Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 105 din 7 februarie 2013

Privind stabilirea atributiilor Cancelariei Primului-Ministru

În temeiul art. 19, 20 si al art. 21 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

ART. 1

 

(1) În cadrul aparatului de lucru al Guvernului functioneaza Cancelaria Primului-Ministru, structura fara personalitate juridica, în subordinea directa a prim-ministrului.

(2) Cancelaria Primului-Ministru este condusa de seful cancelariei, cu rang de ministru, numit si eliberat din functie prin decizie a prim-ministrului. În cadrul Cancelariei Primului-Ministru îsi desfasoara activitatea unul sau mai multi secretari de stat si consilieri de stat, numiti, respectiv eliberati din functie prin decizie a prim-ministrului.

(3) Seful Cancelariei Primului-Ministru emite ordine si instructiuni, în conditiile legii.

 

ART. 2

 

Cancelaria Primului-Ministru exercita urmatoarele functii:

a) de strategie si suport în ceea ce priveste coordonarea procesului de elaborare a cadrului general pentru definirea prioritatilor Guvernului, în conformitate cu Programul de guvernare si cu angajamentele internationale asumate de România;

b) de reprezentare, prin care se asigura în numele statului sau al Guvernului României reprezentarea pe plan intern si extern în domeniul sau de activitate;

c) de autoritate de stat, prin care se asigura aplicarea unitara si respectarea reglementarilor legale privind organizarea si functionarea institutiilor publice si organelor de specialitate ale administratiei publice centrale care îsi desfasoara activitatea în coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Primului-Ministru.

 

ART. 3

 

Cancelaria Primului-Ministru îndeplineste urmatoarele atributii principale:

I. În domeniul strategiilor guvernamentale, asigura asistenta necesara prim-ministrului, precum si ministerelor, departamentelor si altor institutii guvernamentale, în urmatoarele domenii: accesul la informatiile de interes public si transparenta institutionala; comunicarea publica guvernamentala, interna si externa; evaluarea starii sociale a populatiei; evaluarea oportunitatii sociale si a impactului strategiilor guvernamentale. În acest sens:

a) elaboreaza, propune studii, analize, sondaje, baze de date si rapoarte, precum si servicii de consultanta pentru realizarea de cercetari sociologice privind starea sociala a populatiei, oportunitatea sociala si impactul strategiilor guvernamentale si politicilor publice în domenii de interes guvernamental prioritar, inclusiv prin furnizarea de diagnoze sociale, recomandari privind optimizarea politicilor publice, eficientizarea comunicarii publice guvernamentale si cresterea transparentei institutionale;

b) realizeaza, propune analize, studii si evaluari ale strategiilor guvernamentale si politicilor publice în diverse domenii de interes, furnizând consultanta în vederea fundamentarii si implementarii adecvate a acestora de catre institutiile publice responsabile;

c) realizeaza rapoarte, sondaje, studii si analize privind comunicarea guvernamentala si imaginea României în strainatate, propune Guvernului masurile corespunzatoare pentru o informare corecta privind realitatile românesti, propunând finantarea sau sustinerea de campanii de informare si relatii publice, organizarea de evenimente, spectacole, expozitii, festivaluri, precum si difuzarea de materiale de informare sau promovare cu privire la problematica europeana în România si la afirmarea identitatii culturale europene si românesti, colaborând în acest sens inclusiv cu asociatii ale comunitatilor de români din strainatate;

d) monitorizeaza si evalueaza aplicarea de catre autoritatile si institutiile publice a dispozitiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica, cu completarile ulterioare, informând anual Guvernul despre aplicarea acestora;

e) sprijina cunoasterea si întelegerea de catre public a strategiilor si proiectelor guvernamentale de interes public, prin actiuni de informare publica, difuzarea de materiale de informare, precum si prin derularea de campanii de comunicare publica, în România sau în strainatate;

f) asigura asistenta de specialitate prim-ministrului, altor demnitari si înalti functionari publici din cadrul Guvernului în domeniile transparentei institutionale, fundamentarii si implementarii adecvate a strategiilor guvernamentale si cel al comunicarii publice interne si externe;

g) mentine legaturi permanente cu ambasadele straine în România si cu organismele internationale reprezentate în tara, în scopul informarii acestora, împreuna cu Ministerul Afacerilor Externe, asupra aspectelor care privesc activitatile guvernamentale publice si imaginea tarii. La solicitarea Ministerului Afacerilor Externe si a altor institutii implicate în promovarea României în strainatate, elaboreaza, tipareste sau difuzeaza, în tara si în strainatate, materiale de informare privind derularea strategiilor guvernamentale în diverse domenii, precum si orice tip de materiale de promovare a imaginii României;

h) asigura participarea cu personal propriu la actiuni cu caracter stiintific si cultural, la reuniuni si expozitii internationale si orice alte actiuni având ca scop evaluarea oportunitatii sociale si a impactului masurilor guvernamentale, fundamentarea si optimizarea politicilor publice, cresterea transparentei institutionale, promovarea imaginii României în tara si în strainatate, dezvoltarea comunicarii publice guvernamentale si sustinerea comunicarii publice a Uniunii Europene, la nivel intern, european si international, inclusiv prin sustinerea mecanismelor comunitare de cooperare si parteneriat, active în domeniu;

i) organizeaza sau propune finantarea de evenimente ori actiuni de comunicare a caror finalitate vizeaza afirmarea culturii si identitatii nationale, precum si promovarea imaginii României în strainatate, desfasurate în colaborare cu asociatii sau organisme neguvernamentale si institutii din România sau din Uniunea Europeana, inclusiv cu asociatii ale comunitatilor de români din strainatate; initiaza si organizeaza colocvii, dezbateri, simpozioane, sesiuni de pregatire, mese rotunde si organizeaza vizite de informare si schimburi de experienta cu persoane din tara si din strainatate, în domenii precum diagnoza sociala, fundamentarea si optimizarea politicilor publice, dezvoltarea comunicarii publice interne si externe si cresterea transparentei institutionale; sprijina orice fel de asemenea manifestari cu acest tip de obiective, care sunt propuse sau initiate de alte organizatii publice sau neguvernamentale;

j) coopereaza cu celelalte structuri guvernamentale, cu autoritatile locale, institutiile de învatamânt si cercetare, cu firme private, organizatii neguvernamentale sau asociatii ale românilor din strainatate; sustine proiecte propuse de organizatii neguvernamentale si asociatii ale românilor din strainatate, specifice obiectului sau de activitate; dezvolta programe de parteneriat cu institutii internationale si cu institutii europene, în domeniul sau de activitate; acceseaza fonduri europene si alte surse de finantare externa, în conditiile legii.

II. În domeniul comunicarii si în cel al relatiilor cu presa, asigura si coordoneaza producerea integrata si unitara a mesajului public guvernamental si coordoneaza raspândirea informatiilor publice prin toate mijloacele de comunicare, sens în care:

a) pune la dispozitia mijloacelor de informare în masa informatii destinate opiniei publice, în vederea cunoasterii exacte a activitatii Guvernului, prin informari si conferinte de presa organizate saptamânal sau ori de câte ori este nevoie;

b) asigura acreditarea jurnalistilor români si straini la biroul de presa al Guvernului, precum si la actiunile cu presa ce au loc la sediul Guvernului sau în afara sediului, organizate de acesta;

c) asigura informatiile necesare în vederea mediatizarii corespunzatoare a vizitelor oficiale ale prim-ministrului în strainatate si ale delegatiilor straine invitate de Guvernul României, precum si accesul la informatie al jurnalistilor care însotesc aceste delegatii;

d) asigura consultanta tehnica si, dupa caz, coordoneaza, în limitele competentelor, gestionarea crizelor si a conflictelor de comunicare ce pot afecta încrederea opiniei publice interne si internationale în legatura cu programele si actiunile Guvernului;

e) coordoneaza si asigura activitatea de programare si de acordare a interviurilor, pentru presa din tara si din strainatate, de catre prim-ministru si demnitarii din aparatul de lucru al Guvernului;

f) efectueaza informarea reprezentantilor presei si a altor jurnalisti acreditati pe lânga Guvern.

III. Asigura administrarea si dezvoltarea sistemului informatic pentru sedintele Guvernului.

IV. În domeniul serviciilor online si design, respectiv al asigurarii prezentei si comunicarii în mediul online a Guvernului, precum si în ceea ce priveste suportul necesar procesului de luare a deciziei bazat pe seturi de date centralizate furnizate de catre entitatile administratiei publice:

a) conduce procesul de transformare si inovare al serviciilor online furnizate de catre Guvernul României;

b) planifica, dezvolta si implementeaza initiative având drept scop informarea corecta si transparenta a publicului asupra modului de lucru al administratiei publice;

c) îmbunatateste gradul de implicare a cetatenilor în procesul de luare a deciziilor în vederea livrarii unor servicii publice de calitate;

d) coordoneaza eforturile pentru realizarea unui portal unic de recrutare pentru posturile vacante finantate de la bugetul de stat si bugetele locale, precum si alte initiative privind transparenta si integritatea administratiei publice;

e) realizeaza centralizarea datelor primare privind personalul angajat în administratia publica, a celor privind cheltuielile publice, precum si alte initiative de agregare a datelor produse de entitatile publice în vederea asigurarii informatiilor necesare luarii deciziilor la nivelul Guvernului;

f) conduce eforturile privind datele deschise (open data), dând posibilitatea cetatenilor sa identifice, sa descarce si sa utilizeze seturi de date publice generate sau detinute de catre administratia publica;

g) monitorizeaza implementarea proiectelor de e-guvernare, Parteneriatul pentru Guvernare Deschisa (Open Government Partnership), strategia privind Agenda Digitala a Uniunii Europene si sprijina totodata institutiile publice implicate;

h) urmareste procesul de definire si implementare a unei identitati vizuale unitare la nivelul administratiei publice centrale si, totodata, a unei prezente unitare în mediul online a entitatilor de stat, inclusiv prin implementarea domeniului gov.ro la nivelul întregului sistem public;

i) administreaza sistemul informatic si retelele de date din sediul Guvernului, precum si ale institutiilor din aparatul de lucru al Guvernului;

j) asigura suport tehnic de specialitate în domeniul informatic pentru institutiile din cadrul aparatului central de lucru al Guvernului si defineste necesitatile în ceea ce priveste achizitiile publice de echipamente, servicii si produse informatice si cerintele pentru acestea;

k) dezvolta si administreaza pagina de internet si componentele de prezenta online ale Guvernului, precum si paginile de internet ale structurilor din cadrul aparatului de lucru al Guvernului.

V. Initiaza sau avizeaza, dupa caz, proiecte de acte normative în domeniul sau de activitate.

VI. Solutioneaza solicitarile si petitiile adresate prim-ministrului si Cancelariei Primului-Ministru de catre persoanele fizice si juridice în temeiul Legii nr. 544/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Ordonantei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 233/2002.

VII. În domeniul proiectelor si programelor cu finantare externa:

a) are responsabilitatea si autoritatea pentru a monitoriza, analiza si evalua, în vederea asigurarii cadrului de decizie pentru prim-ministru, implementarea programelor finantate din fonduri europene (fonduri structurale în special), fonduri externe rambursabile si fonduri guvernamentale, urmarind inclusiv corelarea acestora cu necesitatile regiunilor de dezvoltare;

b) formuleaza propuneri privind prioritizarea si implementarea programelor de dezvoltare, în vederea consolidarii capacitatii locale, regionale si nationale de absorbtie a fondurilor, inclusiv prin crearea unui punct nodal de centralizare a datelor furnizate de institutiile implicate în derularea acestor programe, care sa permita integrarea concluziilor si bunelor practici;

c) asigura cadrul de decizie pentru prim-ministru în baza constatarilor si analizelor rezultate din activitatea specifica, pentru asigurarea convergentei si eficientei utilizarii fondurilor, cresterea gradului de absorbtie si corectarea disfunctionalitatilor si blocajelor (tinând cont si de problemele sesizate de institutiile centrale si locale);

d) elaboreaza propuneri pentru perfectionarea cadrului institutional si procedural al gestionarii fondurilor nationale, europene si internationale;

e) colaboreaza cu toate institutiile implicate în implementarea memorandumurilor si acordurilor internationale semnate de Guvernul României în vederea asigurarii cadrului de informare si decizie a prim-ministrului;

f) creeaza un mecanism de culegere si analiza a datelor privind întâlnirile dintre autoritatile române si cele europene si aspectele discutate în cadrul comitetelor de monitorizare care sa permita informarea premierului despre potentialele evenimente viitoare care ar avea un impact asupra proiectelor si sa ofere posibilitatea acestuia sa anticipeze si sa reactioneze la evenimentele care îl vizeaza direct;

g) solicita si primeste date si informatii de la ministere, institutii publice centrale si locale, necesare realizarii atributiilor;

h) îndeplineste rolul de autoritate coordonatoare si de management în România pentru întreaga activitate referitoare la accesarea si gestionarea asistentei financiare comunitare, acordata prin Fondul de solidaritate al Uniunii Europene;

i) colaboreaza cu autoritatile publice si cu mediul de afaceri privat în vederea formularii de propuneri privind elaborarea unei metodologii, aplicabile la nivel national, de constatare si evaluare a valorii pagubelor cauzate de dezastre naturale.

VIII. Asigura coordonarea legaturii Guvernului cu autoritatile administratiei publice centrale cu privire la situatiile de urgenta si evenimentele deosebite care trebuie cunoscute la nivel guvernamental.

În vederea îndeplinirii acestei atributii, Cancelaria Primului-Ministru coordoneaza urmatoarele activitati:

a) realizarea serviciului de permanenta la Guvernul României;

b) colectarea rapoartelor si informatiilor referitoare la situatiile de urgenta si evenimentele deosebite de la serviciile operative ale autoritatilor publice centrale;

c) informarea permanenta cu privire la modul de derulare a misiunilor desfasurate pe teritoriul national sau în afara granitelor României, sub egida Organizatiei Natiunilor Unite, Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord sau a Uniunii Europene;

d) informarea prim-ministrului despre evolutia situatiilor de urgenta ori a evenimentelor deosebite;

e) consilierea prim-ministrului pentru îndeplinirea atributiilor ce îi revin în domeniul managementului situatiilor de urgenta;

f) informarea cu privire la modul de coordonare a actiunilor fortelor implicate în managementul situatiilor de urgenta;

g) întocmirea documentelor cu directii prioritare de actiune în domeniul prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta.

IX. Asigura realizarea activitatilor referitoare la relatiile internationale, înalti reprezentanti si protocol.

X. În domeniul informatiilor clasificate asigura evidenta, prelucrarea, procesarea, pastrarea, manipularea, multiplicarea, transmiterea, distrugerea si arhivarea informatiilor clasificate (nationale, NATO si UE) în domeniul sau de activitate.

XI. Asigura, în domeniul sau de activitate, relatia cu ministerele, precum si cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale.

 

ART. 4

 

Prim-ministrul, prin Cancelaria Primului-Ministru, coordoneaza activitatea entitatilor prevazute la art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor masuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 99/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

ART. 5

 

(1) Atributiile si sarcinile compartimentelor, precum si circuitul documentelor din cadrul Cancelariei Primului-Ministru se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, care se aproba prin ordin al sefului Cancelariei Primului-Ministru.

(2) Atributiile, sarcinile si raspunderile individuale ale personalului Cancelariei Primului-Ministru se stabilesc prin fisa postului, care se întocmeste pe baza regulamentului de organizare si functionare.

 

ART. 6

 

Ordinul secretarului general al Guvernului pentru aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale Cancelariei Primului-Ministru se emite cu încadrarea în numarul maxim de posturi si în bugetul aprobate pentru aparatul de lucru al Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf