Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 1055 din 11 decembrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 26 din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedura civila

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Daniela Ramona Maritiu - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 26 din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedura civila, exceptie ridicata de Ana Cristina Nitescu prin mandatar Maria Igiescu în Dosarul nr. 486/299/2003 al Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti. Exceptia formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.324D/2012.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca inadmisibila, a exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 28 iunie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 486/299/2003, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 26 din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedura civila, exceptie ridicata de Ana Cristina Nitescu, prin mandatar Maria Igiescu, într-o cauza având ca obiect contestatie la executare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autoarea acesteia arata ca dispozitiile de lege criticate contravin prevederilor art. 21 alin. (3) si art. 124 din Constitutie, fara a arata în ce mod.

Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata. În acest sens, face referire la Decizia Curtii Constitutionale nr. 696/2006.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul arata ca autoarea exceptiei de neconstitutionalitate se margineste numai la a invoca în sustinerea acesteia o prevedere constitutionala. În jurisprudenta sa constanta, Curtea a statuat ca simpla enumerare a unor prevederi constitutionale pretins încalcate nu este de natura sa satisfaca exigentele art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992. Fata de aceste aspecte, apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibila.

Avocatul Poporului arata ca, în virtutea principiului rolului activ, judecatorul este în drept sa staruie prin toate mijloacele legale în vederea lamuririi împrejurarilor de fapt si de drept ale pricinii. Aplicarea acestui principiu conduce la aflarea adevarului si, în consecinta, la pronuntarea unor hotarâri temeinice si legale. Descoperirea adevarului nu ar fi posibila daca, printr-un sistem procesual, s-ar interzice judecatorului sa staruie, prin mijloace legale, în vederea lamuririi acelor fapte pe care partile nu le-au dovedit din diferite motive. În acest context, eliminarea din Codul de procedura civila a obligatiei judecatorului de a da îndrumari partilor care nu sunt asistate sau reprezentate de avocat sau mandatari, cu privire la drepturile si obligatiile lor, nu este de natura sa aduca atingere garantiilor specifice caracterului echitabil al procesului sau al solutionarii cauzei într-un termen rezonabil si nici înfaptuirii justitiei. Pentru aceste motive, arata ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. I pct. 26 din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedura civila, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 din 14 iulie 2005, cu urmatorul continut: "La articolul I punctul 46, alineatul 3 al articolului 129 se abroga."

Dispozitiile art. 129 alin. (3), abrogate prin textul de lege criticat, dispun ca: "În cazul în care partile nu sunt asistate sau reprezentate de avocat sau de mandatarii prevazuti la art. 68 alin. 5, judecatorul le va da îndrumari cu privire la drepturile si obligatiile ce le revin în proces."

În sustinerea neconstitutionalitatii acestor dispozitii, autorii exceptiei invoca prevederile constitutionale ale art. 21 alin. (3) referitor la dreptul partilor la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil si art. 124 referitor la înfaptuirea justitiei.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observa ca autorul exceptiei se limiteaza la a enumera textele constitutionale considerate a fi încalcate, fara a preciza în concret motivele pe care se întemeiaza contrarietatea cu Legea fundamentala.

Prin urmare, Curtea constata ca exceptia nu este motivata, nefiind respectate dispozitiile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, potrivit carora "Sesizarile trebuie facute în forma scrisa si motivate". În mod constant, jurisprudenta instantei constitutionale a stabilit ca sesizarile de neconstitutionalitate adresate Curtii fara a fi motivate trebuie respinse ca inadmisibile, Curtea neputându-se substitui subiectelor îndreptatite sa o sesizeze, întrucât ar exercita un control din oficiu, ceea ce este contrar sistemului nostru constitutional.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 26 din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedura civila, exceptie ridicata de Ana Cristina Nitescu prin mandatar Maria Igiescu în Dosarul nr. 486/299/2003 al Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 11 decembrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Daniela Ramona Maritiu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf