Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 1053 din 11 decembrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 53 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Irina Loredana Gulie - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Daniel-Liviu Arcer.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 53 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, exceptie invocata de Vasile Andronic în Dosarul nr. 32.127/4/2011 al Judecatoriei Sectorului 4 Bucuresti si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.288D/2012.

La apelul nominal lipsesc partile, procedura de citare fiind legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele Curtii acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicita respingerea exceptiei ca neîntemeiata.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 9 iulie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 32.127/4/2011, Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 53 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, exceptie invocata de Vasile Andronic într-o cauza având ca obiect solutionarea unei cereri de retrocedare în temeiul Legii fondului funciar nr. 18/1991.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se arata, în esenta, ca textul de lege criticat instituie o discriminare în cadrul aceleiasi categorii de persoane, respectiv aceea a cetatenilor ale caror proprietati au fost preluate în mod abuziv de catre stat, de organizatiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice în perioada regimului comunist. Astfel, arata ca, în cazul imobilelor care fac obiect de reglementare al Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, unitatea detinatoare a imobilului a carui restituire se cere este obligata sa se pronunte în termen de 60 de zile asupra cererii de restituire în natura, prin decizie sau, dupa caz, prin dispozitie motivata, iar decizia respectiva poate fi atacata în justitie în termen de 30 de zile de la comunicare. Pe de alta parte, potrivit Legii fondului funciar, textul de lege criticat prevede o solutie legislativa similara, respectiv posibilitatea de a ataca în justitie hotarârea comisiei judetene, în termen de 30 de zile de la comunicare, fara ca legea sa prevada însa si un termen în decursul caruia comisia judeteana sa fie obligata sa se pronunte, astfel încât, în lipsa unei hotarâri a comisiei judetene, persoana îndreptatita nu se poate adresa justitiei, o astfel de actiune fiind respinsa ca prematur introdusa.

Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate invocate.

Avocatul Poporului considera ca prevederile legale criticate sunt constitutionale. În acest sens, arata ca acestea se aplica în mod egal tuturor celor aflati în situatia prevazuta în ipoteza normei legale, fara nicio discriminare pe criterii arbitrare, fiind în acord si cu prevederile constitutionale privind accesul liber la justitie, dat fiind faptul ca prevederile legale criticate reglementeaza o cale de atac în justitie.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl reprezinta prevederile art. 53 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998.

Textul de lege criticat are urmatorul cuprins: "(2) Împotriva hotarârii comisiei judetene se poate face plângere la judecatoria în a carei raza teritoriala este situat terenul, în termen de 30 de zile de la comunicare."

În opinia autorului exceptiei, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 11 - Dreptul international si dreptul intern, art. 16 alin. (1) si (2) referitoare la egalitatea în fata legii si la preeminenta legii, art. 20 - Tratatele internationale privind drepturile omului si în art. 21 alin. (1) privind accesul liber la justitie.

De asemenea, sunt invocate prevederile art. 19 pct. 3 referitor la limitarea exercitiului libertatii de exprimare cuprins în Pactul international privind drepturile civile si politice, art. 14 - Interzicerea discriminarii cuprins în Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, art. 1 - Interzicerea generala a discriminarii cuprins în Protocolul nr. 12 aditional la aceeasi conventie, art. 2 pct. 1 referitor la interzicerea discriminarii si art. 7 privind egalitatea în fata legii cuprinse în Declaratia Universala a Drepturilor Omului, art. 20 - Egalitatea în fata legii si art. 21 - Nediscriminarea cuprinse în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata urmatoarele:

Autorul exceptiei sustine, în esenta, ca, în lipsa unui termen legal în decursul caruia comisia judeteana sa fie obligata sa se pronunte asupra cererilor sau contestatiilor formulate de catre persoanele care au cerut reconstituirea ori constituirea dreptului de proprietate privata asupra terenului, aceasta amâna în mod nejustificat solutionarea, astfel încât, în lipsa unei hotarâri a comisiei judetene, persoana îndreptatita nu se poate adresa justitiei, o astfel de actiune fiind respinsa ca prematur introdusa.

Analizând aceste sustineri, Curtea constata ca autorul exceptiei tinde sa solicite Curtii Constitutionale completarea textului de lege criticat, solicitare care nu poate fi retinuta, fiind contrara dispozitiilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, care prevad ca, în exercitarea atributiilor sale, Curtea Constitutionala se pronunta "numai asupra constitutionalitatii actelor cu privire la care a fost sesizata, fara a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului". Acceptarea unei asemenea critici ar echivala cu transformarea instantei de contencios constitutional într-un legislator pozitiv, ceea ce ar contraveni art. 61 din Constitutie, potrivit caruia "Parlamentul este [...] unica autoritate legiuitoare a tarii".

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 53 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, exceptie invocata de Vasile Andronic în Dosarul nr. 32.127/4/2011 al Judecatoriei Sectorului 4 Bucuresti.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 11 decembrie 2012.

 
PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Irina Loredana Gulie
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf