Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 1044 din 11 decembrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 324 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedura civila

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Fabian Niculae - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Daniel-Liviu Arcer.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 324 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedura civila, exceptie ridicata de Aurelian Voicu în Dosarul nr. 408/46/2011 al Înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia contencios administrativ si fiscal si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.107D/2012.

La apelul nominal se prezinta, pentru autorul exceptiei de neconstitutionalitate, domnul avocat Gheorghe Danut Radu din Baroul Bucuresti, cu împuternicire avocatiala depusa la dosar, lipsind celelalte parti, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Magistratul-asistent învedereaza Curtii ca dosarul se afla la al doilea termen de judecata.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului autorului exceptiei de neconstitutionalitate, care arata ca România trebuie sa respecte legislatia Uniunii Europene care are un sistem diferit de calculare a termenelor. Dispozitiile legale criticate încalca art. 21 din Constitutie, precum si art. 6 privind dreptul la un proces echitabil din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale. Se mai arata ca prin aplicarea acestor dispozitii unele persoane pot fi dezavantajate, de exemplu, atunci când formuleaza cereri de revizuire în luna februarie care are 28 de zile.

În continuare, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiata a exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 9 decembrie 2011, pronuntata în Dosarul nr. 408/46/2011, Înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a art. 324 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedura civila.

Exceptia a fost invocata de Aurelian Voicu într-un dosar având ca obiect solutionarea unei cereri de revizuire.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esenta, ca dispozitiile legale criticate sunt neconstitutionale, întrucât îngradesc exercitarea drepturilor constitutionale ale persoanei careia i se interzice dreptul la un proces echitabil. Autorul exceptiei de neconstitutionalitate mai arata ca a formulat pe 10 martie 2011 cerere de revizuire împotriva unei decizii a Curtii de Apel Pitesti din 9 februarie 2011, decizie motivata pe 8 martie 2011.

Înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ si fiscal apreciaza exceptia de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiata.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului arata ca îsi mentine punctul de vedere retinut în deciziile Curtii Constitutionale nr. 817 din 19 mai 2009, nr. 463 din 8 mai 2012 si nr. 470 din 8 mai 2012, în sensul constitutionalitatii dispozitiilor legale criticate.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 324 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedura civila, dispozitii care au urmatorul cuprins: "Termenul de revizuire este de o luna si se va socoti:

1. în cazurile prevazute de art. 322 pct. 1, 2 si 7 alin. 1, de la comunicarea hotarârii definitive, iar când hotarârile au fost date de instante de recurs dupa evocarea fondului, de la pronuntare; pentru hotarârile prevazute la punctul 7 alin. 2 de la pronuntarea ultimei hotarâri."

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 21 privind accesul liber la justitie si art. 24 alin. (1) privind dreptul la aparare. De asemenea, sunt considerate a fi încalcate si dispozitiile art. 6 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicata, Curtea constata ca autorul acesteia este, în realitate, nemultumit de modul în care instanta de judecata a calculat termenul în care putea sa depuna cererea de revizuire, chestiune care tine de interpretarea si aplicarea legii. Or, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, Curtea Constitutionala, în calitate de legislator negativ, nu poate modifica sau completa prevederea legala supusa controlului si nici nu se poate pronunta asupra modului de interpretare si aplicare a legii, ci numai asupra întelesului sau contrar Constitutiei.

De altfel, în acelasi sens, Curtea Constitutionala s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 11 din 14 ianuarie 2003, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 13 martie 2003.

Curtea retine, asadar, ca aspectele învederate de autorul exceptiei de neconstitutionalitate sunt probleme ce tin de interpretarea si aplicarea legii, fiind apanajul exclusiv al instantelor judecatoresti, neintrând în sfera contenciosului constitutional. Astfel, Curtea constata ca exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 324 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedura civila este inadmisibila.

 

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 324 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedura civila, exceptie ridicata de Aurelian Voicu în Dosarul nr. 408/46/2011 al Înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia contencios administrativ si fiscal.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 11 decembrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Fabian Niculae
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf