Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 1073 din 13 decembrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedura penala

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Iulia Antoanella Motoc - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Oana Cristina Puica - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Minca.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedura penala, exceptie ridicata de Aurel Moga si Asociatia de Locatari din bd. Corneliu Coposu nr. 1D, sectorul 3, Bucuresti, în Dosarul nr. 6.226/302/2012 al Judecatoriei Sectorului 5 Bucuresti - Sectia I penala si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.054D/2012.

La apelul nominal lipsesc autorii exceptiei, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Magistratul-asistent refera asupra cauzei si arata ca autorul exceptiei Asociatia de Locatari din bd. Corneliu Coposu nr. 1D, sectorul 3, Bucuresti, a depus la dosar note scrise prin care aduce la cunostinta Curtii faptul ca a formulat cerere de repunere în termen si recurs împotriva Sentintei penale nr. 951 din 24 aprilie 2012, pronuntata de Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti - Sectia I penala în Dosarul nr. 6.226/302/2012.

Cauza este în stare de judecata.

Presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiata a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând, în acest sens, jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:

 

Prin Sentinta penala nr. 951 din 24 aprilie 2012, asa cum a fost îndreptata prin Încheierea din 29 mai 2012, ambele pronuntate în Dosarul nr. 6.226/302/2012, Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti - Sectia I penala a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedura penala.

Exceptia a fost ridicata de Aurel Moga si Asociatia de Locatari din bd. Corneliu Coposu nr. 1D, sectorul 3, Bucuresti, cu ocazia solutionarii contestatiei în anulare împotriva unei sentinte penale prin care a fost respinsa o cerere de revizuire.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin ca dispozitiile art. 403 alin. 1 din Codul de procedura penala încalca egalitatea în drepturi, accesul liber la justitie, dreptul la un proces echitabil si dreptul la un recurs efectiv, precum si conditiile si limitele restrângerii exercitiului unor drepturi sau al unor libertati, întrucât examinarea admisibilitatii în principiu a cererii de revizuire nu are loc în sedinta publica, ci presupune o activitate unilaterala, iar nu contradictorie, partile fiind, astfel, în imposibilitate de a-si sustine punctul de vedere în fata instantei.

Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti - Sectia I penala apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata, deoarece dispozitiile art. 403 alin. 1 din Codul de procedura penala nu aduc nicio atingere prevederilor din Legea fundamentala invocate de autorii exceptiei.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului precizeaza ca îsi mentine punctul de vedere retinut în deciziile Curtii Constitutionale nr. 325/2012 si nr. 518/2012, în sensul ca dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, notele scrise depuse la dosar, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 403 alin. 1 din Codul de procedura penala, modificate prin art. XVIII pct. 53 din Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 26 octombrie 2010. Textul de lege criticat are urmatorul cuprins: "Admisibilitatea în principiu se examineaza de catre instanta, în camera de consiliu, fara citarea partilor si fara participarea procurorului. Instanta examineaza daca cererea de revizuire este facuta în conditiile prevazute de lege si daca din probele strânse în cursul cercetarii efectuate de procuror rezulta date suficiente pentru admiterea în principiu."

În sustinerea neconstitutionalitatii acestor dispozitii de lege, autorii exceptiei invoca încalcarea prevederilor constitutionale ale art. 16 alin. (1) si (2) referitor la egalitatea în drepturi, ale art. 21 alin. (1) si (2) privind accesul liber la justitie si ale art. 53 referitor la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati, precum si a prevederilor art. 1 privind obligatia de a respecta drepturile omului, ale art. 6 referitor la dreptul la un proces echitabil si ale art. 13 privind dreptul la un recurs efectiv din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca dispozitiile art. 403 alin. 1 din Codul de procedura penala au mai fost supuse controlului de constitutionalitate prin raportare la principiile accesului liber la justitie si dreptului la un proces echitabil, invocate si în prezenta cauza, si fata de critici similare. Astfel, prin Decizia nr. 518 din 15 mai 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 20 iunie 2012, Curtea a respins, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor de lege criticate, retinând ca revizuirea este o cale extraordinara de atac împotriva hotarârilor penale definitive si poate fi exercitata numai în conditiile reglementate în art. 393 si urmatoarele din Codul de procedura penala.

Anterior modificarii dispozitiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedura penala prin art. XVIII pct. 53 din Legea nr. 202/2010, instanta de judecata examina cererea de revizuire ascultând concluziile procurorului si ale partilor. În prezent, cererea se examineaza în camera de consiliu, fara citarea partilor si fara participarea procurorului.

Asa fiind, Curtea a constatat ca, în cadrul acestor din urma reglementari, partea interesata se adreseaza procurorului cu o cerere prin care solicita revizuirea unei hotarâri penale definitive, iar acesta va fi obligat sa efectueze o seama de acte de cercetare, care vor fi înaintate împreuna cu concluziile sale instantei competente. Prin art. 403 din Codul de procedura penala a fost instituita procedura prealabila a admiterii în principiu, stabilindu-se în alin. 1 ca instanta, pe baza materialului primit de la procuror, examineaza, în camera de consiliu, fara citarea partilor si fara participarea procurorului, daca cererea de revizuire este facuta în conditiile prevazute de lege si daca din probele strânse în cursul cercetarii efectuate de procuror rezulta date suficiente pentru admiterea în principiu.

Or, prin natura si continutul ei specific, o astfel de procedura prealabila, de examinare a revizuirii sub aspectul admisibilitatii în principiu, nu vizeaza însasi solutionarea caii extraordinare de atac, ci doar verificarea întrunirii conditiilor de exercitare a acesteia referitoare la încadrarea cererii în termenul legal, la întemeierea ei pe cazurile prevazute de lege si depunerea ori invocarea mijloacelor de proba în dovedirea cazului de revizuire. Altfel spus, instanta se pronunta asupra unei probleme care priveste exclusiv buna administrare a justitiei, ca si în cazul judecarii recuzarii sau al stramutarii pricinilor. Or, asa cum a stabilit în repetate rânduri instanta de contencios european a drepturilor omului, cea mai mare parte a drepturilor procedurale, prin natura lor, nu constituie, în sensul Conventiei, "drepturi civile" si, deci, nu intra în câmpul de aplicare al art. 6 al Conventiei pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale. În acest sens, sunt citate ca exemple: refuzul autorizarii introducerii apelului pronuntat de o curte suprema - Decizia din 9 mai 1989, pronuntata de Comisia Europeana a Drepturilor Omului în Cauza Helmers împotriva Suediei (Cererea nr. 11.826/85); examinarea cererii de revizuire a unui proces civil - Decizia din 8 octombrie 1976, pronuntata de Comisia Europeana a Drepturilor Omului în Cauza X, Y si Z împotriva Elvetiei (Cererea nr. 6.916/75).

Asadar, cât timp procedura admiterii în principiu nu priveste însasi judecarea pe fond a cererii de revizuire - o atare procedura fiind reglementata cu caracter exclusiv în art. 405 din Codul de procedura penala -, Curtea a constatat ca dispozitiile criticate nu înfrâng prevederile referitoare la dreptul la un proces echitabil, întrucât procedura speciala vizata nu se ocupa de fondul cauzelor, de drepturile civile, cum cere art. 6 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, ci numai de aspectele de ordin pur legal, a caror examinare nu face cu nimic necesara o dezbatere, cu citarea partilor.

De altfel, mijloacele procedurale prin care se înfaptuieste justitia presupun si instituirea regulilor de desfasurare a procesului în fata instantelor judecatoresti, deci si reglementarea cailor ordinare si a celor extraordinare de atac, legiuitorul, în virtutea rolului sau constitutional consacrat de art. 126 alin. (2) si art. 129 din Legea fundamentala, putând stabili prin lege procedura de judecata si modalitatea de exercitare a cailor de atac. Aceste prevederi constitutionale dau expresie principiului consacrat si de Curtea Europeana a Drepturilor Omului, care, de exemplu, prin Hotarârea din 16 decembrie 1992, pronuntata în Cauza Hadjianastassiou împotriva Greciei, paragraful 33, a stabilit ca "statele contractante se bucura de o mare libertate în alegerea mijloacelor proprii care sa permita sistemului judiciar sa respecte imperativele articolului 6 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale".

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natura sa determine schimbarea acestei jurisprudente, solutia de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate pronuntata de Curte prin decizia mai sus mentionata, precum si considerentele care au fundamentat-o îsi pastreaza valabilitatea si în prezenta cauza.

Pentru motivele aratate, dispozitiile art. 403 alin. 1 din Codul de procedura penala nu aduc atingere nici prevederilor art. 13 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.

Referitor la invocarea, ca temei al exceptiei de neconstitutionalitate, a art. 16 alin. (1) si (2) din Constitutie, Curtea constata ca o atare încalcare nu poate fi retinuta, întrucât principiul egalitatii cetatenilor nu înseamna uniformitate, astfel ca, daca la situatii egale trebuie sa corespunda un tratament egal, la situatii diferite, tratamentul nu poate fi decât diferit.

În ceea ce priveste pretinsa încalcare, prin textul de lege ce face obiectul exceptiei, a art. 53 din Constitutie, aceasta nu poate fi retinuta, prevederile constitutionale invocate fiind aplicabile numai în ipoteza în care exista o restrângere a exercitarii drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, restrângere care nu s-a constatat.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedura penala, exceptie ridicata de Aurel Moga si Asociatia de Locatari din bd. Corneliu Coposu nr. 1D, sectorul 3, Bucuresti, în Dosarul nr. 6.226/302/2012 al Judecatoriei Sectorului 5 Bucuresti - Sectia I penala.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 13 decembrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Oana Cristina Puica
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf