Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 1066 din 11 decembrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 131 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Daniela Ramona Maritiu - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 131 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Marin Rusu în Dosarul nr. 19.046/212/2012 al Judecatoriei Constanta - Sectia civila. Exceptia formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.419D/2012.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiata, a exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 10 octombrie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 19.046/212/2012, Judecatoria Constanta - Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 131 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Marin Rusu într-o cauza având ca obiect solutionarea unei contestatii la executare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca dispozitiile de lege criticate încalca prevederile constitutionale ale art. 16. Considera ca termenul de 5 ani este neconstitutional, fiind foarte mare fata de cel de 3 ani.

Judecatoria Constanta - Sectia civila apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul considera ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata. Colectarea creantelor fiscale reprezinta o situatie diferita de recuperarea creantelor de drept comun, protejarea interesului public justificând stabilirea unui termen de prescriptie special, de 5 ani. În aceasta situatie creditorul este statul, iar instituirea unui termen special în aceasta materie are în vedere ocrotirea unui interes general constând în asigurarea resurselor financiare ale statului. În continuare face referire la Decizia Curtii Constitutionale nr. 158/1998.

Avocatul Poporului apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata. În acest sens, face referire la jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 131 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, cu urmatorul continut: "(1) Dreptul de a cere executarea silita a creantelor fiscale se prescrie în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui în care a luat nastere acest drept.

(2) Termenul de prescriptie prevazut la alin. (1) se aplica si creantelor provenind din amenzi contraventionale."

În sustinerea neconstitutionalitatii acestor dispozitii, autorul exceptiei invoca prevederile constitutionale ale art. 16 referitor la egalitatea în drepturi.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca s-a mai pronuntat asupra constitutionalitatii dispozitiilor de lege criticate prin raportare la aceleasi norme constitutionale.

Astfel, prin Decizia nr. 978 din 30 septembrie 2008, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 23 octombrie 2008, si Decizia nr. 1.147 din 16 octombrie 2008, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 778 din 20 noiembrie 2008, Curtea a statuat ca, în cadrul raporturilor juridice dintre stat, în calitate de creditor, si contribuabil, în calitate de debitor al obligatiei fiscale, cele doua parti nu se situeaza pe pozitii de egalitate, între ele existând o legatura de subordonare în favoarea statului, pe baza unui regim de drept public, si, prin urmare, nu poate fi vorba de încalcarea principiului egalitatii în fata legilor prevazut de art. 16 din Constitutie. Stabilirea unui termen de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita a creantelor fiscale, diferit de cel general, este determinata de natura speciala a creantelor fiscale, care reprezinta surse ale bugetului de stat, ceea ce constituie o justificare suficienta pentru diferenta de tratament juridic în ceea ce priveste termenul de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natura sa determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale în materie, atât considerentele, cât si solutia acestor decizii îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauza.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 131 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Marin Rusu în Dosarul nr. 19.046/212/2012 al Judecatoriei Constanta - Sectia civila.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 11 decembrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Daniela Ramona Maritiu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf