Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 1011 din 27 noiembrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Ionita Cochintu - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, exceptie ridicata de Nicolaie Popa în Dosarul nr. 1.103/86/2012 al Curtii de Apel Suceava - Sectia I civila si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.383D/2012.

La apelul nominal raspunde, pentru partea Societatea Comerciala Stimas - S.A. din Suceava, consilierul juridic, cu delegatie depusa la dosar, constatându-se lipsa celorlalte parti, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul consilierului juridic, care solicita respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiata, aratând ca asupra prevederilor criticate Curtea Constitutionala s-a mai pronuntat. Totodata sustine ca procedura de deschidere a insolventei se face prin hotarâre judecatoreasca, care este publica, astfel ca orice creditor se poate înscrie în tabelul creditorilor. Continuarea unor procese separate ar face imposibila desfasurarea procedurii insolventei în conditiile cadrului stabilit de Legea nr. 85/2006.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiata, întrucât prevederile criticate îsi gasesc justificarea în procedura insolventei, care impune crearea unui cadru unitar, colectiv, concursual si egalitar. Totodata, arata ca anumite critici vizeaza completarea legii, aspect ce nu intra în atributiile instantei de contencios constitutional.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 26 septembrie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 1.103/86/2012, Curtea de Apel Suceava - Sectia I civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, exceptie ridicata de Nicolaie Popa cu ocazia solutionarii recursului formulat împotriva sentintei pronuntate de Tribunalul Suceava - Sectia civila, prin care s-a dispus disjungerea cererii privind plata despagubirilor salariale, precum si suspendarea judecarii actiunii.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esenta, ca prevederile art. 36 din Legea nr. 85/2006 sunt neconstitutionale, deoarece suspenda sine die judecarea cererilor privind plata drepturilor salariale, cât si a obligatiilor catre stat, fara a introduce un termen-limita al duratei suspendarii. Totodata, arata ca, în cauza de fata, aceasta suspendare duce la inutilitatea si ineficienta actiunii admise în parte, respectiv desfiintarea deciziei de concediere.

Curtea de Apel Suceava - Sectia I civila opineaza în sensul ca prevederile criticate nu încalca dispozitiile constitutionale indicate.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciaza ca dispozitiile criticate sunt constitutionale, având în vedere jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, sustinerile partii prezente, notele scrise depuse, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze prezenta exceptie.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, care au urmatorul cuprins:

- Art. 36: "De la data deschiderii procedurii se suspenda de drept toate actiunile judiciare, extrajudiciare sau masurile de executare silita pentru realizarea creantelor asupra debitorului sau bunurilor sale."

În sustinerea neconstitutionalitatii acestor dispozitii legale sunt invocate prevederile constitutionale ale art. 15 alin. (1) privind universalitatea, art. 16 alin. (1) si (2) referitor la egalitatea în drepturi si art. 21 alin. (1) - (3) privind accesul liber la justitie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine urmatoarele:

Asupra dispozitiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006 în raport cu critici si prevederi constitutionale similare Curtea s-a mai pronuntat, în acest sens fiind, spre exemplu, Decizia nr. 842 din 11 octombrie 2012*), nepublicata înca, Decizia nr. 300 din 27 martie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 31 mai 2012, sau Decizia nr. 1.075 din 20 noiembrie 2007, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 7 ianuarie 2008.

------------

*) Decizia nr. 842 din 11 octombrie 2012 a fost publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 832 din 11 decembrie 2012.

 

Cu acele prilejuri, Curtea a observat ca masura stabilita prin textul de lege criticat se justifica prin natura speciala a procedurii prevazute de Legea nr. 85/2006, procedura care impune crearea unui cadru unitar, colectiv, concursual si egalitar în care creditorii unui debitor comun sa îsi poata valorifica drepturile împotriva debitorului aflat în stare de insolventa.

În aceste conditii, existenta unor actiuni paralele cu procedura concursuala prevazuta de lege ar produce incertitudine cu privire la masa credala, fapt ce ar face imposibila evaluarea activului si pasivului averii debitorului, în vederea distribuirii rezultatului lichidarii.

Acest fapt nu poate fi privit ca reprezentând o piedica pentru creditori de a actiona în vederea realizarii drepturilor lor. Astfel, potrivit dispozitiilor art. 64 din Legea nr. 85/2006, creditorii au posibilitatea ca, înscriind creantele pe care le au în tabelul creantelor împotriva debitorului, sa participe la procedura insolventei pentru acoperirea creantelor. În cazul salariatilor, drepturile acestora sunt înregistrate din oficiu în tabelul de creante de catre administratorul/lichidatorul judiciar. În cadrul procedurii insolventei, creditorii pot folosi toate mijloacele procedurale puse la dispozitie de lege pentru realizarea drepturilor lor.

Totodata, s-a retinut ca dreptul la actiune al creditorilor, suspendat de textul de lege criticat, nu dispare, el fiind conservat prin art. 40 din Legea nr. 85/2006, care prevede, de asemenea, suspendarea curgerii termenelor de prescriptie a actiunilor la care se refera textul de lege criticat. Aceste termene încep sa curga din nou în cazul respingerii sau închiderii procedurii insolventei în conditiile dispozitiilor legale referitoare la prescriptia extinctiva, decaderea si calculul termenelor.

În ceea ce priveste sustinerea autorului referitoare la faptul ca prevederile criticate nu contin si norme care sa stabileasca un termen cât poate opera suspendarea, se observa ca aceasta are în vedere o completare a textului supus controlului de constitutionalitate. În legatura cu acestea, pe de o parte, se constata ca, potrivit art. 126 alin. (2) din Constitutie, legiuitorul are competenta exclusiva de a stabili procedura de judecata si nu este atributul Curtii Constitutionale. Pe de alta parte, situatia specifica avuta în vedere la reglementarea procedurii insolventei a justificat instituirea unor norme de procedura speciale, fapt ce nu înseamna, însa, ca nu se asigura o garantie efectiva a drepturilor creditorilor.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natura sa determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, atât solutia, cât si considerentele cuprinse în aceste decizii îsi pastreaza valabilitatea si în cauza de fata.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, exceptie ridicata de Nicolaie Popa în Dosarul nr. 1.103/86/2012 al Curtii de Apel Suceava - Sectia I civila.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 27 noiembrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Ionita Cochintu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf