Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 1040 din 5 decembrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 42 alin. (7) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Petre Lazaroiu - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Tudorel Toader - judecator

Cristina Catalina Turcu - magistrat-asistent

 

Cu participarea în sedinta din data de 29 noiembrie 2012 a reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 42 alin. (7) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, exceptie ridicata de Sindicatul Asistentul Personal din Aiud în Dosarul nr. 1.080/57/2011 al Curtii de Apel Alba Iulia - Sectia de contencios administrativ si fiscal, si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.045D/2012.

Dezbaterile au avut loc la termenul din 29 noiembrie 2012 si au fost consemnate în încheierea de sedinta de la acea data, când Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera, în temeiul art. 58 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale si art. 56 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Curtii Constitutionale, adoptat prin Hotarârea Plenului Curtii Constitutionale nr. 6/2012, a amânat pronuntarea pentru data de 5 decembrie 2012.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 21 mai 2012, pronuntata în Dosarul nr. 1.080/57/2011, Curtea de Apel Alba Iulia - Sectia de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 42 alin. (7) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicata de Sindicatul Asistentul Personal din Aiud într-o cauza având ca obiect solutionarea recursului formulat împotriva hotarârii prin care s-a admis actiunea autorului exceptiei ce avea ca obiect anularea Hotarârii Consiliului Local al Municipiului Aiud prin care a fost desfacut contractul individual de munca al unor asistenti personali.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se arata ca textul de lege criticat, introdus prin art. I pct. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 84/2010, aduce atingere dreptului persoanei cu handicap grav de a beneficia de asistenta sociala, respectiv de îngrijire si supraveghere permanenta de catre asistentul personal, si de a beneficia de un nivel de trai decent.

În cele mai multe cazuri asistentii personali reprezinta singurul sprijin al persoanelor cu handicap grav, astfel ca art. 42 alin. (7) din Legea nr. 448/2006, în temeiul caruia au fost desfacute contractele de munca ale asistentilor personali, aduce atingere protectiei speciale de care persoanele cu handicap ar trebui sa se bucure, potrivit art. 50 din Constitutie.

Prin textul de lege criticat se modifica si competenta de a hotarî asupra acordarii indemnizatiilor, aceasta trecând de la comisiile de evaluare socio-psiho-medicale la primarii. Astfel, persoanei cu handicap grav care este evaluata de catre comisie i se elibera, pe lânga certificatul de încadrare în gradul grav de handicap, certificat care se da cu drept la indemnizatie ori la asistent personal, si un plan de recuperare sau orientare caracteristic dizabilitatii de care sufera. Asistentul personal se obliga sa aplice acest plan la recomandarea medicala a comisiei, care este singura competenta în materie de a hotarî asupra nevoii de dependenta a persoanei cu handicap grav.

Curtea de Apel Alba Iulia - Sectia de contencios administrativ si fiscal apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata, deoarece legiuitorul este liber sa stabileasca modalitatea de realizare a masurilor sociale conform vointei sale.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul considera ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata, prin textul de lege criticat realizându-se chiar o masura de protectie sporita pentru copiii cu handicap grav, adultii cu handicap grav, inclusiv pentru cei cu handicap vizual grav, si anume dreptul de a primi indemnizatie în situatia în care nu beneficiaza de asistent personal, independent de optiunea initiala. Aspectele învederate de autorul exceptiei sunt mai degraba aspecte care tin de interpretarea si aplicarea legii, ce excedeaza competentei Curtii Constitutionale.

Avocatul Poporului apreciaza ca dispozitiile legale criticate sunt constitutionale, deoarece dreptul persoanelor cu handicap grav care au si calitatea de pensionari de invaliditate gradul întâi de a opta pentru indemnizatia pentru însotitor sau pentru asistent personal nu trebuie absolutizat, astfel ca dispozitiile legale criticate, care reglementeaza situatiile în care nu este posibila asigurarea unui însotitor, nu aduc atingere prevederilor constitutionale invocate. Legiuitorul este liber sa stabileasca modalitatea de realizare a masurilor sociale conform vointei sale.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, notele scrise depuse, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 42 alin. (7) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, introduse prin art. I pct. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 84/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 22 septembrie 2010, care aveau urmatorul cuprins: "(7) În situatia în care angajatorul nu poate asigura angajarea asistentului personal, se acorda indemnizatia prevazuta la alin. (4), indiferent de optiunea exprimata potrivit prevederilor alin. (1) si (4)."

Textul de lege criticat a fost abrogat expres prin prevederile art. I pct. 2 din Legea nr. 136/2012 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 84/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 23 iulie 2012.

Autorul exceptiei sustine ca dispozitiile legale criticate încalca prevederile constitutionale ale art. 50 privind protectia persoanelor cu handicap.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observa ca la momentul pronuntarii acestei decizii, în prezenta cauza, efectele textului de lege criticat nu mai continua sa se produca, astfel încât exceptia a ramas fara obiect. Aceasta, deoarece litigiul a fost deja solutionat prin Decizia nr. 3.367/2012, pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia - Sectia de contencios administrativ si fiscal, prin care sunt mentinute dispozitiile Sentintei nr. 1.268/CAF/2011, pronuntata de Tribunalul Alba - Sectia comerciala si contencios administrativ. Prin aceasta sentinta s-a admis actiunea formulata de autorul exceptiei si s-a anulat Hotarârea nr. 37 din 31 ianuarie 2011, adoptata de Consiliul Local Aiud, prin care se dispusese încetarea contractelor individuale de munca pentru asistentii personali ai unor persoane cu handicap grav.

 

Pentru aceste motive si având în vedere Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, exceptia va fi respinsa ca devenita inadmisibila.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca devenita inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 42 alin. (7) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, exceptie ridicata de Sindicatul Asistentul Personal din Aiud în Dosarul nr. 1.080/57/2011 al Curtii de Apel Alba Iulia - Sectia de contencios administrativ si fiscal.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 5 decembrie 2012.

 

PRESEDINTE,
PETRE LAZAROIU
 
Magistrat-asistent,
Cristina Catalina Turcu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf