Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 1049 din 11 decembrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) sintagma "vanzare silita" din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Irina Loredana Gulie - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Daniel-Liviu Arcer.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, exceptie invocata de Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Bank România - S.A. din Arad - Sucursala Baia Mare în Dosarul nr. 1.573/307/2009* al Tribunalului Maramures - Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.238D/2012.

La apelul nominal lipsesc partile, procedura de citare fiind legal îndeplinita.

Magistratul-asistent refera asupra faptului ca partea Petru Botis a depus la dosarul cauzei un înscris prin care învedereaza Curtii Constitutionale aspecte referitoare la fondul cauzei aflate pe rolul instantei judecatoresti.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele Curtii acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicita respingerea ca neîntemeiata a exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 4 mai 2012, pronuntata în Dosarul nr. 1.573/307/2009*, Tribunalul Maramures - Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, exceptie invocata de Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Bank România - S.A. din Arad - Sucursala Baia Mare într-o cauza având ca obiect solutionarea cererii privind constatarea nulitatii unui contract de vânzare-cumparare cu garantie ipotecara.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine ca textul de lege criticat asigura o protectie suplimentara drepturilor de proprietate dobândite prin adjudecare în cazul unei vânzari silite, instituind o discriminare bazata pe modul de dobândire a proprietatii, în contradictie cu dispozitiile art. 44 alin. (2) teza întâi referitoare la garantarea si ocrotirea proprietatii private în mod egal de lege, indiferent de titular.

Astfel, se arata ca, potrivit textului de lege criticat, drepturile reale imobiliare provenite din vânzare silita sunt opozabile fata de terti, fara înscriere în cartea funciara. În aceste conditii, daca proprietarul tabular a înstrainat, cu rea-credinta, acelasi bun unor terti de buna-credinta, actul juridic astfel încheiat poate fi anulat în temeiul prevederilor legale criticate, având în vedere ca adevaratul proprietar poate opune dreptul sau chiar daca nu a fost înscris în cartea funciara. În aceste conditii, în opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, tertelor persoane de buna-credinta, care au dobândit un astfel de drept întemeindu-se pe cuprinsul cartii funciare, nu li se asigura o protectie nediscriminatorie a dreptului lor de proprietate.

Tribunalul Maramures - Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal considera ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata, textul de lege criticat fiind în deplina concordanta cu dispozitiile constitutionale si conventionale invocate. În acest sens, arata ca, în temeiul textului de lege criticat, un drept real imobiliar provenit din vânzare silita este opozabil fata de terti fara înscriere în cartea funciara. Textul de lege criticat instituie însa o exceptie aparenta de la regula inopozabilitatii fata de terti a drepturilor reale imobiliare neînscrise în cartea funciara, dat fiind faptul ca formalitatile de publicitate si procedurale la care sunt supuse imobilele scoase la vânzare silita prin licitatie sunt suficient de ample pentru a asigura tertilor o protectie sporita.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate invocate.

Avocatul Poporului apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibila. În acest sens, arata ca textul de lege criticat si-a încetat aplicabilitatea, fiind abrogat prin dispozitiile art. 87 pct. 4 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, notele scrise depuse, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum rezulta din încheierea de sesizare, îl constituie prevederile art. 26 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 3 martie 2006.

Analizând motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, Curtea constata ca obiectul acesteia îl constituie dispozitiile art. 26 alin. (1) sintagma "vânzare silita" din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, potrivit caruia: "(1) Dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale sunt opozabile fata de terti, fara înscrierea în cartea funciara, când provin din succesiune, accesiune, vânzare silita si uzucapiune. Aceste drepturi se vor înscrie, în prealabil, daca titularul întelege sa dispuna de ele."

Prevederea legala criticata a fost abrogata prin dispozitiile art. 87 pct. 4 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011, în prezent dispozitia legala corespondenta fiind cuprinsa în art. 887 - Dobândirea unor drepturi reale fara înscriere din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 15 iulie 2011, potrivit caruia: "(1) Drepturile reale se dobândesc fara înscriere în cartea funciara când provin din mostenire, accesiune naturala, vânzare silita, expropriere pentru cauza de utilitate publica, precum si în alte cazuri expres prevazute de lege.

(2) Cu toate acestea, în cazul vânzarii silite, daca urmarirea imobilului nu a fost în prealabil notata în cartea funciara, drepturile reale astfel dobândite nu vor putea fi opuse tertilor dobânditori de buna-credinta.

(3) În cazurile prevazute la alin. (1), titularul drepturilor astfel dobândite nu va putea însa dispune de ele prin cartea funciara decât dupa ce s-a facut înscrierea."

Curtea Constitutionala urmeaza sa se pronunte asupra prevederilor legale cu care a fost sesizata, respectiv asupra art. 26 alin. (1) sintagma "vânzare silita" din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, deoarece, în conformitate cu jurisprudenta Curtii Constitutionale, respectiv Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, controlul de constitutionalitate priveste textele de lege aplicabile direct cauzei deduse judecatii, iar pronuntarea asupra altor dispozitii legale, chiar daca acestea din urma ar contine prevederi asemanatoare, ar echivala cu ridicarea din oficiu de catre Curtea Constitutionala a exceptiei de neconstitutionalitate cu privire la alte texte decât cele criticate de catre autorul exceptiei, ceea ce este inadmisibil, fiind contrar dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie si ale art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992.

În opinia autorului exceptiei, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 44 alin. (1) referitor la garantarea dreptului de proprietate si a creantelor asupra statului si alin. (2) teza întâi referitoare la garantarea si ocrotirea proprietatii private în mod egal de lege, indiferent de titular si art. 53 - Restrângerea exercitiului unor drepturi si al unor libertati.

De asemenea, sunt invocate prevederile art. 14 - Interzicerea discriminarii din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale si ale art. 1 - Protectia proprietatii din Primul Protocol aditional la aceeasi Conventie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata urmatoarele:

Potrivit textului de lege criticat, drepturile reale imobiliare provenite din vânzare silita sunt opozabile fata de terti, fara înscriere în cartea funciara, însa titularii acestor drepturi nu pot dispune de ele decât dupa ce s-a facut înscrierea acestora în cartea funciara.

Autorul exceptiei sustine ca aceasta exceptie de la principiul opozabilitatii fata de terti a drepturilor reale înscrise în cartea funciara asigura o protectie suplimentara drepturilor de proprietate dobândite prin adjudecare în cazul unei vânzari silite, instituind o discriminare bazata pe modul de dobândire a proprietatii, în contradictie cu dispozitiile art. 44 alin. (2) teza întâi referitoare la garantarea si ocrotirea proprietatii private în mod egal de lege, indiferent de titular.

Curtea retine ca exceptiile instituite de textul de lege criticat sunt justificate de modul de dobândire a dreptului tabular, astfel încât opozabilitatea erga omnes este asigurata prin însasi natura publica a modului de dobândire. În acest sens Curtea s-a mai pronuntat, spre exemplu, prin Decizia nr. 73 din 8 februarie 2007, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 22 martie 2007, statuând ca aceste exceptii sunt justificate de natura modului de dobândire a dreptului real, nesusceptibila de publicitate imediata.

În prezenta exceptie de neconstitutionalitate se invoca ipoteza adjudecarii unui bun imobil prin licitatie publica, ca modalitate de dobândire a unui drept real imobiliar nesusceptibil de înscriere în cartea funciara în vederea asigurarii opozabilitatii erga omnes a dreptului astfel dobândit.

În acord cu jurisprudenta sa, Curtea constata ca si în aceasta situatie exceptia este justificata de natura specifica modului de dobândire, respectiv prin vânzare la licitatie publica, ce presupune formalitati procedurale suficient de ample pentru a încunostiinta tertii despre vânzarea imobilului/imobilelor în cauza. Astfel, potrivit prevederilor art. 19 alin. (1) lit. C. c) din Legea nr. 7/1996, înscrierile privind dezmembramintele dreptului de proprietate si sarcinile sunt efectuate în partea a III-a a cartii funciare, legea instituind astfel obligativitatea înscrierii urmaririi silite a imobilului si a veniturilor sale. În mod corespunzator, potrivit prevederilor art. 497 din Codul de procedura civila, executorul judecatoresc ia masuri ca somatia prin care se pune în vedere debitorului vânzarea silita a imobilelor în caz de neplata sa fie notata în cartea funciara, iar din momentul notarii orice act de înstrainare sau constituire de drepturi reale cu privire la imobilul urmarit este, în principiu, inopozabil.

Prin urmare, Curtea constata ca aceste formalitati de publicitate prealabile vânzarii silite sunt de natura sa asigure o reala protectie a drepturilor tertilor, astfel încât nu sunt întemeiate sustinerile autorului exceptiei referitoare la protectia discriminatorie acordata dreptului de proprietate dobândit prin adjudecare în cadrul vânzarii silite.

De altfel, Curtea observa ca art. 887 alin. (2) din noul Cod civil consacra în mod expres aceasta regula, prevazând ca, în cazul vânzarii silite, daca urmarirea imobilului nu a fost în prealabil notata în cartea funciara, drepturile reale astfel dobândite nu vor putea fi opuse tertilor dobânditori de buna-credinta.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) sintagma "vânzare silita" din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, exceptie invocata de Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Bank România - S.A. din Arad - Sucursala Baia Mare în Dosarul nr. 1.573/307/2009* al Tribunalului Maramures - Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 11 decembrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Irina Loredana Gulie
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf