Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 1061 din 11 decembrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 77^1 alin. (6) teza finala din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Daniela Ramona Maritiu - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 77^1 alin. (6) teza finala din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicata de Ecaterina Iolanda Alexe în Dosarul nr. 22.667/299/2012 al Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti. Exceptia formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.370D/2012.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, pune concluzii de respingere, ca neîntemeiata, a exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 17 august 2012, pronuntata în Dosarul nr. 22.667/299/2012, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 77^1 alin. (6) teza finala din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicata de Ecaterina Iolanda Alexe într-o cauza ce are ca obiect solutionarea unei plângeri împotriva încheierii de carte funciara.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autoarea acesteia arata, în esenta, ca dispozitiile criticate contravin art. 44 si art. 53 din Constitutie, în masura în care sunt aplicabile si vânzarii unui imobil prin procedura executarii silite.

Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul considera ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata. În acest sens face referire la Decizia Curtii Constitutionale nr. 342/2012.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 77^1 alin. (6) teza finala din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, cu urmatorul cuprins: "(...) Pentru înscrierea drepturilor dobândite în baza actelor autentificate de notarii publici ori a certificatelor de mostenitor sau, dupa caz, a hotarârilor judecatoresti si a altor documente în celelalte cazuri, registratorii de la birourile de carte funciara vor verifica îndeplinirea obligatiei de plata a impozitului prevazut la alin. (1) si (3) si, în cazul în care nu se va face dovada achitarii acestui impozit, vor respinge cererea de înscriere pâna la plata impozitului."

În sustinerea neconstitutionalitatii acestor dispozitii, autoarea exceptiei invoca prevederile constitutionale ale art. 44 referitor la dreptul de proprietate privata si art. 53 referitor la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca s-a mai pronuntat asupra constitutionalitatii dispozitiilor art. 77^1 alin. (6) teza finala din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal din perspectiva acelorasi critici de neconstitutionalitate.

Astfel, prin Decizia nr. 1.157 din 6 noiembrie 2008, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 840 din 15 decembrie 2008, Decizia nr. 1.386 din 26 octombrie 2010, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 20 ianuarie 2011, si Decizia nr. 342 din 10 aprilie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 411 din 20 iunie 2012, Curtea a aratat ca dispozitiile de lege criticate dau expresie prevederilor art. 44 alin. (1) din Legea fundamentala, potrivit carora continutul si limitele dreptului de proprietate sunt stabilite prin lege. Prin urmare, nu se poate retine nici pretinsa încalcare a dispozitiilor art. 53 din Legea fundamentala, referitoare la restrângerea exercitiului unor drepturi si libertati.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natura sa justifice reconsiderarea jurisprudentei în materie, solutia si considerentele deciziilor amintite îsi pastreaza valabilitatea si în prezenta cauza.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 77^1 alin. (6) teza finala din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicata de Ecaterina Iolanda Alexe în Dosarul nr. 22.667/299/2012 al Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 11 decembrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Daniela Ramona Maritiu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf