Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 1071 din 13 decembrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 alin. (3) si (6) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Iulia Antoanella Motoc - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Cristina Toma - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 alin. (3) si (6) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România, exceptie ridicata de Biroul Notarial Public Chiru Maria Dana în Dosarul nr. 9.854/1.748/2011 al Judecatoriei Gaesti si care constituie obiectul Dosarului nr. 1.026D/2012 al Curtii Constitutionale.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Presedintele dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 1.146D/2012, având ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Nicolamar" - S.R.L. din Iasi în Dosarul nr. 8.369/94/2011 al Tribunalului Ialomita - Sectia civila.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Curtea, având în vedere obiectul exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în dosarele sus-mentionate, din oficiu, pune în discutie problema conexarii cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.

Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 1.146D/2012 la Dosarul nr. 1.026D/2012, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele Curtii acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca inadmisibila, a exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarelor, constata urmatoarele:

 

Prin Sentinta civila nr. 1.087 din 5 aprilie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 9.854/1.748/2011, Judecatoria Gaesti a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (3) si (6) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România, exceptie ridicata de Biroul Notarial Public Chiru Maria Dana într-o cauza având ca obiect o plângere contraventionala.

Prin Decizia civila nr. 708/R din 11 iunie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 8.369/94/2011, Tribunalul Ialomita - Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Nicolamar" - S.R.L. din Iasi într-o cauza având ca obiect anularea unui proces-verbal de contraventie.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin ca Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 este neconstitutionala, deoarece obliga contravenientul atât la plata tarifului de despagubire, cât si la plata rovinietei, pentru a putea circula în continuare pe drumurile din România. Arata ca nu se acorda dreptul de circulatie pe un interval de timp cel mult egal cu plata contravalorii rovinietei, atâta vreme cât cuantumul despagubirii prevazute de art. 8 din ordonanta este egal cu valoarea rovinietei pe un an. Sustine ca despagubirea si rovinieta au acelasi scop, si anume acoperirea cheltuielilor de finantare a lucrarilor de constructie, modernizare, întretinere si reparatie a drumurilor nationale.

Arata ca fapta savârsita (contraventia) este sanctionata de doua ori, prin aplicarea amenzii contraventionale, dar si prin obligarea la plata despagubirii, în conditiile în care nu exista în fapt o paguba, ci numai o taxa pentru folosirea drumurilor. Mai arata ca, prin comunicarea cu întârziere a procesului-verbal de contraventie, se creeaza posibilitatea savârsirii mai multor contraventii de acelasi fel, fapt ce duce la îmbogatirea fara justa cauza a statului, încalcându-se, în acelasi timp, prevederile art. 47 din Constitutie.

Considera ca dispozitiile de lege criticate contravin principiului egalitatii în drepturi a cetatenilor, precum si celui la libera circulatie, deoarece contravenientul plateste, în plus fata de cetateanul care nu a savârsit contraventia, si o amenda contraventionala.

Arata ca, prin plata dubla (a despagubirii, respectiv a rovinietei), se încalca prevederile constitutionale potrivit carora sunt interzise orice prestatii impuse în afara celor prevazute de legea fiscala.

În acelasi timp, autorii exceptiei sustin ca prevederile art. 8 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 nu îndeplinesc cerintele de previzibilitate impuse de dispozitiile art. 1 alin. (5) din Constitutie, deoarece nu reglementeaza, într-o maniera clara si previzibila, natura juridica a tarifului de despagubire, si nici modalitatea de aplicare a dispozitiilor privind plata acestuia, astfel încât persoanele împuternicite si autoritatile publice chemate sa aplice norma criticata sunt puse în situatia de a stabili în mod aleatoriu aceste aspecte.

Ca urmare a examinarii prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 15/2002, destinatarul normei juridice, respectiv utilizatorul drumurilor nationale, ar putea trage concluzia ca tariful de despagubire reprezinta contravaloarea rovinietei pe 12 luni si ca, odata achitat acest tarif, va avea o rovinieta valabila pentru aceasta perioada. Obligativitatea achitarii de catre contravenient a tot atâtor amenzi si tarife de despagubire câte fapte contraventionale se presupune ca acesta ar fi savârsit apare astfel ca fiind excesiva, în sensul ca ar putea conduce la plata unor sume disproportionate în raport cu pericolul social al faptei.

În ceea ce priveste pretinsa neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002, autorii nu arata în ce mod acestea contravin prevederilor constitutionale invocate.

Judecatoria Gaesti apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata.

Tribunalul Ialomita - Sectia civila apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (3) si (6) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 este neîntemeiata. Invoca în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale, respectiv Decizia nr. 57/2012.

Avocatul Poporului si-a exprimat punctul de vedere în Dosarul nr. 100D/2011 al Curtii Constitutionale, ocazie cu care a apreciat ca prevederile art. 8 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 sunt constitutionale, prin Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 instituindu-se tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din România pentru toate vehiculele înmatriculate si pentru toti utilizatorii români si straini, structurat în functie de perioada de parcurs si stationare, încadrarea în clasa de emisii poluante, masa totala maxima autorizata si numarul de axe. De asemenea, textul de lege criticat nu contine elemente de natura sa determine un tratament inegal sau discriminatoriu între utilizatorii de vehicule.

În acelasi timp, precizeaza ca a ridicat direct în fata Curtii exceptia de neconstitutionalitate a textului criticat, apreciind ca acesta contravine dispozitiilor art. 1 alin. (5), art. 11 si 20 din Constitutie.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând actele de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl reprezinta dispozitiile art. 8 alin. (3) si (6) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, astfel cum a fost modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 8/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 30 ianuarie 2010, cu urmatorul cuprins: "(3): Contravenientul are obligatia de a achita, pe lânga amenda contraventionala, cu titlu de tarif de despagubire, în functie de tipul vehiculului folosit fara a detine rovinieta valabila, sumele stabilite potrivit anexei nr. 4. [...]

(6) Odata cu aplicarea amenzii contraventionale, utilizatorilor români care folosesc reteaua de drumuri nationale din România fara a avea o rovinieta valabila li se retine certificatul de înmatriculare al vehiculului pâna la prezentarea dovezii de achitare a tarifului de despagubire conform prevederilor alin. (3)".

În sustinerea neconstitutionalitatii acestor dispozitii, autorii exceptiei invoca încalcarea prevederilor constitutionale ale art. 1 alin. (5) privind obligativitatea respectarii Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor, art. 11 referitor la dreptul international si intern, art. 16 privind egalitatea în drepturi a cetatenilor, art. 20 referitor la tratatele internationale privind drepturile omului, art. 25 alin. (1) referitor la libera circulatie, art. 47 alin. (1) privind nivelul de trai, art. 53 alin. (1) referitor la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati si art. 56 privind contributiile financiare.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca, ulterior sesizarii sale cu exceptia de neconstitutionalitate, dispozitiile art. 8 alin. (3) si alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 au fost abrogate prin art. I pct. 2 din Legea nr. 144/2012 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 24 iulie 2012. Acest aspect, însa, nu ar putea conduce la inadmisibilitatea exceptiei de neconstitutionalitate, având în vedere Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, prin care Curtea a stabilit ca sintagma "în vigoare" din cuprinsul dispozitiilor art. 29 alin. (1) si ale art. 31 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale este constitutionala în masura în care se interpreteaza în sensul ca sunt supuse controlului de constitutionalitate si legile sau ordonantele ori dispozitiile din legi sau din ordonante ale caror efecte juridice continua sa se produca si dupa iesirea lor din vigoare. În acelasi timp, însa, art. II din Legea nr. 144/2012 prevede: "Tarifele de despagubire prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, aplicate si contestate în instanta pâna la data intrarii în vigoare a prezentei legi se anuleaza", astfel încât dispozitiile art. 8 alin. (3) si alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002, astfel cum ele au fost reglementate anterior abrogarii prin Legea nr. 144/2012, nu îsi mai produc efectele în cauza de fata. Pentru aceste considerente, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (3) si (6) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 urmeaza a fi respinsa ca devenita inadmisibila.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca devenita inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 alin. (3) si (6) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România, exceptie ridicata de Biroul Notarial Public Chiru Maria Dana în Dosarul nr. 9.854/1.748/2011 al Judecatoriei Gaesti si de Societatea Comerciala "Nicolamar" - S.R.L. din Iasi în Dosarul nr. 8.369/94/2011 al Tribunalului Ialomita - Sectia civila.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 13 decembrie 2012.

 
PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Cristina Toma
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf