Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 1042 din 11 decembrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative

Augustin Zegrean - presedinte
Aspazia Cojocaru - judecator
Acsinte Gaspar - judecator
Petre Lazaroiu - judecator
Mircea Stefan Minea - judecator
Ion Predescu - judecator
Puskas Valentin Zoltan - judecator
Tudorel Toader - judecator
Cristina Catalina Turcu - magistrat-asistent
Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative, exceptie ridicata de Gabriel Plaiasu în Dosarul nr. 669/42/2011 al Curtii de Apel Ploiesti - Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal, care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 900D/2012.

La apelul nominal raspunde consilierul juridic Ioana Lazar pentru Agentia Nationala de Integritate, cu delegatie depusa la dosar, lipsind autorul exceptiei de neconstitutionalitate. Procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele Curtii acorda cuvântul reprezentantului Agentiei Nationale de Integritate, care solicita respingerea ca neîntemeiata a exceptiei de neconstitutionalitate, aratând ca textul de lege criticat nu încalca principiul separatiei puterilor în stat, deoarece Agentia nu solutioneaza litigii si nu pronunta hotarâri cu autoritate de lucru judecat, ci este o autoritate administrativa ale carei acte sunt supuse controlului judecatoresc.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca neîntemeiata, a exceptiei de neconstitutionalitate, facând referire la jurisprudenta Curtii, respectiv Decizia nr. 1.606 din 15 decembrie 2011, si apreciind ca Agentia nu are atributii jurisdictionale.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 5 aprilie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 669/42/2011, Curtea de Apel Ploiesti - Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (3) din Legea nr. 176/2012 privind integritatea în exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative.

Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicata de Gabriel Plaiasu într-o cauza având ca obiect solutionarea contestatiei formulate împotriva raportului de evaluare întocmit de Agentia Nationala de Integritate.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul sustine, în esenta, ca prevederile art. 1 alin. (3) din Legea nr. 176/2010 contravin dispozitiilor art. 1 alin. (4) si art. 116 alin. (2) din Constitutie, deoarece Agentia Nationala de Integritate, prin atributiile ce i-au fost conferite, a fost instituita - contrar normelor constitutionale mentionate - ca un organ administrativ cu veritabila activitate jurisdictionala, subordonat Parlamentului. Aceasta deoarece inspectorii de integritate pot dispune efectuarea de expertize în conditii asemanatoare celor din procedura penala, iar raportul de evaluare reprezinta un adevarat rechizitoriu prin care inspectorul de integritate analizeaza si decide - printr-un procedeu specific functiei de judecata - daca exista sau nu un caz de incompatibilitate si, mai mult, drept consecinta a activitatii de cercetare, Agentia sesizeaza organul de urmarire penala, daca se constata ca exista probe ori indicii temeinice pentru savârsirea unei fapte prevazute de legea penala.

Curtea de Apel Ploiesti - Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal arata ca "se raliaza" la opinia contestatorului potrivit careia administrarea probelor într-o astfel de procedura încalca un principiu fundamental, acela al contradictorialitatii.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciaza ca "dispozitiile supuse controlului de constitutionalitate sunt neconstitutionale în masura în care mentin solutiile legislative care au fost constatate prin deciziile Curtii Constitutionale nr. 415 din 14 aprilie 2010 si nr. 1.018 din 19 iulie 2010, ca fiind în contradictie cu prevederile Legii fundamentale."

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, sustinerile partii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 1 alin. (3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 2 septembrie 2010, dispozitii care au urmatorul continut:

- Art. 1 alin. (3): "Activitatea de evaluare a declaratiilor de avere, a datelor, a informatiilor si a modificarilor patrimoniale intervenite, a intereselor si a incompatibilitatilor pentru persoanele prevazute la alin. (1) si (2) se desfasoara în cadrul Agentiei Nationale de Integritate, înfiintata prin Legea nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, republicata, denumita în continuare Agentia. Pentru presedintele si vicepresedintele Agentiei, precum si pentru personalul acesteia, activitatea de evaluare a averii, a intereselor si a incompatibilitatilor se desfasoara în cadrul Consiliului National de Integritate."

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine ca prevederile de lege criticate încalca dispozitiile constitutionale ale art. 1 alin. (4) privind principiul separatiei si echilibrului puterilor în stat, ale art. 15 alin. (2) privind principiul neretroactivitatii legii, ale art. 21 alin. (4) privind jurisdictiile speciale administrative, ale art. 116 alin. (2) privind organele de specialitate si ale art. 126 alin. (1) privind realizarea justitiei.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca asupra unor critici similare s-a pronuntat prin Decizia nr. 1.606 din 15 decembrie 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106 din 9 februarie 2012, retinând ca, potrivit Legii nr. 176/2010, Agentia Nationala de Integritate desfasoara doar o activitate de evaluare a declaratiilor de avere, a datelor, a informatiilor si a modificarilor patrimoniale intervenite, a intereselor si a incompatibilitatilor pentru persoanele prevazute de lege, fara a desfasura o activitate de judecata, în sensul celor constatate de Curtea Constitutionala prin Decizia nr. 415 din 14 aprilie 2010 referitoare la dispozitiile Legii nr. 144/2007.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natura sa determine schimbarea acestei jurisprudente, atât considerentele, cât si solutia deciziei mentionate îsi pastreaza valabilitatea si în prezenta cauza.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative, exceptie ridicata de Gabriel Plaiasu în Dosarul nr. 669/42/2011 al Curtii de Apel Ploiesti - Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 11 decembrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Cristina Catalina Turcu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf