Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 1051 din 11 decembrie 2012

Asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, ale art. 1 lit. a) si b) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor si ale art. 196 lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice*)

*) A se vedea opinia separata de la Decizia nr. 871 din 25 iunie 2010, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 28 iunie 2010.

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, ale art. 1 lit. a) si b) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor si ale art. 196 lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, exceptie ridicata de Vasile Mucerniuc în Dosarul nr. 821/116/2012 al Tribunalului Calarasi - Sectia civila si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.249D/2012.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Curtea dispune a se face apelul si în dosarele nr. 1.250D/2012 si nr. 1.279D/2012, având ca obiect aceeasi exceptie de neconstitutionalitate, ridicata de Vasile Filote si Ioan Daescu în dosarele nr. 858/116/2012 si nr. 730/116/2012 ale aceleiasi instante.

La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor.

Reprezentantul Ministerului Public nu se opune conexarii cauzelor.

Curtea, având în vedere identitatea de obiect a cauzelor, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, dispune conexarea dosarelor nr. 1.250D/2012 si nr. 1.279D/2012 la Dosarul nr. 1.249D/2012, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele Curtii acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiata a exceptiei de neconstitutionalitate, sens în care invoca jurisprudenta Curtii Constitutionale.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarelor, constata urmatoarele:

 

Prin încheierile din 28 iunie 2012, pronuntate în dosarele nr. 821/116/2012, nr. 858/116/2012 si nr. 730/116/2012, Tribunalul Calarasi - Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, ale art. 1 lit. a) si b) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor si ale art. 196 lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Exceptia a fost ridicata de reclamantii Vasile Mucerniuc, Vasile Filote si Ioan Daescu în cadrul unor litigii având ca obiect contestatii la decizii de pensionare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin ca prevederile de lege criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 15 privind universalitatea, ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în fata legii, art. 148 alin. (2) si (4) privind aplicarea cu prioritate a actelor cu caracter obligatoriu adoptate de Uniunea Europeana, precum si dispozitiilor art. 14 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale si ale art. 1 din Primul Protocol aditional la Conventie.

În acest sens, arata ca, în urma adoptarii Legii nr. 119/2010 si a Legii nr. 263/2010, le-a fost anulat dreptul de a beneficia de pensie de serviciu, în timp ce altor categorii li s-a mentinut acest drept. Asadar, este inadmisibil ca o categorie de pensionari sa beneficieze în continuare de cuantumul pensiei de serviciu, iar alte categorii sa nu beneficieze de acelasi drept. Invoca în acest sens considerentele Deciziei Curtii Constitutionale nr. 873/2010.

Mai arata ca, prin statutul lor de militari si politisti, au avut o serie de interdictii si incompatibilitati, dar si de responsabilitati si riscuri în exercitarea profesiei, drept pentru care exista o similitudine între statutul constitutional al magistratilor si cel al militarilor si politistilor.

Totodata, arata ca, prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2011, au fost încalcate dispozitiile art. 1 din Primul Protocol aditional la Conventie, care consacra respectarea dreptului de proprietate a bunurilor apartinând persoanelor fizice. Din aceasta perspectiva, drepturile care decurg din contributiile din cadrul regimurilor de securitate sociala, cum este dreptul la pensie, constituie drepturi patrimoniale care intra sub protectia dispozitiilor sus-mentionate. Invoca în acest sens jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, si anume Hotarârea din 26 noiembrie 2002, pronuntata în Cauza Buchen împotriva Republicii Cehe, Cauza Klein împotriva Austriei, Hotarârea din 22 octombrie 2009, pronuntata în Cauza Apostolakis împotriva Greciei, hotarârile din 8 decembrie 2009 si 31 mai 2011, pronuntate în cauzele Munoz Diaz împotriva Spaniei, paragraful 44, si Maggio si altii împotriva Italiei, paragraful 55.

Tribunalul Calarasi - Sectia civila opineaza în sensul respingerii exceptiei de neconstitutionalitate, deoarece legiuitorul este îndreptatit sa revizuiasca modalitatea de calcul a drepturilor de pensie, fara ca prin aceasta sa se aduca atingere însusi dreptului la pensie. Invoca în acest sens Decizia Curtii Constitutionale nr. 1.268/2011, potrivit careia dobândirea dreptului la pensie speciala nu poate fi considerata o obligatie ad aeternum a statului de a acorda acest drept, singurul drept câstigat fiind doar prestatiile deja realizate pâna la intrarea în vigoare a noii reglementari si asupra carora legiuitorul nu ar putea interveni decât prin încalcarea art. 15 alin. (2) din Constitutie.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciaza, în esenta, ca dispozitiile legale criticate sunt constitutionale, invocând în acest sens deciziile Curtii Constitutionale nr. 871/2010, nr. 1.237/2010, nr. 919/2011 si nr. 553/2011.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului, rapoartele întocmite de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 31 ianuarie 2011, aprobata prin Legea nr. 165/2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 19 iulie 2011, ale art. 1 lit. a) si b) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 30 iunie 2010 si ale art. 196 lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010.

Dispozitiile de lege criticate au urmatorul cuprins:

- Art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2011: "(1) Pensiile prevazute la art. 1 lit. a) si b) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor, pentru care la determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat salariul mediu brut pe economie, potrivit art. 5 alin. (4) din aceeasi lege, se revizuiesc, din oficiu, cel mai târziu pâna la data de 31 decembrie 2011, pe baza actelor doveditoare ale veniturilor realizate lunar de beneficiari.

(2) Obligatia identificarii si transmiterii la casele de pensii sectoriale a veniturilor realizate lunar de catre fiecare beneficiar, în vederea efectuarii revizuirii prevazute la alin. (1), revine institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala în cadrul carora beneficiarul si-a desfasurat activitatea.

(3) Institutiile prevazute la alin. (2) transmit datele necesare revizuirii la casele de pensii sectoriale, cel mai târziu pâna la data de 31 octombrie 2011.

(4) În cazul pensiilor prevazute la alin. (1), pentru care, pâna cel mai târziu la data de 31 octombrie 2011, nu pot fi identificate veniturile realizate lunar pentru anumite perioade, la stabilirea punctajului mediu anual se utilizeaza cuantumul soldei de grad si al soldei de functie minime corespunzatoare gradului militar detinut, conform anexei nr. 1, dar nu mai putin de salariul mediu brut/net pe economie, iar pentru perioada anterioara anului 1952 se utilizeaza salariul mediu brut pe economie.

(5) Evolutia salariului mediu brut/net pe economie si a salariului minim pe economie este prevazuta în anexa nr. 2.";

- Art. 1 lit. a) si b) din Legea nr. 119/2010: "(1) Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi, urmatoarele categorii de pensii, stabilite pe baza legislatiei anterioare, devin pensii în întelesul Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare:

a) pensiile militare de stat;

b) pensiile de stat ale politistilor si ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor.";

- Art. 196 lit. b) din Legea nr. 263/2010: "La data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga: [...] b) Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 14 octombrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare."

Autorii exceptiei sustin ca dispozitiile legale criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 15 privind universalitatea, ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în fata legii, ale art. 148 alin. (2) si (4) privind aplicarea cu prioritate a actelor cu caracter obligatoriu adoptate de Uniunea Europeana, precum si dispozitiilor art. 14 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale si ale art. 1 din Primul Protocol aditional la Conventie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine urmatoarele:

I. Dispozitiile Legii nr. 119/2010 au mai format obiect al controlului de constitutionalitate, Curtea respingând exceptiile de neconstitutionalitate ridicate, prin Decizia nr. 1.481 din 8 noiembrie 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 17 ianuarie 2012, prin Decizia nr. 1.423 din 20 octombrie 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 din 14 decembrie 2011, prin Decizia nr. 1.359 din 13 octombrie 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 895 din 16 decembrie 2011, si prin Decizia nr. 1.285 din 29 septembrie 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 23 noiembrie 2011.

Prin Decizia nr. 871 din 25 iunie 2010, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 28 iunie 2010, Curtea a constatat, în esenta, ca "pensiile de serviciu sunt compuse din doua elemente, indiferent de modul de calcul specific stabilit de prevederile legilor speciale, si anume: pensia contributiva si un supliment din partea statului care, prin adunarea cu pensia contributiva, sa reflecte cuantumul pensiei de serviciu stabilit în legea speciala". Acordarea acestui supliment, neavând ca temei contributia la sistemul de asigurari sociale, "tine de politica statului în domeniul asigurarilor sociale si nu se subsumeaza dreptului constitutional la pensie, ca element constitutiv al acestuia". Prin urmare, dobândirea dreptului la pensie speciala "nu poate fi considerata ca instituind o obligatie ad aeternum a statului de a acorda acest drept, singurul drept câstigat reprezentând doar prestatiile deja realizate pâna la intrarea în vigoare a noii reglementari si asupra carora legiuitorul nu ar putea interveni decât prin încalcarea dispozitiilor art. 15 alin. (2) din Constitutie [...]. Conformându-se dispozitiilor art. 15 alin. (2) din Constitutie, textele de lege criticate afecteaza pensiile speciale doar pe viitor si numai în ceea ce priveste cuantumul acestora. Celelalte conditii privind acordarea acestora, respectiv stagiul efectiv de activitate în acea profesie si vârsta eligibila, nu sunt afectate de noile reglementari. De asemenea, Legea privind instituirea unor masuri în domeniul pensiilor nu se rasfrânge asupra prestatiilor deja obtinute anterior intrarii sale în vigoare, care constituie facta praeterita".

Totodata, Curtea a statuat ca "partea necontributiva a pensiei de serviciu, chiar daca poate fi încadrata, potrivit interpretarii pe care Curtea Europeana a Drepturilor Omului a dat-o art. 1 din Primul Protocol aditional la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, în notiunea de <>, ea reprezinta totusi, din aceasta perspectiva, un drept câstigat numai cu privire la prestatiile de asigurari sociale realizate pâna la data intrarii în vigoare a noii legi, iar suprimarea acestora pentru viitor nu are semnificatia exproprierii".

Curtea Constitutionala a constatat ca "eliminarea pensiilor de serviciu reglementata de Legea nr. 119/2010 nu a reprezentat o sarcina individuala excesiva, aceasta sarcina fiind suportata de cvasimajoritatea personalului angajat în domeniul public care beneficia de astfel de pensii în egala masura (spre deosebire de cele retinute de Curtea Europeana a Drepturilor Omului în Cauza Kjartan Asmundsson împotriva Islandei, 2005). Ajustarea dictata de principiul contributivitatii nu numai ca elimina un beneficiu suplimentar acordat unor angajati ai statului, dar îi integreaza pe cvasimajoritatea acestora într-un sistem unic de pensii publice. Totodata, conform jurisprudentei Curtii, dreptul la pensie nu este afectat decât atunci când este redusa pensia contributiva (a se vedea Decizia nr. 872 si Decizia nr. 874 din 25 iunie 2010, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 28 iunie 2010); or, în cauza de fata, nu se pune o atare problema, pensia contributiva nefiind în niciun fel afectata sau restrânsa".

Totodata, prin Decizia nr. 977 din 12 iulie 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 10 octombrie 2011, Curtea a statuat: "cuantumurile viitoare ale pensiilor aflate în plata nu pot fi subsumate unui drept de proprietate pe care beneficiarul unei pensii l-ar avea. Cuantumul pensiei reprezinta un bun numai în masura în care acesta a devenit exigibil".

Prin Decizia nr. 551 din 24 mai 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 10 iulie 2012, Curtea a retinut ca "si Curtea Europeana a Drepturilor Omului, spre exemplu în Hotarârea din 8 decembrie 2009, pronuntata în Cauza Munoz Diaz împotriva Spaniei, paragraful 44, a reiterat jurisprudenta sa cu privire la faptul ca drepturile decurgând din sistemul de asigurari sociale sunt drepturi patrimoniale protejate de art. 1 din Protocolul aditional la Conventie, dar acest lucru nu înseamna ca implica un drept la dobândirea proprietatii sau la o pensie de un anumit cuantum".

II. Cu privire la dispozitiile art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2011, prin Decizia nr. 661 din 19 iunie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 562 din 8 august 2012, Curtea a constatat ca "Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2011 a fost adoptata în virtutea faptului ca în termenul prevazut de Legea nr. 119/2010 nu au fost identificate documentele necesare dovedirii în totalitate a veniturilor în cadrul procesului de recalculare pentru aproximativ 140.000 de persoane, lucru care a avut un impact negativ asupra valorificarii dreptului la pensie al beneficiarilor acestei legi, în sensul ca, pentru cei care nu au prezentat acte care sa dovedeasca veniturile obtinute, în functie de care s-a recalculat pensia de serviciu, s-a utilizat salariul mediu brut pe economie. Totodata, s-au avut în vedere atât instituirea unei etape de revizuire a cuantumului pensiilor cu respectarea principiului contributivitatii, scopul fiind acela de a nu sanctiona persoanele care, fara a avea vreo culpa, nu au reusit în intervalul initial pus la dispozitie de legiuitor prin Legea nr. 119/2010 sa identifice documentele doveditoare ale veniturilor realizate pe parcursul întregii activitati, cât si exigentele subliniate de puterea judecatoreasca în cadrul controlului jurisdictional exercitat cu ocazia aplicarii Legii nr. 119/2010, în vederea instituirii unor masuri legislative pe baza carora institutiile implicate sa identifice si sa transmita caselor de pensii sectoriale toate elementele necesare pentru stabilirea drepturilor de pensie într-un mod obiectiv si justificat. Toate aceste împrejurari se regasesc în preambulul actului normativ criticat, vizeaza interesul public si constituie elementele unei situatii extraordinare, ce nu sufera amânare si care au impus adoptarea de masuri imediate pentru reglementarea unor aspecte în scopul revizuirii pensiilor recalculate potrivit art. 1 lit. a) si b) din Legea nr. 119/2010."

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natura sa determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, atât solutiile, cât si considerentele deciziilor mentionate îsi pastreaza valabilitatea si în cauza de fata.

III. În ceea ce priveste dispozitiile art. 196 lit. b) din Legea nr. 263/2010, acestea nu au mai format obiect al controlului de constitutionalitate, însa acestea sunt criticate tot din perspectiva abrogarii dispozitiilor de lege privind pensiile speciale ale militarilor si, prin urmare, pentru aceleasi ratiuni, criticile de neconstitutionalitate sunt neîntemeiate.

Pentru toate aceste argumente, Curtea constata ca dispozitiile de lege criticate nu instituie discriminari de natura a contraveni art. 16 din Constitutie.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, ale art. 1 lit. a) si b) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor si ale art. 196 lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, exceptie ridicata de Vasile Mucerniuc, de Vasile Filote si de Ioan Daescu în dosarele nr. 821/116/2012, nr. 858/116/2012 si nr. 730/116/2012 ale Tribunalului Calarasi - Sectia civila.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 11 decembrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Ioana Marilena Chiorean
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf