Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 1020 din 29 noiembrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 lit. b) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie

Petre Lazaroiu - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Tudorel Toader - judecator

Oana Cristina Puica - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Iuliana Nedelcu.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 lit. b) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, exceptie ridicata de Gheorghe Olteanu în Dosarul nr. 3.440/85/2010 al Curtii de Apel Alba Iulia - Sectia penala si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 903D/2012.

La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Magistratul-asistent refera asupra cauzei si arata ca autorul exceptiei a depus la dosar concluzii scrise prin care solicita admiterea exceptiei de neconstitutionalitate.

Cauza este în stare de judecata.

Presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, întrucât autorul acesteia nu formuleaza o veritabila critica de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 5 aprilie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 3.440/85/2010, Curtea de Apel Alba Iulia - Sectia penala a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 lit. b) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie.

Exceptia a fost ridicata de Gheorghe Olteanu cu ocazia solutionarii recursurilor formulate împotriva unei decizii penale privind condamnarea pentru savârsirea, printre altele, a infractiunii prevazute si pedepsite de art. 10 lit. b) din Legea nr. 78/2000.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca dispozitiile art. 10 lit. b) din Legea nr. 78/2000 încalca egalitatea în drepturi, prezumtia de nevinovatie si prevederile constitutionale privind înfaptuirea justitiei, deoarece creeaza posibilitatea savârsirii unor abuzuri în aplicarea legii de catre autoritatile în drept, procurori si judecatori. Astfel, considera ca lasarea la latitudinea procurorului si a instantei de judecata a interpretarii sintagmelor "cu încalcarea legii" si "conform legii" din textul de lege criticat duce la discriminare între persoanele acuzate de savârsirea faptei incriminate de dispozitiile art. 10 lit. b) din Legea nr. 78/2000. Mai arata ca lipsa de claritate a termenilor folositi de legiuitor aduce atingere prezumtiei de nevinovatie, întrucât prin simpla acordare de subventii cu încalcarea legii se prezuma obtinerea unui folos necuvenit.

Curtea de Apel Alba Iulia - Sectia penala apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata, deoarece dispozitiile de lege criticate nu încalca prevederile din Constitutie invocate de autorul exceptiei. Mai arata ca acesta invoca faptul ca procurorii si judecatorii ar putea savârsi abuzuri în aplicarea legii ca urmare a interpretarii gresite a acesteia, ceea ce nu constituie, însa, o veritabila critica de neconstitutionalitate.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului considera ca dispozitiile art. 10 lit. b) din Legea nr. 78/2000 sunt constitutionale, întrucât nu aduc atingere prevederilor din Constitutie invocate de autorul exceptiei. Mai arata ca interpretarea diferita pe care procurorii si judecatorii o dau textelor de lege nu poate face obiectul unei cereri adresate Curtii Constitutionale, persoanele nemultumite de solutiile date în diverse cauze de organele de urmarire penala sau de instanta de judecata având la dispozitie caile de atac prevazute de Codul de procedura penala.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, notele scrise depuse la dosar, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 10 lit. b) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 18 mai 2000, care au fost modificate prin Legea nr. 69/2007 privind modificarea lit. b) si c) ale art. 10 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 29 martie 2007. Textul de lege criticat are urmatorul cuprins: "Sunt pedepsite cu închisoare de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi urmatoarele fapte, daca sunt savârsite în scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite: [...] b) acordarea de subventii cu încalcarea legii, neurmarirea, conform legii, a destinatiilor subventiilor;".

În sustinerea neconstitutionalitatii acestor dispozitii de lege, autorul exceptiei invoca încalcarea prevederilor constitutionale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi, ale art. 23 alin. (11) referitor la prezumtia de nevinovatie si ale art. 124 privind înfaptuirea justitiei.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca dispozitiile art. 10 lit. b) din Legea nr. 78/2000 au mai fost supuse controlului instantei de contencios constitutional prin raportare la prevederi din Constitutie invocate si în prezenta cauza si fata de critici similare. Astfel, prin Decizia nr. 683 din 15 decembrie 2005, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 13 ianuarie 2006, Curtea Constitutionala a respins ca neîntemeiata critica de neconstitutionalitate raportata la prevederile art. 124 din Constitutie si a retinut ca reglementarea care incrimineaza fapta de a acorda subventii cu încalcarea legii, respectiv de a nu urmari, conform legii, destinatiile subventiilor, savârsita în scopul obtinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite nu aduce atingere principiilor constitutionale care guverneaza înfaptuirea justitiei, neafectând în vreun fel impartialitatea, unicitatea, egalitatea si independenta acesteia. Cât priveste criticile referitoare la lipsa de claritate a dispozitiilor art. 10 lit. b) din Legea nr. 78/2000, acestea nu intra în competenta de solutionare a Curtii Constitutionale. Potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, Curtea "se pronunta numai asupra constitutionalitatii actelor cu privire la care a fost sesizata" si, prin urmare, nu are competenta de a cenzura o eventuala redactare defectuoasa a textului de lege criticat. În acest sens, Curtea Constitutionala a statuat în mod constant în jurisprudenta sa ca nu îsi poate asuma rolul de a crea, de a abroga sau de a modifica o norma juridica spre a îndeplini rolul de legislator pozitiv.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natura sa determine schimbarea acestei jurisprudente, solutia de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate pronuntata de Curte prin decizia mai sus mentionata, precum si considerentele care au fundamentat-o îsi pastreaza valabilitatea si în prezenta cauza.

Pentru aceleasi motive, dispozitiile art. 10 lit. b) din Legea nr. 78/2000 nu aduc atingere nici prevederilor art. 23 alin. (11) din Constitutie. În ceea ce priveste invocarea, ca temei al exceptiei de neconstitutionalitate, a art. 16 din Legea fundamentala, Curtea constata ca o atare încalcare nu poate fi retinuta, întrucât principiul egalitatii cetatenilor nu înseamna uniformitate, astfel ca, daca la situatii egale trebuie sa corespunda un tratament egal, la situatii diferite, tratamentul nu poate fi decât diferit.

În plus, modul de interpretare si aplicare a dispozitiilor de lege criticate de catre procuror si instanta de judecata nu intra sub incidenta controlului de constitutionalitate exercitat de Curte, ci sunt de competenta instantei de judecata învestite cu solutionarea litigiului, respectiv a celor ierarhic superioare în cadrul cailor de atac prevazute de lege.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 lit. b) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, exceptie ridicata de Gheorghe Olteanu în Dosarul nr. 3.440/85/2010 al Curtii de Apel Alba Iulia - Sectia penala.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 29 noiembrie 2012.

 

PRESEDINTE,
PETRE LAZAROIU
 
Magistrat-asistent,
Oana Cristina Puica
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf