Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 1030 din 29 noiembrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 48 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor

Petre Lazaroiu - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Tudorel Toader - judecator

Simina Gagu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 48 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, exceptie ridicata de Asociatia Expertilor Veterinari Oficiali si a Laboratoarelor Autorizate pentru Siguranta Alimentelor în Dosarul nr. 715/2/2012 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal si care formeaza obiectul Dosarului nr. 1.189D/2012 al Curtii Constitutionale.

La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Magistratul-asistent refera asupra cauzei si arata ca autorul exceptiei a transmis note scrise prin care solicita admiterea exceptiei de neconstitutionalitate.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele Curtii acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibila, deoarece critica de neconstitutionalitate vizeaza aspecte de aplicare a legii.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 9 mai 2012, pronuntata în Dosarul nr. 715/2/2012, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 48 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 62 din Legea nr. 215/2004.

Exceptia a fost ridicata de Asociatia Expertilor Veterinari Oficiali si a Laboratoarelor Autorizate pentru Siguranta Alimentelor într-o cauza având ca obiect anularea unui act administrativ.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esenta, ca prevederile de lege criticate sunt neconstitutionale, deoarece încalca regulile constitutionale privind economia bazata pe concurenta loiala. În acest sens, arata ca, în temeiul acestor prevederi, a fost emis Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 17/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor pentru anul 2011, precum si a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere si control în domeniul sigurantei alimentelor pentru anul 2011. Astfel, art. 3 din ordin prevede ca "Pentru asigurarea prin analize de laborator pentru realizarea actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, precum si a unui autocontrol privind sanatatea animala si siguranta alimentelor conform prevederilor legale în vigoare, operatorii economici pot încheia, în conditiile legii, contracte cu laboratoarele centrale, zonale si judetene ale autoritatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor pentru efectuarea de analize pentru produsele supuse supravegherii si controlului, cuprinse în programele prevazute la art. 1." În aceste conditii se încalca regulile privind concurenta, asa cum acestea sunt consacrate în art. 9 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996. Astfel, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor nu asigura impartialitatea si echidistanta obligatorii, deoarece laboratoarele de stat din subordinea acestei autoritati sunt în acelasi timp arbitru si jucator pe piata efectuarii contra cost a examenelor de laborator din cadrul programelor de autocontrol. Se încalca în acest mod si dispozitiile Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei.

În sustinerea criticii de neconstitutionalitate sunt invocate Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformitatii cu legislatia privind hrana pentru animale si produsele alimentare si cu normele de sanatate animala si de bunastare a animalelor si Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor si a cerintelor generale ale legislatiei alimentare, de instituire a Autoritatii Europene pentru Siguranta Alimentara si de stabilire a procedurilor în domeniul sigurantei produselor alimentare.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal considera ca exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiata, deoarece prevederile de lege criticate nu sunt de natura sa aduca atingere concurentei loiale, iar problemele sesizate pot aparea doar în legatura cu modul în care aceste norme sunt puse efectiv în aplicare.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului considera ca prevederile art. 48 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 sunt constitutionale, retinând ca stabilirea modalitatii de realizare a veniturilor proprii pentru anumite categorii de unitati cu atributii în domeniul sanitar-veterinar este în acord cu dispozitiile art. 135 din Constitutie si ca functionarea si dezvoltarea economiei de piata se realizeaza în conditiile în care piata îndeplineste un rol deosebit în reglarea activitatii, a comportamentului operatorilor economici, în alocarea si utilizarea resurselor.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, notele scrise ale autorului exceptiei, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 48 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 31 ianuarie 2004, modificate prin art. I pct. 62 din Legea nr. 215/2004 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 42/2004, lege publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 14 iunie 2004. Prevederile legale criticate au urmatorul cuprins: "Veniturile proprii pentru institutiile prevazute la art. 5 lit. b) si c) se constituie din exercitarea activitatii de inspectie si control sanitar-veterinar, din tarife pentru activitati sanitar-veterinare si de laborator, din consultanta si din alte prestatii specifice: actiuni de dezinfectie, dezinsectie, deratizare, examene si lucrari de laborator, precum si din alte activitati din domeniul sanitar-veterinar."

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine ca prevederile legale criticate încalca dispozitiile din Constitutie cuprinse în art. 1 alin. (5) privind obligativitatea respectarii Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor, art. 20 alin. (2) privind prioritatea reglementarilor internationale în cazul existentei unor neconcordante între pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului si art. 135 alin. (1) si alin. (2) lit. a) privind economia României si obligatia statului de a asigura libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine ca autorul acesteia îsi argumenteaza critica prevederilor art. 48 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004, referitoare la sursa veniturilor proprii ale institutelor veterinare si ale directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti, prin prisma modului în care aceste norme au fost puse în executare prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 17/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor pentru anul 2011, precum si a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere si control în domeniul sigurantei alimentelor pentru anul 2011, ordin publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 6 aprilie 2011.

În aceste conditii, Curtea constata ca în cauza de fata autorul nu formuleaza o veritabila critica de neconstitutionalitate, ci învedereaza aspecte care, tinând de interpretarea si aplicarea legii de catre autoritatile publice abilitate în acest scop, nu intra în sfera contenciosului constitutional.

Prin urmare, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 48 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004, astfel cum a fost formulata, urmeaza a fi respinsa ca inadmisibila.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 48 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, exceptie ridicata de Asociatia Expertilor Veterinari Oficiali si a Laboratoarelor Autorizate pentru Siguranta Alimentelor în Dosarul nr. 715/2/2012 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 29 noiembrie 2012.

 

PRESEDINTE,
PETRE LAZAROIU
 
Magistrat-asistent,
Simina Gagu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf