Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 1036 din 29 noiembrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani

Petre Lazaroiu - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Tudorel Toader - judecator

Cristina Catalina Turcu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 1 din Legea nr. 243/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor români, pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice, exceptie ridicata de Liviu Tabacaru în Dosarul nr. 5.309/103/2011 al Tribunalului Neamt - Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.310D/2012.

La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele Curtii acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicita respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiata, aratând ca atât numele, cât si identitatea reprezinta elemente ale vietii intime a persoanei. În speta însa se pune problema stocarii datelor personale, ce nu are legatura cu încalcarea dreptului la nume sau la identitate.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 29 mai 2012, pronuntata în Dosarul nr. 5.309/103/2011, Tribunalul Neamt - Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 1 din Legea nr. 243/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor români, pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice.

Exceptia a fost ridicata de Liviu Tabacaru într-o cauza având ca obiect obligatia de a face, respectiv obligarea pârâtilor la prelungirea valabilitatii buletinului sau de identitate, precum si obligarea la a monta fotografia recenta în spatiul anume destinat acesteia, în cuprinsul buletinului de identitate.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca prin textul de lege criticat se introduce un singur nivel, central, de evidenta informatizata a persoanelor si a cartilor electronice de identitate, ceea ce aduce atingere libertatii sale de constiinta, deoarece datele personale apartinând acestuia urmeaza a fi stocate în mediul electronic, asupra caruia nu detine niciun control, aflat la dispozitia unor persoane si institutii necunoscute, putând sa-l expuna unui "furt de identitate". Mai mult, prin cartea de identitate care i s-ar putea elibera i se restrânge dreptul la munca sau la exercitarea unei initiative private si i se afecteaza viata privata si libertatea religioasa. Sistemul de evidenta centralizat informatic, arata autorul exceptiei, constituie premisa "implantarii unor cipuri" de identificare si supraveghere a persoanelor, ceea ce aduce atingere credintei sale religioase. Autorul face referire la jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, respectiv Hotarârea din 4 decembrie 2008, pronuntata în Cauza S si Marper împotriva Regatului Unit al Marii Britanii.

Tribunalul Neamt - Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal apreciaza ca textul de lege criticat nu contravine prevederilor constitutionale invocate.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibila datorita "lipsei rezonabile de legatura între textul criticat si normele constitutionale pretins a fi încalcate", acestea din urma neavând incidenta în cauza.

Avocatul Poporului apreciaza ca textele de lege criticate sunt constitutionale, deoarece realizarea reformei institutionale privind administratia publica a impus reorganizarea activitatii structurilor de stare civila si a structurilor de evidenta informatizata a persoanelor, legiuitorul aducând o serie de modificari si completari la actele normative în materie. Prin modificarile si completarile aduse textului de lege criticat s-au avut în vedere o serie de aspecte legate de dinamica miscarii populatiei, atât în tara, cât si peste hotare, schimbarea criteriilor privind domiciliul, resedinta si intrarea în legalitate a cetatenilor români, în interesul rezolvarii operative si corecte a tuturor situatiilor existente, stabilirea unor noi termene de valabilitate a actelor de identitate, care sa permita identificarea corecta a cetatenilor, prevenind astfel tentativele de substituire a identitatii, precum si diminuarea birocratiei existente pâna în prezent în relatiile autoritatilor cu cetatenii. Prevederea reglementata de textul de lege criticat nu foloseste decât din punct de vedere administrativ, pentru o mai eficienta evidenta a persoanelor, fara a afecta într-un fel drepturile specifice persoanei care are calitatea de cetatean al României.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze prezenta exceptie.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum rezulta din încheierea de sesizare, îl constituie prevederile art. I pct. 1 din Legea nr. 243/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor români, pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea si schimbarea pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 445 din 29 iunie 2009.

Curtea observa ca, prin concluziile sale, autorul exceptiei a solicitat sesizarea acesteia cu prevederile art. 7^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor români, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 641 din 20 iulie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 290/2005, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 959 din 28 octombrie 2005, introduse prin art. I pct. 1 din Legea nr. 243/2009.

La momentul sesizarii Curtii Constitutionale, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2005 fusese republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 719 din 12 octombrie 2011, textul de lege criticat fiind în prezent cuprins în art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2005, asupra caruia Curtea urmeaza a se pronunta prin prezenta decizie, si având urmatorul cuprins: "Începând cu data de 1 iulie 2010, componentele informatice ale R.N.E.P. [Registrul national de evidenta a persoanelor] se organizeaza pe un singur nivel, nivelul central. Începând cu aceasta data, serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanelor vor efectua activitatile de actualizare si verificare direct pe componenta informatica constituita la nivel central."

Autorul exceptiei arata ca textul de lege criticat aduce atingere prevederilor constitutionale ale art. 22 alin. (1) si (2) privind dreptul la viata si la integritate fizica si psihica, art. 23 alin. (1) si (11) referitor la inviolabilitatea libertatii individuale si a sigurantei persoanei si la prezumtia de nevinovatie, art. 26 alin. (1) si (2) referitor la ocrotirea vietii intime, familiale si private, art. 29 referitor la libertatea constiintei, art. 30 alin. (1) privind inviolabilitatea libertatii de exprimare, art. 34 alin. (1) privind dreptul la ocrotirea sanatatii, art. 35 alin. (1) si (2) referitor la dreptul la mediu sanatos, art. 41 privind munca si protectia sociala a muncii si art. 45 privind libertatea economica, precum si prevederilor art. 8 referitor la dreptul la respectarea vietii private si de familie din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca prin adoptarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2005 legiuitorul a urmarit reorganizarea structurilor de stare civila si a structurilor de evidenta informatizata a persoanelor, tinând cont de importanta pe care o au actele de identitate pentru cetatenii români, precum si de necesitatea cunoasterii dinamicii populatiei, identificarea corecta a cetatenilor pentru prevenirea tentativelor de substituire a identitatii si sporirii gradului de siguranta al actului de identitate. În acest sens, potrivit art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2005, Registrul national de evidenta a persoanelor, reprezinta ansamblul datelor cu caracter personal ale cetatenilor români rezultate în urma procesarii automate, într-o conceptie unitara, în scopul cunoasterii numarului, structurii si miscarii populatiei pe teritoriul tarii.

Curtea observa ca prevederile textului de lege criticat reglementeaza organizarea pe un singur nivel, nivelul central, a componentelor informatice ale Registrului national de evidenta a persoanelor, precum si obligatia serviciilor publice comunitare locale de evidenta a persoanelor sa efectueze activitatile de actualizare si verificare direct pe componenta informatica constituita la nivel central. Acestea reprezinta operatiuni tehnice care nu sunt de natura sa aduca atingere art. 26 alin. (1) si (2) si art. 29 din Constitutie si nici art. 8 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.

Mai mult, nu poate fi retinuta nici critica autorului exceptiei privind încalcarea prin textul de lege criticat a drepturilor sale constitutionale anterior mentionate, datorita posibilitatii ca datele sale personale, stocate în mediul electronic, asupra caruia nu detine niciun control, sa poata fi folosite fara acordul sau. Astfel, potrivit art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2005, datele cu caracter personal ale persoanelor fizice sunt protejate de legea speciala, respectiv Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 790 din 12 decembrie 2001, si nu pot fi prelucrate decât în conditiile prevazute de aceasta, conditii extrem de restrictive.

Totodata, Curtea observa ca autorul exceptiei nu motiveaza exceptia sub aspectul încalcarii celorlalte articole din Constitutie invocate în sustinerea acesteia, or, instanta de contencios constitutional nu se poate substitui autorului în formularea criticilor de neconstitutionalitate.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor români, exceptie ridicata de Liviu Tabacaru în Dosarul nr. 5.309/103/2011 al Tribunalului Neamt - Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 29 noiembrie 2012.

 

PRESEDINTE,
PETRE LAZAROIU
 
Magistrat-asistent,
Cristina Catalina Turcu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf