Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 1028 din 29 noiembrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. 1 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctiva

Petre Lazaroiu - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Tudorel Toader - judecator

Andreea Costin - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctiva, exceptie ridicata de Gabriel Emilian Constantin în Dosarul nr. 4.455/114/2011 al Curtii de Apel Ploiesti - Sectia I civila si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.099D/2012.

La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibila, având în vedere modul de formulare a acesteia.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 23 mai 2012, pronuntata în Dosarul nr. 4.455/114/2011, Curtea de Apel Ploiesti - Sectia I civila a sesizat Curtea Constitutionala pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctiva.

Exceptia de neconstitutionalitate a fost invocata de Gabriel Emilian Constantin într-o cauza având ca obiect solutionarea apelului declarat împotriva unei sentinte civile prin care a fost respinsa ca prescrisa actiunea formulata de acesta.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia se limiteaza la a enumera textele constitutionale si conventionale pretins a fi încalcate si nu formuleaza o veritabila critica de neconstitutionalitate.

Curtea de Apel Ploiesti - Sectia I civila considera ca dispozitiile legale criticate sunt constitutionale. Reglementarea de catre legiuitor, în limitele competentei ce i-a fost conferita prin Constitutie, a conditiilor de exercitare a unui drept prin instituirea unor termene nu constituie o restrângere a drepturilor acestuia, ci doar o modalitate eficienta de a preveni exercitarea sa abuziva, în detrimentul altor titulari de drepturi, în egala masura ocrotite. Prin conditionarea valorificarii unui drept de exercitarea sa într-un anumit termen nu s-a urmarit restrângerea accesului la justitie, ci instaurarea unui climat de ordine necesar exercitarii dreptului constitutional prevazut la art. 21 din Constitutie. Instanta mai opineaza ca stabilirea unui anumit termen în cadrul caruia trebuie valorificat un drept nu reprezinta o încalcare a dreptului constitutional la aparare. De asemenea, instanta mai arata ca dispozitiile legale criticate nu aduc atingere nici prevederilor conventionale mentionate de autorul exceptiei de neconstitutionalitate.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului precizeaza ca îsi mentine punctul de vedere anterior exprimat si retinut de Curtea Constitutionala, spre exemplu în deciziile sale nr. 883 din 16 iunie 2009 si nr. 216 din 13 martie 2007.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 1 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctiva, republicat în Buletinul Oficial nr. 11 din 15 iulie 1960.

La data de 1 octombrie 2011 a intrat în vigoare Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 15 iulie 2011. De asemenea, cu aceeasi data, potrivit art. 230 lit. p) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011, se abroga Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctiva. În Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, prescriptia extinctiva este reglementata în cartea a VI-a "Despre prescriptia extinctiva, decaderea si calculul termenelor".

Însa, având în vedere prevederile art. 3 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, potrivit carora "Actele si faptele juridice încheiate ori, dupa caz, savârsite sau produse înainte de intrarea în vigoare a Codului civil nu pot genera alte efecte juridice decât cele prevazute de legea în vigoare la data încheierii sau, dupa caz, a savârsirii ori producerii lor", precum si ale art. 9 pct. 4 referitor la art. 6 din Codul civil, care prevede la alin. (4) ca "Prescriptiile, decaderile si uzucapiunile începute si neîmplinite la data intrarii în vigoare a legii noi sunt în întregime supuse dispozitiilor legale care le-au instituit", coroborate cu cele ale art. 4, art. 5 si ale cap. VIII - Dispozitii cu privire la Cartea a VI-a "Despre prescriptia extinctiva, decaderea si calculul termenelor" din legea mentionata, precum si Decizia Curtii Constitutionale nr. 766 din 15 iunie 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, Curtea urmeaza a exercita controlul de constitutionalitate asupra prevederilor art. 1 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctiva care si-au produs efectele fata de autorul exceptiei de neconstitutionalitate, potrivit principiului tempus regit actum. De asemenea, Curtea retine ca din notele scrise depuse de autorul exceptiei de neconstitutionalitate la dosarul cauzei rezulta ca acesta critica în fapt doar dispozitiile alin. 1 al art. 1 din Decretul nr. 167/1958, dispozitie legala asupra careia Curtea Constitutionala urmeaza a se pronunta, care au urmatorul cuprins: "Dreptul la actiune, având un obiect patrimonial, se stinge prin prescriptie, daca nu a fost exercitat în termenul stabilit în lege."

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, dispozitiile legale criticate contravin prevederilor art. 1 alin. (3) si (5) privind statul român, art. 11 alin. (1) si (2) privind dreptul international si dreptul intern, art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, art. 20 alin. (1) si (2) referitor la tratatele internationale privind drepturile omului, art. 21 privind accesul liber la justitie si ale art. 24 privind dreptul la aparare din Constitutie, precum si prevederilor art. 1 privind obligatia statelor de a respecta drepturile omului, art. 6 privind accesul la un proces echitabil, art. 13 privind dreptul la un recurs efectiv, art. 14 referitor la interzicerea discriminarii, art. 17 privind interzicerea abuzului de drept si art. 18 referitor la limitarea folosirii restrângerilor drepturilor din Conventia pentru apararea drepturilor omului si libertatilor fundamentale, precum si ale art. 1 referitor la interzicerea generala a discriminarii din Protocolul nr. 12 la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca autorul exceptiei nu a formulat o veritabila critica de neconstitutionalitate, întrucât nu indica motivele pentru care dispozitiile legale criticate contravin prevederilor constitutionale si conventionale invocate, iar simpla enumerare în sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate a acestora nu este de natura sa satisfaca exigentele art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992. Având în vedere acest aspect, Curtea urmeaza sa respinga ca inadmisibila exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctiva, întrucât, potrivit art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, "sesizarile trebuie facute în forma scrisa si motivate".

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. 1 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctiva, exceptie ridicata de Gabriel Emilian Constantin în Dosarul nr. 4.455/114/2011 al Curtii de Apel Ploiesti - Sectia I civila.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 29 noiembrie 2012.

 
PRESEDINTE,
PETRE LAZAROIU
 
Magistrat-asistent,
Andreea Costin
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf