Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 1034 din 29 noiembrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar

Petre Lazaroiu - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Tudorel Toader - judecator

Cristina Catalina Turcu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 118/2010 privind unele masuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, exceptie ridicata de Sindicatul Proautonomia din Satu Mare în Dosarul nr. 1.709/83/CA/2011 al Curtii de Apel Oradea - Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.271D/2012.

La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Presedintele dispune sa se faca apelul si în Dosarul nr. 1.272D/2012 având ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 118/2010 privind unele masuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, exceptie ridicata de Sindicatul Proautonomia din Satu Mare în Dosarul nr. 1.736/83/CA/2011 al Curtii de Apel Oradea - Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.272D/2012.

La apelul nominal se prezinta pentru partea primarul municipiului Carei consilierul juridic cu delegatie la dosar, lipsind autorul exceptiei, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Curtea, având în vedere obiectul exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în dosarele sus-mentionate, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor nr. 1.271D/2012 si nr. 1.272D/2012.

Consilierul juridic prezent si reprezentantul Ministerului Public sunt de acord cu masura conexarii.

Curtea, în temeiul dispozitiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 1.272D/2012 la Dosarul nr. 1.271D/2012, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele Curtii acorda cuvântul consilierului juridic prezent, care solicita admiterea exceptiei, depunând în acest sens concluzii scrise la dosar.

Reprezentantului Ministerului Public solicita respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, apreciind ca se impune pastrarea jurisprudentei Curtii Constitutionale în materie.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarelor, constata urmatoarele:

 

Prin deciziile nr. 2.760/CA/2012 si nr. 2.761/CA/2012, pronuntate în dosarele nr. 1.709/83/CA/2011 si nr. 1.736/83/CA/2011, Curtea de Apel Oradea - Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 118/2010 privind unele masuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar.

Exceptia a fost ridicata de Sindicatul Proautonomia din Satu Mare în cauze având ca obiect solutionarea recursurilor împotriva sentintelor prin care au fost respinse cererile autorului exceptiei de acordare a unor drepturi banesti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia arata ca, prin aplicarea dispozitiilor Legii nr. 118/2010, salariatii din sectorul bugetar au fost discriminati fata de salariatii din celelalte sectoare de activitate si fata de toate celelalte categorii de cetateni, întrucât masura reducerii salariilor bugetarilor cu 25% echivaleaza ca efecte cu o crestere a impozitului pe venit, stabilita numai pentru o parte a populatiei. Considera ca sarcina stoparii crizei economice, reprezentând un fenomen social global, si a preîntâmpinarii dezvoltarii unor consecinte grave, trebuia sa intre în responsabilitatea tuturor cetatenilor tarii, iar nu numai în cea a lucratorilor din sectorul bugetar.

Diminuarea cuantumului salariilor personalului bugetar, motivata de criza economica si apararea securitatii nationale, si ulterior prin aplicarea altei politici de salarizare, a adus atingere existentei dreptului de salarizare, prevazut prin Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, încalcându-se astfel art. 53 din Constitutie.

Impunerea de catre angajator a unui alt salariu decât cel initial stabilit prin acord si modificarea contractului de munca fara informarea si obtinerea acordului de vointa al salariatului constituie încalcari ale dreptului la informatie si ale dreptului la munca.

Curtea de Apel Oradea - Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actele de sesizare au fost comunicate presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul a transmis punctul sau de vedere apreciind ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata, invocând în acest sens jurisprudenta Curtii în materie.

Avocatul Poporului arata ca îsi mentine punctele de vedere retinute prin deciziile Curtii Constitutionale nr. 595 din 5 iunie 2012, nr. 447 din 3 mai 2012, nr. 443 din 3 mai 2012 si nr. 690 din 28 iunie 2012, în sensul ca principiul egalitatii nu impune tratarea juridica uniforma a tuturor angajatilor, ci impune ca la aceleasi situatii juridice sa se aplice acelasi regim, iar la situatii juridice diferite tratamentul juridic sa fie diferentiat.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând actele de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecatorul-raportor, notele scrise depuse si concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulat de autorul exceptiei, îl constituie dispozitiile Legii nr. 118/2010 privind unele masuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 30 iunie 2010. Din analiza exceptiei de neconstitutionalitate, Curtea observa însa ca autorul acesteia critica de fapt art. 1 alin. (1) din Legea nr. 118/2010 privind unele masuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, care are urmatorul cuprins: "(1) Cuantumul brut al salariilor/soldelor/indemnizatiilor lunare de încadrare, inclusiv sporuri, indemnizatii si alte drepturi salariale, precum si alte drepturi în lei sau în valuta, stabilite în conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2010 privind unele masuri de reîncadrare în functii a unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora, precum si alte masuri în domeniul bugetar, se diminueaza cu 25%."

Autorii arata ca actul normativ criticat contravine dispozitiilor constitutionale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi a cetatenilor, art. 20 referitor la tratatele internationale privind drepturile omului, art. 21 referitor la accesul liber la justitie, art. 31 privind dreptul la informatie, art. 41 referitor la munca si protectia sociala a muncii si art. 53 referitor la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati, ale art. 6 referitor la dreptul la un proces echitabil din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale si ale art. 1 privind protectia proprietatii din Primul Protocol aditional la Conventie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine urmatoarele:

1. Prevederile de lege criticate referitoare la diminuarea cuantumului salariului personalului bugetar au avut o aplicabilitate limitata în timp, pâna la 31 decembrie 2010, potrivit art. 16 alin. (1) din Legea nr. 118/2010. Cu toate acestea, prevederile Legii nr. 118/2010 continua sa îsi produca efectele juridice în prezenta cauza, astfel încât, potrivit jurisprudentei Curtii Constitutionale, respectiv Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, urmeaza a se analiza constitutionalitatea dispozitiilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 118/2010.

2. Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca prin deciziile nr. 872 si nr. 874 din 25 iunie 2010, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 28 iunie 2010, Curtea a retinut, în esenta, ca dreptul la salariu este corolarul unui drept constitutional, si anume dreptul la munca, iar diminuarea sa se constituie într-o veritabila restrângere a exercitiului dreptului la munca. Realizând o examinare a compatibilitatii dispozitiilor legale criticate cu fiecare dintre conditiile strict si limitativ prevazute de Legea fundamentala pentru restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati, Curtea a constatat ca masura de diminuare a cuantumului salariului/indemnizatiei/soldei cu 25% constituie o restrângere a exercitiului dreptului constitutional la munca ce afecteaza dreptul la salariu, cu respectarea însa a prevederilor art. 53 din Constitutie, sub aspectul apararii securitatii nationale. Curtea a observat, de asemenea, ca masura criticata are un caracter limitat în timp, tocmai pentru a nu se afecta substanta dreptului constitutional protejat.

3. Raportat la critica de neconstitutionalitate cu privire la încalcarea art. 16 din Constitutie, Curtea a constatat ca aceasta este neîntemeiata, întrucât angajatii din mediul public nu se afla în aceeasi situatie juridica precum cei din mediul privat. Cei care sunt angajati în raporturi de munca în mediul bugetar sunt legati, în mod esential, din punctul de vedere al sursei din care sunt alimentate salariile/indemnizatiile sau soldele de bugetul public national, de încasarile si de cheltuielile din acest buget, dezechilibrarea acestuia putând avea consecinte în ceea ce priveste diminuarea cheltuielilor din acest buget.

Or, salariile/indemnizatiile/soldele reprezinta astfel de cheltuieli, mai exact, cheltuieli de personal. În schimb, în mediul privat raporturile de munca sunt guvernate întotdeauna de contractul individual de munca încheiat între un angajat si un angajator.

4. Cât priveste criticile de neconstitutionalitate formulate din perspectiva încalcarii dreptului de proprietate, Curtea a retinut, prin Decizia nr. 591 din 5 iunie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 6 august 2012, ca salariile viitoare pe care angajatorul trebuie sa le plateasca angajatului nu intra în sfera de aplicare a dreptului de proprietate, angajatul neavând un atare drept pentru salariile ce vor fi platite în viitor de catre angajator ca urmare a muncii viitoare prestate de angajat. Dreptul de proprietate al angajatului în privinta salariului vizeaza numai sumele certe, lichide si exigibile.

De altfel, si Curtea Europeana a Drepturilor Omului, referitor la reducerea cu 25% a drepturilor salariale ca urmare a aplicarii prevederilor Legii nr. 118/2010, a aratat ca masurile criticate de reclamanti nu i-au determinat pe acestia sa suporte o sarcina disproportionata si excesiva, incompatibila cu dreptul la respectarea bunurilor garantat de articolul 1 din Primul Protocol aditional la Conventie si ca statul român nu a depasit marja sa de apreciere si nu a rupt justul echilibru între interesele generale ale colectivitatii si cele individuale ale cetateanului (a se vedea Decizia pronuntata în 6 decembrie 2011, în cauzele conexate Felicia Mihaies si Adrian Gavril Sentes împotriva României, paragrafele 17 - 20).

5. Prin deciziile nr. 447 si nr. 448 din 3 mai 2012, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 476 din 12 iulie 2012 si nr. 514 din 25 iulie 2012 Curtea a statuat ca modul de salarizare a personalului bugetar este stabilit prin lege, reflectând posibilitatile financiare ale statului de a sustine plata salariilor, fapt ce conduce la concluzia ca la încheierea contractelor individuale de munca nu a avut loc o negociere veritabila a salariului, întrucât angajatul adera la un contract de munca în care salariul, ca element component al contractului, este predeterminat. Membrii de sindicat au calitatea de salariati în cadrul unitatilor intimate, facând parte din categoria de personal bugetar ce are drepturile salariale stabilite în baza Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, astfel încât, la încheierea contractului de munca, nu a avut loc o negociere a cuantumului salariului si nu se poate sustine faptul ca prin adoptarea Legii nr. 118/2010 s-au încalcat dispozitiile din contractele de munca ale salariatilor din sectorul bugetar. Critica autorului potrivit careia scaderea nivelului de salarizare constituie o condamnare la munca fortata, membrilor sindicatului fiindu-le încalcat dreptul de a-si exprima liber acordul asupra continuarii muncii în noile conditii impuse de Guvern, nu poate fi retinuta, deoarece salariatul poate solicita desfacerea contractului de munca în cazul în care nu mai este multumit de conditiile de munca sau de cuantumul salariului ori din alte motive, fie ele imputabile angajatorului. Pentru toate aceste motive, nu se poate retine încalcarea prevederilor referitoare la protectia dreptului la munca invocate de autorul exceptiei.

6. Cât priveste criticile referitoare la încalcarea prevederilor art. 21 din Constitutie si ale art. 6 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, Curtea observa ca autorul exceptiei nu motiveaza exceptia sub aspectul încalcarii acestora, or, instanta de contencios constitutional nu se poate substitui autorului în formularea criticilor de neconstitutionalitate.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 118/2010 privind unele masuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, exceptie ridicata de Sindicatul Proautonomia din Satu Mare în dosarele nr. 1.709/83/CA/2011 si nr. 1.736/83/CA/2011 ale Curtii de Apel Oradea - Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 29 noiembrie 2012.

 

PRESEDINTE,
PETRE LAZAROIU
 
Magistrat-asistent,
Cristina Catalina Turcu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf