Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 1070 din 13 decembrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 27 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Iulia Antoanella Motoc - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Cristina Toma - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 27 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie ridicata de Mircea Pavel Dorin Mircea în Dosarul nr. 2.312/281/2012 al Judecatoriei Ploiesti - Sectia civila si care constituie obiectul Dosarului nr. 1.011D/2012 al Curtii Constitutionale.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele Curtii acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate. În acest sens, arata ca modalitatile de comunicare a procesului-verbal se pot efectua alternativ, nefiind subsidiare.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 11 mai 2012, pronuntata în Dosarul nr. 2.312/281/2012, Judecatoria Ploiesti - Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 27 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie ridicata de Mircea Pavel Dorin Mircea într-o cauza având ca obiect o plângere împotriva unui proces-verbal de constatare a contraventiei.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia invoca Decizia Curtii Constitutionale nr. 536 din 28 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 44 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala. Nu motiveaza însa în niciun fel exceptia de neconstitutionalitate ridicata, limitându-se la a aprecia ca dispozitiile art. 27 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 sunt neconstitutionale în raport cu prevederile art. 21, 24 si 52 din Constitutie, fara a arata în ce consta aceasta contrarietate.

Judecatoria Ploiesti - Sectia civila apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata, aratând ca dispozitiile de lege criticate nu contravin prevederilor art. 21, 24 si 52 din Constitutie.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciaza ca dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale. Considera ca acestea nu îngradesc accesul liber la justitie si dreptul la un proces echitabil, întrucât art. 31 din ordonanta recunoaste oricarei persoane, identificata ca autor al unei contraventii si sanctionata ca atare printr-un proces-verbal încheiat de organul competent, posibilitatea de a se plânge împotriva acestuia instantei judecatoresti, declansând în acest mod faza judiciara a actiunii administrative, în care beneficiaza de toate garantiile care conditioneaza dreptul la un proces echitabil.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizata.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl reprezinta dispozitiile art. 27 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, cu urmatorul cuprins: "Comunicarea procesului-verbal si a înstiintarii de plata se face prin posta, cu aviz de primire, sau prin afisare la domiciliul sau la sediul contravenientului. Operatiunea de afisare se consemneaza într-un proces-verbal semnat de cel putin un martor".

În sustinerea neconstitutionalitatii acestor prevederi, autorul exceptiei invoca încalcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 21 privind accesul liber la justitie, art. 24 referitor la dreptul la aparare si art. 52 privind dreptul persoanei vatamate de o autoritate publica.

Curtea constata ca autorul nu motiveaza în niciun fel exceptia de neconstitutionalitate invocata, limitându-se la a aprecia ca fiind neconstitutionale dispozitiile art. 27 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, fara a arata în ce mod acestea contravin prevederilor art. 21, 24 si 52 din Constitutie. Or, în conformitate cu dispozitiile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, "Sesizarile trebuie facute în forma scrisa si motivate", astfel încât exceptia de neconstitutionalitate urmeaza a fi respinsa ca inadmisibila.

Curtea observa ca asupra dispozitiilor de lege criticate s-a pronuntat, de exemplu, prin deciziile nr. 467 din 6 iunie 2006, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 28 iunie 2006, si nr. 1.254 din 22 septembrie 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 6 ianuarie 2012, constatând ca acestea sunt constitutionale în raport cu prevederile constitutionale invocate si în prezenta cauza.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 27 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie ridicata de Mircea Pavel Dorin Mircea în Dosarul nr. 2.312/281/2012 al Judecatoriei Ploiesti - Sectia civila.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 13 decembrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Cristina Toma
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf