Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 1023 din 29 noiembrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice

Petre Lazaroiu - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Tudorel Toader - judecator

Cristina Catalina Turcu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului platit din fonduri publice, exceptie ridicata de Niculina Carp, Maria Miron si Maricica Leon, prin reprezentantul legal Sindicatul Liber "Educatia" Galati, în Dosarul nr. 2.182/121/2012 al Tribunalului Galati - Sectia I civila si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.019D/2012.

La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele Curtii acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicita respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiata si pastrarea jurisprudentei Curtii în materie.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Sentinta civila nr. 827 din 24 aprilie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 2.182/121/2012, Tribunalul Galati - Sectia I civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului platit din fonduri publice.

Exceptia a fost ridicata de Niculina Carp, Maria Miron si Maricica Leon, prin reprezentantul legal Sindicatul Liber "Educatia" Galati într-o cauza având ca obiect cererea de obligare a institutiilor publice pârâte la plata premiului anual aferent anului 2010.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia arata ca dispozitiile legale criticate încalca prevederile constitutionale ale art. 15 alin. (2) privind principiul neretroactivitatii legii si ale art. 16 alin. (1) referitor la egalitatea în drepturi.

Astfel, dreptul de a încasa premiul anual aferent anului 2010 reprezinta un drept câstigat, de vreme ce dispozitiile care îl reglementau erau în vigoare în data de 31 decembrie 2010, chiar daca plata era amânata pâna în luna ianuarie 2011. Este vorba, asadar, de un raport juridic nascut sub legea veche, care nu si-a epuizat toate efectele juridice, astfel ca legea noua nu poate abroga efectul juridic nerealizat, fara a încalca principiul neretroactivitatii. Legea noua, desi are prioritate fata de cea veche, nu poate reglementa asupra acelor efecte susceptibile a se produce sub imperiul legii vechi.

În determinarea sferei de aplicare a legii, prin art. 25 alin. (2) din Legea-cadru nr. 330/2009 legiuitorul a respectat principiul egalitatii în fata legii, astfel ca pentru personalul care nu a lucrat tot timpul anului premiul anual se acorda proportional cu perioada în care a lucrat. Spre deosebire de prevederile Legii nr. 330/2009, textul de lege criticat aduce atingere principiilor universalitatii si egalitatii în fata legii, deoarece se refera numai la salariatii platiti din fonduri publice care îsi continua activitatea pe tot parcursul anului 2011, fara ca de acest drept sa beneficieze si acei salariati care din diferite motive îsi întrerup activitatea înainte de data de 31 decembrie 2011 si nu este respectat nici macar partial pentru salariatii care, din diferite motive, îsi întrerup activitatea înainte de data de 31 decembrie 2010.

Tribunalul Galati - Sectia I civila apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata, invocând, în acest sens, Decizia Curtii Constitutionale nr. 1.655 din 28 decembrie 2010.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul considera ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata, invocând, în acest sens, deciziile nr. 115 din 9 februarie 2012 si nr. 257 din 20 martie 2012.

Avocatul Poporului apreciaza ca dispozitiile legale criticate sunt constitutionale, facând referire la considerentele de principiu ale deciziilor Curtii Constitutionale nr. 74 din 2 februarie 2006 si nr. 1 din 8 februarie 1994.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze prezenta exceptie.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului platit din fonduri publice, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 din 28 decembrie 2010, care au urmatorul cuprins: "Sumele corespunzatoare premiului anual pentru anul 2010 nu se mai acorda începând cu luna ianuarie 2011, acestea fiind avute în vedere la stabilirea majorarilor salariale ce se acorda în anul 2011 personalului din sectorul bugetar, potrivit prevederilor prezentei legi."

Autorii acesteia arata ca dispozitiile legale criticate încalca prevederile constitutionale ale art. 15 alin. (2) privind principiul neretroactivitatii legii si art. 16 alin. (1) referitor la egalitatea în drepturi.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate prin raportare la prevederile constitutionale invocate, Curtea retine urmatoarele:

1. Referitor la admisibilitatea exceptiei ridicate, Curtea s-a pronuntat prin Decizia nr. 115 din 9 februarie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 5 aprilie 2012, si Decizia nr. 686 din 28 iunie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2012, retinând, în esenta, ca Legea nr. 285/2010 reglementeaza, dupa cum indica însusi titlul sau, salarizarea în anul 2011 a personalului platit din fonduri publice, având deci aplicabilitate limitata doar la anul 2011. În legatura cu problematica examinarii unor texte de lege ce nu mai sunt în vigoare, Curtea a statuat, prin Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, ca "sunt supuse controlului de constitutionalitate si legile sau ordonantele ori dispozitiile din legi sau din ordonante ale caror efecte juridice continua sa se produca si dupa iesirea lor din vigoare".

Asadar, desi dispozitiile de lege supuse examinarii nu se mai încadreaza în fondul activ al legislatiei, Curtea s-a pronuntat asupra constitutionalitatii acestora, având în vedere ca raportul juridic nascut între angajat si angajator nu s-a stins, în privinta acordarii premiului anual pe 2010, odata cu plata lunara a salariului în cursul anului 2011, tocmai datorita faptului ca angajatul contesta, potrivit legii, o eventuala neexecutare de catre angajator a obligatiei sale privind premiul anual pe 2010, ceea ce califica situatia în care se afla autorii exceptiei ca fiind o facta pendentia.

2. În ceea ce priveste încalcarea principiului neretroactivitatii legii, prin Decizia nr. 115 din 9 februarie 2012, anterior mentionata, Curtea s-a pronuntat în sensul în care nu se poate retine încalcarea acestuia, deoarece textul de lege criticat nu vizeaza efectele juridice stinse ale unui raport juridic nascut sub imperiul legii vechi, pentru a fi posibila constatarea încalcarii principiului neretroactivitatii legii.

3. În jurisprudenta sa, de exemplu prin Decizia nr. 1.601 din 9 decembrie 2010, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 4 februarie 2011, facând referire la Decizia nr. 1.250 din 7 octombrie 2010, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 764 din 16 noiembrie 2010, Curtea a retinut ca "statul are deplina legitimitate constitutionala de a acorda sporuri, stimulente, premii, adaosuri la salariul de baza personalului platit din fonduri publice, în functie de veniturile bugetare pe care le realizeaza. Acestea nu sunt drepturi fundamentale, <>".

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natura sa determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, atât considerentele, cât si solutia deciziilor anterior mentionate îsi pastreaza valabilitatea si în prezenta cauza.

De asemenea, Curtea observa, cu acest prilej, ca textul de lege criticat nu aduce atingere nici principiului egalitatii, acesta aplicându-se în egala masura întregului personal din sectorul bugetar, legiuitorul conditionând implicit acordarea sumelor aferente premiului anual de continuarea raporturilor de munca cu angajatorul.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului platit din fonduri publice, exceptie ridicata de Niculina Carp, Maria Miron si Maricica Leon, prin reprezentantul legal Sindicatul Liber "Educatia" Galati, în Dosarul nr. 2.182/121/2012 al Tribunalului Galati - Sectia I civila.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 29 noiembrie 2012.

 

PRESEDINTE,
PETRE LAZAROIU
 
Magistrat-asistent,
Cristina Catalina Turcu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf