Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 1063 din 11 decembrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. V din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor masuri financiare in domeniul asigurarilor sociale de sanatate si al finantelor publice

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Daniela Ramona Maritiu - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. V din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor masuri financiare în domeniul asigurarilor sociale de sanatate si al finantelor publice, exceptie ridicata de Primaria Comunei Maldaieni în Dosarul nr. 3.895/2/2012 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal. Exceptia formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.380D/2012.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiata, a exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 26 septembrie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 3.895/2/2012, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor masuri financiare în domeniul asigurarilor sociale de sanatate si al finantelor publice, exceptie ridicata de Primaria Comunei Maldaieni cu ocazia solutionarii unei cauze de contencios administrativ.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autoarea acesteia arata ca dispozitiile de lege criticate contravin prevederilor art. 115 alin. (4) din Constitutie. Motivarea care se regaseste în preambulul ordonantei criticate nu reprezinta o justificare pertinenta, care sa determine Guvernul sa adopte acest act normativ cu respectarea Constitutiei. În continuare, face referire la Decizia nr. 255/2005, prin care Curtea a statuat asupra conditiilor ce trebuie respectate în momentul adoptarii unei ordonante de urgenta.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul arata ca, în ceea ce priveste Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 15/2012, interventia legislativa a fost justificata în cuprinsul preambulului acestui act normativ, prin invocarea elementelor pe care le-a considerat ca "vizeaza interesul general public si constituie situatii extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amânata". Apreciaza ca, motivarea din cuprinsul ordonantei de urgenta criticate poate fi considerata ca justificând nu doar oportunitatea reglementarii, ci pune în evidenta existenta unei situatii extraordinare, având caracter obiectiv, independent de vointa Guvernului, si care impune adoptarea imediata a unor masuri pentru contracararea unor efecte negative asupra societatii.

Avocatul Poporului arata ca, prin Decizia nr. 558/2012, Curtea Constitutionala a statuat ca dispozitiile art. V alin. (1) teza I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor masuri financiare în domeniul asigurarilor sociale de sanatate si al finantelor publice sunt constitutionale în masura în care se aplica numai sumelor alocate prin Hotarârea Guvernului nr. 255/2012 si neutilizate de catre unitatile administrativ-teritoriale care nu au înregistrat arierate aferente unor cheltuieli curente si de capital si nu au avut în derulare cofinantari de proiecte cu finantare externa nerambursabila pâna la data intrarii în vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 15/2012. În continuare, arata ca urgenta reglementarilor criticate este justificata în chiar preambulul ordonantei de urgenta, iar dispozitiile legale ale acesteia nu afecteaza în niciun fel institutiile fundamentale ale statului si nici nu încalca drepturile si libertatile cetatenilor care formeaza colectivitatea locala din raza de activitate a autoritatilor administratiei publice locale. În concluzie, arata ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. V din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor masuri financiare în domeniul asigurarilor sociale de sanatate si al finantelor publice, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 din 8 mai 2012, cu urmatorul continut: "(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale acordate unitatilor administrativ-teritoriale în anul 2012 prin Hotarârea Guvernului nr. 255/2012 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru unele unitati administrativ-teritoriale, pentru plata unor arierate aferente cheltuielilor curente si de capital, precum si pentru cofinantarea unor proiecte cu finantare externa nerambursabila, neutilizate pâna la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se restituie de catre ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale la bugetul de stat, în contul din care acestea au fost încasate. Restituirea sumelor neutilizate se efectueaza pe baza de ordine de plata pentru Trezoreria Statului, întocmite distinct, în care la rubrica <> se va preciza obligatoriu <>.

(2) Regularizarea cu bugetul de stat a sumelor prevazute la alin. (1) se realizeaza în termen de 3 zile lucratoare de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

(3) Cu sumele restituite potrivit alin. (2) se reîntregeste Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, potrivit instructiunilor emise de Ministerul Finantelor Publice."

În opinia autorului exceptiei, prevederile criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 115 alin. (4) referitor la competenta Guvernului de a adopta ordonante de urgenta în situatii extraordinare.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca potrivit jurisprudentei sale constatate, pentru emiterea unei ordonante de urgenta este necesara existenta unei stari de fapt obiective, cuantificabile, independente de vointa Guvernului, care pune în pericol un interes public. Astfel, prin Decizia nr. 255 din 11 mai 2005, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 16 iunie 2005, si prin Decizia nr. 1.008 din 7 iulie 2009, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 23 iulie 2009, Curtea a retinut implicatiile deosebirii terminologice dintre notiunea de "caz exceptional", utilizat în acceptia art. 114 alin. (4) din Constitutie anterior revizuirii, si cea de "situatie extraordinara", aratând ca, desi diferenta dintre cei doi termeni, din punctul de vedere al gradului de abatere de la obisnuit sau comun caruia îi dau expresie, este evidenta, acelasi legiuitor a simtit nevoia sa o puna la adapost de orice interpretare de natura sa minimalizeze o atare diferenta, prin adaugarea sintagmei "a caror reglementare nu poate fi amânata", consacrând astfel in terminis imperativul urgentei reglementarii.

Prin aceleasi decizii, Curtea a reamintit jurisprudenta sa pronuntata anterior revizuirii Legii fundamentale si a precizat ca de esenta cazului exceptional este caracterul sau obiectiv, în sensul ca "existenta sa nu depinde de vointa Guvernului care, în asemenea împrejurari, este constrâns sa reactioneze prompt pentru apararea unui interes public pe calea ordonantei de urgenta" (Decizia nr. 83 din 19 mai 1998, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 8 iunie 1998).

Curtea retine ca Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor masuri financiare în domeniul asigurarilor sociale de sanatate si al finantelor publice a fost adoptata - astfel cum reiese din preambulul acesteia - avându-se în vedere:

- presiunile si riscurile determinate de evolutiile economice interne si externe, necesitatea sustinerii cresterii economice si a reducerii inflatiei, precum si cerinta asigurarii cu prioritate a sumelor destinate finantarii proiectelor de infrastructura si a cofinantarii proiectelor finantate din fonduri europene si a contributiei României la bugetul comunitar;

- necesitatea evitarii acestor riscuri prin adoptarea unei politici de restrângere a cheltuielilor bugetare;

- Hotarârea Guvernului nr. 255/2012 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru unele unitati administrativ-teritoriale, care nu poate fi aplicata de acestea, deoarece nu înregistreaza arierate si nu au în derulare proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile care sa necesite cofinantare.

Totodata, potrivit Deciziei Curtii Constitutionale nr. 558 din 24 mai 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 382 din 7 iunie 2012, daca prin Hotarârea Guvernului nr. 255/2012, au fost alocate astfel de sume fara a exista o justificare reala, Guvernul este îndreptatit sa dispuna restituirea acestora fara a mai astepta închiderea exercitiului bugetar, întrucât, pe de o parte, sursa din care au fost alocate aceste sume o reprezinta Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului, ce reprezinta o finantare extraordinara, iar, pe de alta parte, Guvernul are obligatia de a adopta masuri care sa previna folosirea acestor sume în alte scopuri decât cele stabilite. Astfel, Curtea a retinut ca aceste doua elemente justifica urgenta adoptarii masurii restituirii prevazute de dispozitiile actului normativ criticate.

Asa fiind, Curtea constata, pe de-o parte, ca aceste împrejurari se încadreaza în conceptul constitutional de "situatii extraordinare a caror reglementare nu poate fi amânata", astfel cum acesta a fost definit în jurisprudenta sa, iar, pe de alta parte, ca urgenta a fost motivata corespunzator în cuprinsul ordonantei de urgenta criticate.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. V din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor masuri financiare în domeniul asigurarilor sociale de sanatate si al finantelor publice, exceptie ridicata de Primaria Comunei Maldaieni în Dosarul nr. 3.895/2/2012 ale Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 11 decembrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Daniela Ramona Maritiu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf