata instantelor judecatoresti, deci si reglementarea cailor ordinare sau extraordinare de atac, este de competenta exclusiva a legiuitorului, care poate institui, în considerarea unor situatii deosebite, reguli speciale de procedura. Astfel, accesul liber la justitie nu înseamna accesul la toate structurile judecatoresti si la toate caile de atac. În acest sens este, de exemplu, Decizia Plenului Curtii Constitutionale nr. 1 din 8 februarie 1994, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994.

Întrucât în cauza de fata nu au fost relevate elemente de noutate care sa conduca la reconsiderarea jurisprudentei prezentate, solutia pronuntata prin deciziile mai sus citate si motivarea acesteia îsi mentin valabilitatea si în ceea ce priveste prezenta exceptie de neconstitutionalitate. Concluzia enuntata mai sus nu intra în contradictie nici cu jurisprudenta recenta prin care Curtea Constitutionala a constatat neconstitutionalitatea eliminarii controlului judiciar al hotarârii pronuntate de judecatorie în materia contraventiilor la regimul circulatiei pe drumurile publice, care reprezinta "acuzatii în materie penala" în sensul art. 6 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale (Decizia nr. 500 din 15 mai 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 18 iulie 2012), nici cu cea prin care instanta de contencios constitutional a retinut ca eliminarea oricarei cai de atac împotriva hotarârilor pronuntate asupra fondului de catre judecatorii în cauze al caror obiect îl constituie obligarea la plata unei sume de bani de pâna la 2.000 lei inclusiv instituie în mod nejustificat un tratament juridic diferit în privinta exercitarii cailor de atac împotriva hotarârilor judecatoresti pronuntate asupra fondului cauzei, pentru aceleasi categorii de litigii, si anume cererile privind creante având ca obiect plata unei sume de bani (Decizia nr. 967 din 20 noiembrie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 18 decembrie 2012).

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 11 alin. (3) teza a doua din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobarii tacite, exceptie ridicata de Awwad Jamal în Dosarul nr. 8.148/117/2010 al Tribunalului Cluj - Sectia mixta de contencios administrativ si fiscal, de conflicte de munca si asigurari sociale.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 13 decembrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Valentina Barbateanu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf