Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 1046 din 11 decembrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II - art. 18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, precum si pentru instituirea altor masuri financiare in domeniul bugetar

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Daniela Ramona Maritiu - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 din Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare în domeniul bugetar, precum si pentru instituirea altor masuri financiare în domeniul bugetar, exceptie ridicata de Titus Aurelian Blogu în Dosarul nr. 1.094/30/2012 al Tribunalului Timis - Sectia I civila. Exceptia formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.148D/2012.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Presedintele dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 1.149D/2012, având ca obiect aceeasi exceptie de neconstitutionalitate, ridicata de Trifon Nicolae Toma în Dosarul nr. 387/30/2012 al Tribunalului Timis - Sectia I civila.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor.

Reprezentantul Ministerului Public nu se opune conexarii cauzelor.

Curtea, având în vedere identitatea de obiect al cauzelor, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, dispune conexarea Dosarului nr. 1.149D/2012 la Dosarul nr. 1.148D/2012, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiata, a exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarelor, retine urmatoarele:

 

Prin încheierile din 10 mai 2012, pronuntate în dosarele nr. 1.094/30/2012 si nr. 387/30/2012, Tribunalul Timis - Sectia I civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 din Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare în domeniul bugetar, precum si pentru instituirea altor masuri financiare în domeniul bugetar, exceptie ridicata de Titus Aurelian Blogu si Trifon Nicolae Toma în cauze civile ce au ca obiect asigurari sociale.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin ca dispozitiile de lege criticate încalca dreptul de proprietate, protejat de jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului. Masura suspendarii platii indemnizatiei, stabilita prin lege speciala, aflata în plata la data introducerii Legii nr. 283/2011, nu se poate face decât prin încalcarea principiului neretroactivitatii legii prevazut de art. 15 alin. (2) din Constitutie si a principiului drepturilor câstigate. În continuare, face referire la Decizia Curtii Constitutionale nr. 830/2008.

Autorii exceptiei considera, de asemenea, ca masurile de reducere a salariilor, pensiilor si altor indemnizatii nu pot fi luate invocându-se siguranta nationala, astfel ca dispozitiile criticate contravin si prevederilor art. 53 din Constitutie. Textul de lege criticat instituie o sanctiune colectiva a categoriei luptatorilor remarcati prin fapte deosebite în revolutie, încalcându-se principiul solidaritatii si egalitatii în drepturi, fara o justificare obiectiva, rationala si temeinica. Diferentierea de tratament juridic dintre luptatorii remarcati prin fapte deosebite si luptatorii raniti sau retinuti este nejustificata si nerezonabila, fiind contrara art. 16 din Constitutie.

Tribunalul Timis - Sectia I civila apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul considera ca dispozitiile de lege criticate nu aduc atingere în niciun fel prevederilor constitutionale invocate. În acest sens invoca Decizia Curtii Constitutionale nr. 1.576/2011. Referitor la încalcarea dreptului cetatenilor la un nivel de trai decent, arata ca stabilirea acelui standard al nivelului de trai care poate fi considerat ca fiind decent trebuie apreciata de la caz la caz, în functie de o serie de factori conjuncturali.

Avocatul Poporului arata ca legea criticata a fost publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 14 decembrie 2011. Prin urmare, având în vedere data publicarii, faptul ca în continutul actului normativ nu este prevazuta o data ulterioara, precum si faptul ca dispozitiile legale criticate stabilesc masuri pentru anul 2012, apreciaza ca nu se aduce atingere principiului neretroactivitatii legii. Referitor la critica de neconstitutionalitate raportata la prevederile constitutionale ale art. 44 si 53, arata ca nici aceasta nu poate fi retinuta.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Desi instanta de judecata a sesizat instanta de contencios constitutional cu dispozitiile art. 18 din Legea nr. 283/2011, Curtea retine ca, în realitate, obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. II - art. 18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare în domeniul bugetar, precum si pentru instituirea altor masuri financiare în domeniul bugetar, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 10 septembrie 2010. Aceste dispozitii au fost introduse prin Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare în domeniul bugetar, lege publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 14 decembrie 2011, si au urmatorul continut: "În anul 2012, indemnizatiile prevazute la art. 4 alin. (4) din Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se acorda."

Dispozitiile art. 4 alin. (4) din Legea nr. 341/2004, la care face referire textul criticat, au urmatorul cuprins: "De o indemnizatie lunara reparatorie, calculata prin aplicarea coeficientului de 1,10 la salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, beneficiaza si persoanele care au obtinut titlurile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3, numai daca au un venit mai mic decât salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat. De aceleasi drepturi si în aceleasi conditii beneficiaza copiii eroilor-martiri, indiferent de vârsta, daca nu sunt încadrati în nicio forma de învatamânt ori nu realizeaza venituri din motive neimputabile lor."

În sustinerea neconstitutionalitatii acestor dispozitii de lege, autorii exceptiei invoca prevederile constitutionale ale art. 15 alin. (2) referitor la neretroactivitatea legii, art. 16 referitor la egalitatea în drepturi, art. 20 referitor la tratatele internationale privind drepturile omului, art. 44 alin. (1) referitor la dreptul de proprietate privata, art. 47 referitor la nivelul de trai si art. 53 referitor la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine ca asupra unor critici similare s-a pronuntat prin Decizia nr. 1.576 din 7 decembrie 2011 referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare în domeniul bugetar, decizie publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 16 ianuarie 2012.

Cu acel prilej, Curtea a retinut, în ceea ce priveste invocarea art. 16 din Constitutie, ca acordarea diferitelor beneficii prevazute de Legea nr. 341/2004 se face în functie de titlul detinut potrivit dispozitiilor art. 3 alin. (1) din lege, titlu care are în vedere sacrificiul ori contributia persoanelor implicate în acest eveniment, facându-se urmatoarea clasificare:

"a) Erou Martir al Revolutiei Române din Decembrie 1989 - atribuit celor care s-au jertfit în lupta pentru victoria Revolutiei române din decembrie 1989 sau au decedat în legatura cu aceasta;

b) Luptator pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989:

1. Luptator Ranit - atribuit celor care au fost raniti în luptele pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989 sau în legatura cu aceasta;

2. Luptator Retinut - atribuit celor care au fost retinuti de fortele de represiune ca urmare a participarii la actiunile pentru victoria Revolutiei;

3. Luptator Remarcat prin Fapte Deosebite - atribuit celor care, în perioada 14 - 25 decembrie 1989, au mobilizat si au condus grupuri sau multimi de oameni, au construit si au mentinut baricade împotriva fortelor de represiune ale regimului totalitar comunist, au ocupat obiective de importanta vitala pentru rezistenta regimului totalitar si le-au aparat pâna la data judecarii dictatorului, în localitatile unde au luptat pentru victoria Revolutiei Române din decembrie 1989, precum si celor care au avut actiuni dovedite împotriva regimului si însemnelor comunismului între 14 - 22 decembrie 1989;

c) Participant la Victoria Revolutiei Române din Decembrie 1989 - calitate onorifica."

În analiza acestor prevederi de lege, reiese ca fiecare titlu acordat are în vedere un nivel de implicare si contributie diferit, precum si consecinte diferite suportate de participantii la Revolutia Româna din 1989. Astfel, persoanele care se încadreaza în una dintre aceste categorii ale legii se afla într-o situatie obiectiv diferita fata de persoanele având un alt titlu potrivit art. 3 alin. (1) din Legea nr. 341/2004.

Persoanele vizate de art. 18 din Legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare în domeniul bugetar vizeaza doar una dintre categoriile de persoane enumerate de art. 3 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, respectiv cele care au obtinut titlul de Luptator Remarcat prin Fapte Deosebite cu prilejul Revolutiei Române din Decembrie 1989, precum si copiii eroilor-martiri, indiferent de vârsta, daca nu erau încadrati în nicio forma de învatamânt ori nu realizau venituri, din motive neimputabile lor. Curtea a statuat ca aceste categorii de persoane se afla într-o situatie obiectiv diferita fata de cea a celorlalte categorii de persoane beneficiare ale Legii nr. 341/2004, astfel ca instituirea unui tratament juridic diferit nu poate primi semnificatia încalcarii principiului egalitatii în drepturi a cetatenilor.

În ceea ce priveste invocarea art. 47 din Constitutie, cu acelasi prilej, Curtea a statuat ca dispozitiile legale criticate nu pot fi privite ca aducând atingere dreptului constitutional la un nivel de trai decent, ci mai degraba ca instituind un set de masuri de adaptare la conditiile economico-sociale existente, în functie de care nivelul de trai nu poate fi evaluat ca având un standard mai ridicat.

Referitor la invocarea prevederilor art. 53 din Constitutie, Curtea a retinut ca dispozitiile art. 18 din Legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare în domeniul bugetar stabilesc ca, temporar, pentru anul 2012, nu se mai acorda indemnizatiile prevazute de art. 4 alin. (4) din Legea nr. 341/2004, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004. De aceste indemnizatii, calculate prin aplicarea coeficientului de 1,10 la salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea asigurarilor sociale de stat, beneficiau persoanele care au obtinut titlul de Luptator Remarcat prin Fapte Deosebite cu prilejul Revolutiei Române din Decembrie 1989, numai daca acestea aveau un venit mai mic decât salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat. De asemenea, de aceasta indemnizatie beneficiau si copiii eroilor-martiri, indiferent de vârsta, daca nu erau încadrati în nicio forma de învatamânt ori nu realizau venituri din motive neimputabile lor.

Aceste drepturi fac parte dintr-un ansamblu de masuri pe care Legea nr. 341/2004 le-a instituit pentru cinstirea memoriei celor care si-au jertfit viata si în semn de gratitudine fata de cei care au luptat pentru victoria Revolutiei Române din Decembrie 1989.

Desi temeiul moral al acordarii acestor beneficii, izvorât din sentimentul de recunostinta pentru cei care, prin jertfa si contributia proprie, au condus la caderea regimului comunist si la instaurarea democratiei, este incontestabil, acesta nu constituie totusi, potrivit Constitutiei, o obligatie de reglementare a statului în acest sens, neputându-se vorbi astfel despre existenta unui drept fundamental la obtinerea unor indemnizatii în virtutea calitatii de Luptator Remarcat prin Fapte Deosebite în cadrul Revolutiei Române din Decembrie 1989.

În concluzie, din perspectiva celor aratate, Curtea a constatat ca drepturile afectate de dispozitiile art. 18 din Legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare în domeniul bugetar nu sunt drepturi fundamentale, astfel ca prevederile art. 53 din Constitutie nu sunt incidente în privinta acestora.

Distinct de cele retinute în decizia precitata, în ceea ce priveste critica întemeiata pe dispozitiile art. 15 alin. (2) din Constitutie, Curtea constata ca formula redactionala a textului legal dedus controlului nu ofera temei unei atare critici, întrucât nu contine în sine nicio dispozitie cu caracter retroactiv, textul urmând a-si gasi aplicarea exclusiv de la data intrarii în vigoare a legii modificatoare.

Textul de lege criticat afecteaza acordarea indemnizatiilor prevazute de art. 4 alin. (4) din Legea nr. 341/2004 doar pentru viitor, si numai în ceea ce priveste cuantumul acestora, nefiind, astfel, încalcate prevederile art. 15 alin. (2) din Constitutie. Celelalte conditii privind acordarea acestora nu sunt afectate de noile reglementari. De asemenea, dispozitiile de lege criticate nu se rasfrâng asupra indemnizatiilor deja obtinute anterior intrarii sale în vigoare, care constituie facta praeterita.

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate potrivit careia sunt încalcate prevederile constitutionale ale art. 44, Curtea constata ca nici aceasta nu poate fi primita, deoarece asa cum a statuat în Decizia nr. 1.576/2011, mentionata mai sus, acordarea indemnizatiei prevazute de art. 4 alin. (4) din Legea nr. 341/2004 nu constituie, potrivit Constitutiei, o obligatie de reglementare a statului, astfel ca nu se poate vorbi despre existenta unui drept fundamental la obtinerea unor indemnizatii în virtutea calitatii de Luptator Remarcat prin Fapte Deosebite în cadrul Revolutiei Române din Decembrie 1989. Acordarea indemnizatiei prevazute de art. 4 alin. (4) din Legea nr. 341/2004 este supusa practic conditiei ca statul sa dispuna de resursele financiare pentru a putea acorda si alte drepturi pecuniare fata de cele pe care Constitutia le nominalizeaza în mod expres.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II - art. 18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare în domeniul bugetar, precum si pentru instituirea altor masuri financiare în domeniul bugetar, exceptie ridicata de Titus Aurelian Blogu în Dosarul nr. 1.094/30/2012 si Trifon Nicolae Toma în Dosarul nr. 387/30/2012 ale Tribunalului Timis - Sectia I civila.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 11 decembrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Daniela Ramona Maritiu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf