Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 1015 din 29 noiembrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 158 alin. 3 din Codul de procedura civila

Petre Lazaroiu - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Tudorel Toader - judecator

Andreea Costin - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 158 alin. 3 din Codul de procedura civila, exceptie ridicata de Gheorghe Filipescu, prin Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate în Rezerva si în Retragere Deva, în Dosarul nr. 1.870/97/2011 al Curtii de Apel Alba Iulia - Sectia pentru conflicte de munca si asigurari sociale, si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 812D/2012.

La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiata.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 29 martie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 1.870/97/2011, Curtea de Apel Alba Iulia - Sectia pentru conflicte de munca si asigurari sociale a sesizat Curtea Constitutionala pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 158 alin. 3 din Codul de procedura civila.

Exceptia de neconstitutionalitate a fost invocata de Gheorghe Filipescu, prin Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate în Rezerva si în Retragere Deva, într-o cauza având ca obiect solutionarea recursului formulat împotriva deciziei de pensionare prin care i-a fost recalculata pensia conform dispozitiilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se arata, în esenta, ca dispozitiile art. 158 alin. 3 din Codul de procedura civila, asa cum au fost modificate prin prevederile art. I pct. 20 din Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor, suprimând dreptul de a formula recurs împotriva hotarârii judecatoresti prin care o instanta se declara necompetenta, lasa judecatorilor posibilitatea de a se situa deasupra legii, conferindu-le astfel o situatie privilegiata si încalcând prevederile constitutionale ale art. 16.

Autorul apreciaza ca se îngradeste dreptul de acces la instanta prevazut de art. 21 din Constitutie, prin permisiunea data instantei de a se desesiza, fara posibilitatea de a se controla aceasta hotarâre.

Cu referire la art. 1 alin. (3) din Constitutie, autorul exceptiei arata ca prin refuzul de a judeca se încalca principii ale statului de drept, inclusiv principiul disponibilitatii, îngradindu-se drepturile si libertatile cetatenilor.

Curtea de Apel Alba Iulia - Sectia pentru conflicte de munca si asigurari sociale apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata.

Referitor la pretinsa încalcare prin textele de lege criticate a dispozitiilor art. 16 din Constitutie, instanta arata ca acestea nu instituie o discriminare, ci un regim legal, impus de existenta unor situatii procesuale diferite, aspect ce tine de competenta exclusiva a legiuitorului, potrivit art. 126 alin. (2) din Constitutie.

Prin stabilirea caracterului irevocabil al hotarârii judecatoresti de declinare a competentei judecarii cauzei, nu se încalca dreptul de acces la instanta si nici principiul dublului grad de jurisdictie, întrucât caracterul irevocabil al hotarârii de declinare a competentei nu vizeaza fondul cauzei, aceasta urmând a fi judecata potrivit dispozitiilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor, coroborate cu cele ale Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice si ale Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, ci priveste numai solutia de declinare a cauzei, deci de stabilire a instantei competente sa judece.

Totodata, instanta subliniaza faptul ca scopul textelor de lege criticate este acela de crestere a celeritatii judecarii cauzelor, prin împiedicarea tergiversarii solutionarii lor ca urmare a exercitarii abuzive a caii de atac a recursului împotriva hotarârilor judecatoresti de declinare a competentei.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului îsi mentine punctul de vedere exprimat în Dosarul Curtii Constitutionale nr. 1.282D/2011, potrivit caruia dispozitiile legale criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 158 alin. 3 din Codul de procedura civila, care au urmatorul cuprins: "Daca instanta se declara necompetenta, hotarârea nu este supusa niciunei cai de atac, dosarul fiind trimis de îndata instantei competente sau, dupa caz, altui organ cu activitate jurisdictionala competent.".

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, dispozitiile legale criticate contravin prevederilor din Constitutie ale art. 1 alin. (3) privind statul român, art. 16 alin. (1) si (2) privind egalitatea în drepturi si art. 21 privind accesul liber la justitie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine urmatoarele:

Curtea Constitutionala s-a mai pronuntat asupra constitutionalitatii dispozitiilor art. 158 alin. 3 din Codul de procedura civila, prin Decizia nr. 826 din 21 iunie 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 25 iulie 2011, si Decizia nr. 67 din 31 ianuarie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 9 martie 2012.

Prin aceste decizii, Curtea a respins ca neîntemeiata exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 158 alin. 3 din Codul de procedura civila, statuând ca dreptul la un proces echitabil si dreptul la folosirea cailor de atac sunt asigurate prin art. 159^1 alin. 4 din Codul de procedura civila, care instituie în sarcina instantei învestite prin hotarârea de declinare a competentei atributia de a verifica si de a stabili, din oficiu, daca este competenta general, material si teritorial sa judece pricina, consemnând în cuprinsul încheierii de sedinta temeiurile de drept pentru care constata competenta instantei sesizate, iar prin art. 304 pct. 3 din Codul de procedura civila se confera partii interesate posibilitatea de a critica nelegalitatea sentintei pronuntate asupra fondului prin invocarea motivului de recurs, respectiv daca hotarârea s-a dat cu încalcarea competentei altei instante, invocata în conditiile legii.

De altfel, Curtea a statuat ca accesul la justitie nu presupune si accesul la toate mijloacele procedurale prin care se înfaptuieste justitia, iar instituirea regulilor de desfasurare a procesului în fata instantelor judecatoresti, deci si reglementarea cailor ordinare sau extraordinare de atac, este de competenta exclusiva a legiuitorului, care poate institui, în considerarea unor situatii deosebite, reguli speciale de procedura. Astfel, accesul liber la justitie nu înseamna accesul la toate structurile judecatoresti si la toate caile de atac.

Curtea a mai retinut ca în fata instantei considerate competenta prin hotarârea de declinare a competentei se aplica în mod corespunzator dispozitiile art. 159 alin. 4 si 5 din Codul de procedura civila, potrivit carora, la prima zi de înfatisare, aceasta este obligata sa verifice daca este competenta general, material si teritorial sa judece cauza, precizând în încheierea de sedinta temeiurile de drept pentru care se considera competenta, demers ce nu împiedica formularea de exceptii de necompetenta în cazurile si în conditiile prevazute de alin. 1 al aceluiasi articol. Împotriva hotarârii pronuntate în solutionarea litigiului de catre instanta astfel învestita, partea interesata, asa cum s-a aratat mai sus, poate formula recurs, potrivit dispozitiilor art. 304 pct. 3 din Codul de procedura civila. De asemenea, daca instanta învestita prin hotarârea de declinare a competentei se declara, la rândul sau, necompetenta, conflictul negativ de competenta va fi solutionat de instanta ierarhic superioara, conform prevederilor art. 20 si urmatoarele din Codul de procedura civila.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natura sa determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, atât solutia, cât si considerentele cuprinse în deciziile mentionate îsi pastreaza valabilitatea si în cauza de fata.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 158 alin. 3 din Codul de procedura civila, exceptie ridicata de Gheorghe Filipescu, prin Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate în Rezerva si în Retragere Deva, în Dosarul nr. 1.870/97/2011 al Curtii de Apel Alba Iulia - Sectia pentru conflicte de munca si asigurari sociale.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 29 noiembrie 2012.

 

PRESEDINTE,
PETRE LAZAROIU
 
Magistrat-asistent,
Andreea Costin
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf