Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 1025 din 29 noiembrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278 alin. 2^1 si art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedura penala

Petre Lazaroiu - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Tudorel Toader - judecator

Oana Cristina Puica - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Iuliana Nedelcu.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278 alin. 2^1 si art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedura penala, exceptie ridicata de Liliana Teodoriu în Dosarul nr. 1.876/40/2012 al Curtii de Apel Suceava - Sectia penala si pentru cauze cu minori si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.022D/2012.

La apelul nominal lipseste autoarea exceptiei, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Presedintele dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 1.051D/2012, având ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278 alin. 2^1 din Codul de procedura penala, exceptie ridicata de Liliana Teodoriu în Dosarul nr. 351/39/2012 al Curtii de Apel Suceava - Sectia penala si pentru cauze cu minori.

La apelul nominal lipseste autoarea exceptiei, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Presedintele dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 1.109D/2012, care are ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278 alin. 2^1 din Codul de procedura penala, exceptie ridicata de Lucia Prusac în Dosarul nr. 852/40/2012*/a2 al Curtii de Apel Suceava - Sectia penala si pentru cauze cu minori.

La apelul nominal lipseste autoarea exceptiei, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Curtea, având în vedere obiectul exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în dosarele nr. 1.022D/2012, nr. 1.051D/2012 si nr. 1.109D/2012, pune în discutie, din oficiu, problema conexarii cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public apreciaza ca fiind întrunite conditiile pentru conexare.

Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, dispune conexarea dosarelor nr. 1.051D/2012 si nr. 1.109D/2012 la Dosarul nr. 1.022D/2012, care este primul înregistrat.

Magistratul-asistent refera asupra cauzelor si arata ca autoarele exceptiei de neconstitutionalitate au depus la dosar note scrise prin care solicita admiterea acesteia. Totodata, au depus si câte o cerere de amânare a solutionarii cauzei, pe motiv ca au solicitat personal de la autoritatile publice prevazute de lege transmiterea punctelor de vedere ale acestora, si anexeaza fotocopii de pe memoriile transmise la autoritatile în cauza. În plus, autoarea exceptiei Liliana Teodoriu arata ca nu se poate prezenta în fata Curtii, fiind internata în spital în perioada 21 - 29 noiembrie 2012. În acest sens, la cererea de amânare ataseaza fotocopie de pe documentul intitulat "Fisa pentru spitalizare de zi", datat 21 noiembrie 2012.

Reprezentantul Ministerului Public se opune cererilor de acordare a unui nou termen de judecata, întrucât, pe de o parte, este obligatorie doar solicitarea punctelor de vedere de la autoritatile publice, nu si primirea lor, iar, pe de alta parte, autoarea exceptiei Liliana Teodoriu nu face dovada internarii decât pentru data de 21 noiembrie 2012.

Curtea, deliberând asupra cererilor formulate, în temeiul art. 14 din Legea nr. 47/1992 si al art. 156 din Codul de procedura civila, respinge cererile de amânare a solutionarii cauzei. În acest sens, constata ca prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale nu impun autoritatilor publice obligatia de a-si exprima opinia asupra exceptiilor de neconstitutionalitate, ci instituie doar o posibilitate, o vocatie a acestora de a formula un punct de vedere în cauza. În plus, potrivit dispozitiilor art. 1 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, "Curtea Constitutionala este independenta fata de orice alta autoritate publica [...]", astfel încât aceasta nu este tinuta în solutionarea exceptiilor de neconstitutionalitate de punctele de vedere exprimate de autoritatile publice în cauza. Prin urmare, lipsa acestor puncte de vedere nu împiedica exercitarea controlului de constitutionalitate. De asemenea, Curtea retine ca autoarea exceptiei Liliana Teodoriu nu a depus dovezi în sustinerea imposibilitatii de prezentare în fata Curtii.

Cauza este în stare de judecata.

Presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând în acest sens jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarelor, retine urmatoarele:

 

Prin Decizia nr. 482 din 16 mai 2012, pronuntata în Dosarul nr. 1.876/40/2012, Curtea de Apel Suceava - Sectia penala si pentru cauze cu minori a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278 alin. 2^1 si art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedura penala.

Exceptia a fost ridicata de Liliana Teodoriu cu ocazia solutionarii recursului împotriva unei sentinte penale prin care a fost respinsa ca inadmisibila, în temeiul art. 278 alin. 2^1 din Codul de procedura penala, plângerea formulata împotriva solutiei de respingere dispuse de procurorul ierarhic superior.

Prin deciziile nr. 510 din 28 mai 2012 si nr. 552 din 6 iunie 2012, pronuntate în dosarele nr. 351/39/2012 si nr. 852/40/2012*/a2, Curtea de Apel Suceava - Sectia penala si pentru cauze cu minori a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278 alin. 2^1 din Codul de procedura penala.

Exceptia a fost ridicata de Liliana Teodoriu si Lucia Prusac cu ocazia solutionarii recursurilor împotriva unor sentinte penale prin care a fost respinsa ca inadmisibila, în temeiul art. 278 alin. 2^1 din Codul de procedura penala, plângerea formulata împotriva solutiei de respingere dispuse de procurorul ierarhic superior.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autoarele acesteia sustin ca dispozitiile art. 278 alin. 2^1 si art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedura penala încalca accesul liber la justitie, dreptul la un proces echitabil, dreptul la doua grade de jurisdictie în materie penala si dreptul de proprietate privata, întrucât solutia de respingere dispusa de procurorul ierarhic superior cu privire la plângerea contra actelor procurorului, altele decât rezolutiile sau ordonantele de netrimitere în judecata, nu poate fi atacata în fata instantei de judecata, iar solutia pronuntata de judecator în cadrul procedurii plângerii împotriva actelor procurorului de netrimitere în judecata nu este supusa niciunei cai de atac.

Curtea de Apel Suceava - Sectia penala si pentru cauze cu minori apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata, deoarece dispozitiile de lege criticate nu aduc nicio atingere prevederilor din Constitutie si din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale invocate.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului precizeaza ca îsi mentine punctul de vedere retinut în deciziile Curtii Constitutionale nr. 1.608/2011, nr. 62/2012 si nr. 525/2012, în sensul ca dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecatorul-raportor, notele scrise depuse la dosar, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 278 alin. 2^1 din Codul de procedura penala, introduse prin art. XVIII pct. 38 din Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 26 octombrie 2010, si dispozitiile art. 278^1 alin. 10 din acelasi cod, modificate prin art. XVIII pct. 39 din Legea nr. 202/2010. Textele de lege criticate au urmatorul cuprins:

- Art. 278 alin. 2^1: "Plângerea formulata împotriva solutiei de respingere dispuse de procurorul ierarhic superior este inadmisibila.";

- Art. 278^1 alin. 10: "Hotarârea judecatorului pronuntata potrivit alin. 8 este definitiva."

În sustinerea neconstitutionalitatii acestor dispozitii de lege, autoarele exceptiei invoca încalcarea prevederilor constitutionale ale art. 21 privind accesul liber la justitie si ale art. 44 alin. (1), (2) si (8) referitor la dreptul de proprietate privata, precum si a prevederilor art. 6 referitor la dreptul la un proces echitabil din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, ale art. 1 privind protectia proprietatii din primul Protocol aditional la Conventie si ale art. 2 privind dreptul la doua grade de jurisdictie în materie penala din Protocolul nr. 7 la Conventie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca dispozitiile art. 278 alin. 2^1 si art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedura penala au mai fost supuse controlului de constitutionalitate prin raportare la prevederi din Constitutie si din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale invocate si în prezenta cauza si fata de critici similare. Astfel, prin Decizia nr. 62 din 31 ianuarie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 9 martie 2012, Curtea a respins, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate, retinând ca posibilitatea formularii plângerii împotriva masurilor luate sau a actelor efectuate de procuror ori efectuate pe baza dispozitiilor date de acesta la procurorul ierarhic superior, conform prevederilor art. 278 alin. 1 si 2 din Codul de procedura penala, constituie o garantie procesuala, iar ramânerea definitiva a solutiei de respingere dispuse de procurorul ierarhic superior, potrivit art. 278 alin. 2^1, introdus în Codul de procedura penala prin Legea nr. 202/2010, are ca scop asigurarea celeritatii solutionarii cauzelor penale, nereprezentând un impediment în calea liberului acces la justitie. În acest sens, Curtea a statuat ca, în faza de urmarire penala, legiuitorul poate opta atât pentru instituirea, cât si pentru eliminarea unor garantii procesuale, precum cea din speta, cu conditia ca actele organelor de urmarire penala sa poata fi cenzurate de instanta de judecata. Or, în cazul de fata, ramânerea definitiva a solutiei de respingere dispuse de procurorul ierarhic superior, potrivit dispozitiilor art. 278 alin. 2^1 din Codul de procedura penala, nu înlatura dreptul partii interesante de a formula plângere, în conditiile art. 278^1 alin. 1, împotriva rezolutiei de neîncepere a urmaririi penale sau a ordonantei de clasare si nici dreptul de a beneficia de garantiile procesuale care însotesc faza judecatii propriu-zise si de caile de atac prevazute de lege în cazul trimiterii în judecata.

În ceea ce priveste criticile de neconstitutionalitate aduse dispozitiilor art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedura penala - potrivit carora hotarârea pronuntata de judecator în temeiul art. 278^1 alin. 8 din Codul de procedura penala, în procedura plângerii împotriva actelor procurorului de netrimitere în judecata, este definitiva - prin Decizia nr. 479 din 10 mai 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483 din 13 iulie 2012, Curtea a respins, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate, întrucât nu poate fi retinuta nicio contradictie între acest text de lege si prevederile constitutionale si conventionale invocate. Stabilirea competentei instantelor judecatoresti si instituirea regulilor de desfasurare a procesului, deci si reglementarea cailor de atac, constituie atributul exclusiv al legiuitorului. Astfel, Curtea a retinut, cu mai multe prilejuri, ca acesta este sensul art. 129 din Constitutie, text care face referire la "conditiile legii" atunci când reglementeaza exercitarea cailor de atac ("Împotriva hotarârilor judecatoresti, partile interesate si Ministerul Public pot exercita caile de atac, în conditiile legii"), ca, de altfel, si al art. 126 alin. (2) din Constitutie, care, referindu-se la competenta instantelor judecatoresti si la procedura de judecata, stabileste ca acestea "sunt prevazute numai de lege" [a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 460 din 28 octombrie 2004, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.153 din 7 decembrie 2004].

Dispozitiile art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedura penala nu încalca accesul liber la justitie si dreptul la un proces echitabil, consacrate de art. 21 din Constitutie si de art. 6 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, întrucât nu înlatura posibilitatea de a beneficia de drepturile si garantiile procesuale instituite prin lege, în cadrul unui proces public, judecat de catre o instanta independenta, impartiala si stabilita prin lege, într-un termen rezonabil. Niciuna din prevederile din Legea fundamentala si din Conventie invocate în motivarea exceptiei nu reglementeaza dreptul la exercitarea cailor de atac în orice cauza. Astfel, asa cum s-a aratat mai sus, art. 129 din Constitutie stipuleaza ca partile interesate si Ministerul Public pot exercita caile de atac numai în conditiile legii. Având în vedere natura cauzelor reglementate prin dispozitiile art. 278^1 din Codul de procedura penala, în care nu se judeca infractiunea care a format obiectul cercetarii sau urmaririi penale, ci rezolutia sau ordonanta de netrimitere în judecata emisa de procuror, prevederile art. 2 privind dreptul la doua grade de jurisdictie în materie penala din Protocolul nr. 7 la Conventie nu sunt aplicabile.

Prin aceeasi Decizie nr. 479/2012, Curtea a statuat ca eliminarea cailor de atac în aceasta materie este justificata de caracterul special al procedurii instituite de prevederile art. 278^1 din Codul de procedura penala, legiuitorul urmarind sa asigure celeritatea procedurii si obtinerea în mod rapid a unei hotarâri definitive prin care sa fie exercitat controlul judiciar cu privire la solutia procurorului.

În acelasi sens sunt si Decizia nr. 571 din 29 mai 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 25 iulie 2012, si Decizia nr. 711 din 5 iulie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 584 din 16 august 2012.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natura sa determine schimbarea acestei jurisprudente, solutia de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate pronuntata de Curte prin deciziile mai sus mentionate, precum si considerentele care au fundamentat-o îsi pastreaza valabilitatea si în cauza de fata.

În fine, prevederile art. 44 alin. (1), (2) si (8) din Constitutie si ale art. 1 din primul Protocol aditional la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale nu sunt aplicabile în cauza.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 278 alin. 2^1 si art. 278^1 alin. 10 din Codul de procedura penala, exceptie ridicata de Liliana Teodoriu în dosarele nr. 1.876/40/2012 si nr. 351/39/2012 si de Lucia Prusac în Dosarul nr. 852/40/2012*/a2, toate ale Curtii de Apel Suceava - Sectia penala si pentru cauze cu minori.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 29 noiembrie 2012.

 

PRESEDINTE,
PETRE LAZAROIU
 
Magistrat-asistent,
Oana Cristina Puica
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf