Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 1024 din 29 noiembrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 79 alin. 2 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancara, art. 120 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, precum si ale art. 373^1 alin. 2 din Codul de procedura civila

Petre Lazaroiu - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Tudorel Toader - judecator

Andreea Costin - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 56 alin. 2 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancara, art. 120 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, precum si ale art. 373^1 alin. 2 din Codul de procedura civila, exceptie ridicata de Papp Attila în Dosarul nr. 1.172/305/2011 al Judecatoriei Sfântu Gheorghe, si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.020D/2012.

La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Magistratul-asistent refera asupra faptului ca dovada comunicarii procedurii de citare pentru partea Fodor Istvan-Zsolt, executor bancar, s-a întors cu mentiunea destinatar necunoscut. Procedura de citare a fost refacuta si prin afisare la usa instantei.

Presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public cu privire la acest incident procedural.

Reprezentantul Ministerului Public, invocând dispozitiile art. 98 din Codul de procedura civila, considera ca procedura de citare este legal îndeplinita.

Curtea, deliberând, retine ca, în temeiul dispozitiilor art. 98 din Codul de procedura civila coroborate cu cele ale art. 14 din Legea nr. 47/1992, procedura de citare este legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiata.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 3 februarie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 1.172/305/2011, Judecatoria Sfântu Gheorghe a sesizat Curtea Constitutionala pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 120 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 si art. 373^1 alin. 2 din Codul de procedura civila. Exceptia de neconstitutionalitate a fost invocata de Papp Attila cu prilejul judecarii unei cauze având ca obiect solutionarea unei contestatii la executare. Prin aceeasi încheiere, Judecatoria Sfântu Gheorghe a respins ca inadmisibila exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 56 alin. 2 din Legea nr. 58/1998, exceptie ridicata de acelasi autor.

Prin Decizia civila nr. 216/R din 3 aprilie 2012 Tribunalul Covasna - Sectia civila a admis recursul formulat, în temeiul art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, de autorul exceptiei de neconstitutionalitate împotriva Încheierii din 3 februarie 2012 a Judecatoriei Sfântu Gheorghe, a modificat în parte încheierea mentionata, si a dispus sesizarea Curtii Constitutionale si cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 56 alin. 2 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancara.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se arata, în esenta, ca dispozitiile legale criticate sunt neconstitutionale, deoarece încalca art. 21 din Constitutie, precum si drepturile conferite de Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, respectiv liberul acces la o instanta independenta si impartiala, stabilita prin lege, si controlul actelor efectuate în ambele faze ale procesului de catre instantele judecatoresti. Autorul motiveaza aceasta sustinere prin faptul ca un contract de împrumut este considerat titlu executoriu în favoarea creditorului, iar debitorul nu are acces la o justitie echitabila în aceasta faza si apreciaza ca în procedura încuviintarii executarii, creditorul, prin executorul bancar, depune o cerere de executare silita, reala sau nereala, iar debitorul nu poate sa-si administreze probe în vederea apararii sale, chiar daca ulterior poate formula contestatie la executare, cu cheltuieli materiale disproportionate fata de cererea de executare silita.

Asadar, executarea se efectueaza pe baza unei încheieri date în camera de consiliu, si nu în baza unei hotarâri judecatoresti definitive si irevocabile pronuntate în urma unui proces echitabil pe fond.

Autorul exceptiei mai arata ca, în cazul contestatiei la executare, suspendarea executarii silite se dispune numai în urma platii unei cautiuni de 10% din pretentia reala sau ireala a creditorului. Astfel, autorul exceptiei arata ca nu se poate vorbi despre un proces echitabil în conditiile în care numai una dintre parti poate sa-si pledeze cauza, chiar daca acest proces jurisdictional se efectueaza în cadrul unei instante, însa în cadrul unei sedinte desfasurate în camera de consiliu.

Judecatoria Sfântu Gheorghe considera ca dispozitiile art. 120 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 si ale art. 373^1 alin. 2 din Codul de procedura civila sunt constitutionale. Instanta apreciaza ca reglementarea caracterului de titlu executoriu a contractelor de credit încheiate în conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 nu constituie o încalcare a accesului liber la justitie, partea nefiind privata de dreptul de a se adresa organelor jurisdictionale în vederea solutionarii litigiului privind valabilitatea si executarea conventiei respective. Instanta mai arata ca obligativitatea încuviintarii executarii silite de catre instanta de judecata, anterior declansarii efective a executarii silite, constituie o garantie în plus pentru partile raportului juridic obligational ce urmeaza a fi pus în executare, si nicidecum o încalcare a liberului acces la justitie, astfel cum este garantat de Constitutie.

Tribunalul Covasna - Sectia civila, contrar prevederilor art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, nu si-a exprimat opinia cu privire la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 56 alin. 2 din Legea nr. 58/1998.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului considera ca dispozitiile legale criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 56 alin. 2 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancara, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 23 martie 1998, art. 120 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.027 din 27 decembrie 2006, aprobata, cu modificari si completari, prin Legea nr. 227/2007, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 480 din 18 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 373^1 alin. 2 din Codul de procedura civila.

Curtea observa ca în urma republicarii Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancara în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 24 ianuarie 2005, art. 56 alin. 2 a devenit art. 79 alin. 2 din aceasta, iar Legea nr. 58/1998 a fost abrogata prin art. 422 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, dispozitiile criticate fiind preluate, în esenta, de actul abrogator, respectiv la art. 120.

Textele de lege criticate au urmatorul cuprins:

- Art. 79 alin. 2 din Legea nr. 58/1998: "Contractele de credit bancar, precum si garantiile reale si personale, constituite în scopul garantarii creditului bancar, constituie titluri executorii.";

- Art. 120 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006: "Contractele de credit, inclusiv contractele de garantie reala sau personala, încheiate de o institutie de credit constituie titluri executorii.";

- Art. 373^1 alin. 2 din Codul de procedura civila: "Instanta de executare încuviinteaza executarea silita a obligatiei stabilite prin titlul executoriu, printr-o singura încheiere data în camera de consiliu, fara citarea partilor, în termen de cel mult 7 zile de la înregistrarea cererii de încuviintare a executarii silite."

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, dispozitiile legale criticate contravin dispozitiilor art. 21 din Constitutie privind accesul liber la justitie, precum si prevederilor art. 6 privind dreptul la un proces echitabil din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine urmatoarele:

I. Legea nr. 58/1998 a fost abrogata în mod expres prin art. 422 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, iar solutia legislativa consacrata de art. 79 alin. 2 din Legea nr. 58/1998 a fost preluata, în esenta, prin dispozitiile art. 120 din acelasi act normativ.

Curtea constata ca autorul exceptiei de neconstitutionalitate critica dispozitiile art. 79 alin. 2 din Legea nr. 58/1998, întrucât aceasta lege era în vigoare la momentul încheierii contractului de credit bancar si, prin urmare, prin efectul sau, contractului de credit îi este recunoscuta expres calitatea de titlu executoriu.

Curtea retine ca reglementarile legale care prevad caracterul de titlu executoriu unor înscrisuri, fie ca sunt cuprinse în Codul de procedura civila, fie în legi speciale, au caracter de norme procedurale referitoare la executarea silita, fiind de imediata aplicare, iar acestea nu afecteaza drepturile si obligatiile corelative nascute din raportul juridic de drept bancar, indiferent de legea care a guvernat momentul nasterii acestuia, ca urmare a încheierii unui contract de credit bancar. În acest sens este si Decizia nr. XIII din 20 martie 2006, pronuntata de Înalta Curte de Casatie si Justitie, prin care a fost solutionat recursul în interesul legii formulat în vedere asigurarii interpretarii si aplicarii unitare a dispozitiilor art. 79 alin. 2 din Legea nr. 58/1998.

Având în vedere ca textul legal criticat reglementeaza o norma de procedura, Curtea retine ca noile dispozitii ale art. 120 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, care preiau integral solutia legislativa cuprinsa în art. 79 alin. 2 din Legea nr. 58/1998, urmeaza a se aplica, de îndata, litigiului pendinte, ceea ce înseamna ca textul art. 79 alin. 2 din Legea nr. 58/1998 nu mai continua sa produca efecte juridice asupra acestuia. În lipsa legaturii cu solutionarea cauzei a textului criticat, Curtea, în temeiul art. 29 alin. (1) în Legea nr. 47/1992, va respinge ca inadmisibila exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 79 alin. 2 din Legea nr. 58/1998.

II. Curtea observa ca Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 a preluat solutia legislativa criticata, a abrogat Legea nr. 58/1998 si a asigurat transpunerea directivelor Uniunii Europene atât pentru institutiile de credit, cât si pentru societatile de servicii de investitii financiare, si, în acelasi timp, a reunit prevederile legislatiei aferente institutiilor de credit într-un singur act normativ.

Referitor la critica de neconstitutionalitate raportata la încalcarea principiului liberului acces la justitie, Curtea retine ca art. 120 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 reprezinta o aplicare a principiului consacrat de art. 372 din Codul de procedura civila, potrivit caruia "executarea silita se va efectua numai în temeiul unei hotarâri judecatoresti ori al unui alt înscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu."

De asemenea, Curtea retine faptul ca, ratiunea calificarii contractelor încheiate de o institutie de credit, care constata o creanta certa, lichida si exigibila, ca fiind titluri executorii, consta în necesitatea valorificarii cu celeritate a respectivei creante, fara a afecta în acest mod vreun drept fundamental al partilor. O asemenea concluzie este impusa de împrejurarea ca prin încheierea unor asemenea contracte se da expresie, într-o forma specifica, acordului de vointa al partilor cu privire la clauzele acolo stipulate, pe care partile si le însusesc în mod liber si se obliga sa le respecte. Curtea s-a mai pronuntat în acest sens prin Decizia nr. 1.528 din 25 noiembrie 2010, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 20 ianuarie 2011.

De altfel, Curtea a constatat ca debitorul poate formula contestatie la executare potrivit art. 399 din Codul de procedura civila, în situatia în care a fost încuviintata executarea silita a contractului de credit, având astfel asigurat accesul la o instanta. Întrucât executarea se încuviinteaza în temeiul unui titlu executoriu, altul decât cel emis de o instanta de judecata, debitorul poate invoca inclusiv aparari de fond, prin aceasta fiind garantat dreptul la un proces echitabil.

Totodata, Curtea a statuat în mod constant în jurisprudenta sa ca accesul liber la justitie presupune accesul la mijloacele procedurale prin care se înfaptuieste justitia, iar instituirea regulilor de desfasurare a procesului în fata instantelor judecatoresti este de competenta exclusiva a legiuitorului, care, asigurând posibilitatea de a se ajunge în fata instantelor judecatoresti în conditii de egalitate, poate stabili reguli deosebite în situatii deosebite, cum sunt cele legate de asigurarea celeritatii solutionarii cazurilor. În acest sens este si Decizia Plenului nr. 1 din 8 februarie 1994, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994.

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate ce vizeaza dispozitiile art. 373^1 alin. 2 din Codul de procedura civila, Curtea constata faptul ca s-a pronuntat în numeroase rânduri în raport cu critici de neconstitutionalitate similare, constatând constitutionalitatea acestora.

Astfel, prin Decizia nr. 34 din 24 ianuarie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 8 martie 2012, sau prin Decizia nr. 1.063 din 14 iulie 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 763 din 28 octombrie 2011, Curtea Constitutionala a retinut ca dispozitiile legale criticate instituie reguli speciale de procedura privind exercitarea cailor de atac, care nu contravin dispozitiilor constitutionale invocate de autorul exceptiei. Ratiunea pentru care legiuitorul delegat a înlaturat, atât pentru creditor, cât si pentru debitor, calea de atac împotriva încheierii de încuviintare a cererii de executare silita este aceea a celeritatii ce se justifica în aceasta etapa procesuala. Astfel, creditorul este lipsit de interes sa atace o hotarâre prin care i s-a admis cererea, iar debitorul are posibilitatea de a-si apara drepturile, în raport cu orice incident de executare silita, pe calea contestatiei la executare.

Cu privire la încheierea de respingere a cererii de încuviintare a executarii silite, Curtea a retinut ca nu exista niciun interes al debitorului de a ataca o asemenea hotarâre si de aceea nici nu a fost prevazuta pentru el calea de atac a recursului. În schimb, creditorul are posibilitatea de a-si apara drepturile prin exercitarea caii de atac a recursului, posibilitate pe care, în domeniul executarii silite, debitorul o are asigurata prin dreptul de a formula contestatii împotriva oricarui act de executare.

Neintervenind elemente noi, de natura a determina reconsiderarea jurisprudentei Curtii, considerentele si solutia deciziilor mentionate îsi pastreaza valabilitatea si în cauza de fata.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

1. Respinge, ca inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 79 alin. 2 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancara, exceptie ridicata de Papp Attila în Dosarul nr. 1.172/305/2011 al Judecatoriei Sfântu Gheorghe.

2. Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 120 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului si ale art. 373^1 alin. 2 din Codul de procedura civila, exceptie ridicata de acelasi autor în acelasi dosar al aceleiasi instante.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 29 noiembrie 2012.

 

PRESEDINTE,
PETRE LAZAROIU
 
Magistrat-asistent,
Andreea Costin
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf