Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 1008 din 27 noiembrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Tudorel Toader - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12 din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Faribo Prodcom" - S.R.L. din comuna Ghindari, judetul Mures, în Dosarul nr. 3.295/308/2011 al Judecatoriei Sighisoara si care constituie obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.343D/2012.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiata. În acest sens, arata ca reglementarea criticata este justificata de necesitatea protejarii minorilor în raporturile de munca.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 6 septembrie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 3.295/308/2011, Judecatoria Sighisoara a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12 din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri.

Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicata de Societatea Comerciala "Faribo Prodcom" - S.R.L. din comuna Ghindari, judetul Mures, cu prilejul solutionarii unei plângeri contraventionale.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esenta, ca textul de lege criticat este contrar art. 15 alin. (2) si art. 16 alin. (1) din Constitutie, întrucât legiuitorul nu a avut în vedere ca deja exista o reglementare asemanatoare în cuprinsul art. 12 si 13 din Codul muncii si nici nu a tinut cont de dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, fara a arata însa în ce consta contrarietatea fata de aceste din urma dispozitii. De asemenea, considera ca textul criticat contravine dreptului la munca, libertatii economice si dreptului la un nivel de trai decent. În acest sens, arata ca persoana angajata avea vârsta de 15 ani si o luna, avea acordul tutorelui si provenea dintr-o familie saraca, cu dificultati în a se întretine. Totodata, sustine ca art. 12 din Legea nr. 52/2011 înfrânge dispozitiile art. 49 din Constitutie referitoare la protectia copiilor si a tinerilor, pentru ca interzice angajarea minorilor cu o vârsta mai mica de 16 ani. Pentru motivele aratate, considera ca sunt încalcate si dispozitiile art. 53 din Legea fundamentala privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau libertati.

Judecatoria Sighisoara apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiata, iar prevederile art. 41, 47 si 49 din Constitutie se refera la persoane fizice, iar nu la persoane juridice, asa cum este autorul exceptiei.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului considera ca prevederile de lege criticate sunt constitutionale, acestea reprezentând o expresie a dispozitiilor constitutionale referitoare la protectia copiilor si a tinerilor.

Guvernul arata ca exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiata. Astfel, considera ca, în realitate, criticile invocate privesc necorelari între diferite texte de lege si probleme de fapt, iar nu veritabile probleme de neconstitutionalitate de competenta instantei de contencios constitutional.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele de vedere solicitate cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Potrivit încheierii de sesizare, obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 12 din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 20 aprilie 2011, dispozitii potrivit carora "(1) Urmatoarele fapte savârsite de beneficiar constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) încalcarea prevederilor art. 4 si art. 9 alin. (2), cu amenda de 10.000 lei;

b) încalcarea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. a) - d) si f) si art. 7 alin. (1) si (2), cu amenda de 6.000 lei;

c) încalcarea prevederilor art. 6, cu amenda de 20.000 lei si interzicerea utilizarii zilierilor pe toata durata de existenta a beneficiarului.

(2) Prevederile alin. (1) se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare."

În realitate, Curtea constata ca obiectul criticii de neconstitutionalitate îl constituie doar dispozitiile art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 52/2011, întrucât doar acestea se aplica autorului exceptiei, stabilind ca reprezinta contraventie încalcarea art. 4 din aceeasi lege care se refera, între altele, si la interdictia de a angaja ca zilier persoane cu o vârsta mai mica de 16 ani.

În opinia autorului exceptiei, aceste prevederi de lege sunt contrare urmatoarelor texte din Constitutie: art. 15 alin. (2) referitor la principiul neretroactivitatii legii civile, art. 16 alin. (1) referitor la egalitatea în drepturi a cetatenilor, art. 41 privind dreptul la munca, art. 45 vizând libertatea economica, art. 47 referitor la nivelul de trai, art. 49 referitor la protectia copiilor si a tinerilor si art. 53 privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau libertati.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate din perspectiva criticilor raportate la art. 15 alin. (2) din Legea fundamentala, Curtea constata ca argumentele invocate de autorul exceptiei nu vizeaza existenta unor eventuale efecte retroactive ale legii, aspect la care se refera textul constitutional amintit, astfel ca aceasta critica urmeaza a fi respinsa ca fiind nemotivata, potrivit dispozitiilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992.

De asemenea, autorul exceptiei nu arata în ce mod anume textul de lege criticat discrimineaza si nici care sunt categoriile de persoane discriminate, ci sustine doar faptul ca, distinct de dispozitiile art. 13 alin. (1) si (2) din Codul muncii, care interzic angajarea minorilor cu o vârsta mai mica de 16 ani, dar prevad totusi o exceptie pentru minorul care a împlinit 15 ani si are acordul parintilor sau al reprezentantilor legali, prevederile art. 12 din Legea nr. 52/2011 instituie o reglementare asemanatoare, dar fara a permite angajarea minorului cu o vârsta mai mica de 16 ani.

Curtea retine ca reglementarea distincta a art. 12 din Legea nr. 52/2011 fata de cea a Codului muncii este justificata prin situatia deosebita a zilierilor fata de ceilalti salariati. Astfel, daca în cazul celor din urma încheierea contractului individual de munca reprezinta o garantie pentru drepturile ce izvorasc din raporturile de munca, caracterul ocazional, de scurta durata al raporturilor de munca ce se nasc între beneficiar - cel care angajeaza - si zilier, face imposibila încheierea contractului amintit, astfel ca sunt necesare garantii suplimentare pentru a se asigura respectarea drepturilor celor care muncesc. O asemenea garantie apare cu atât mai necesara atunci când sunt avuti în vedere minorii, astfel ca, pentru protejarea acestora si în spiritul celor prevazute de art. 49 din Constitutie, legiuitorul a interzis angajarea ca zilier a persoanelor care nu au împlinit vârsta de 16 ani. O astfel de diferenta de tratament juridic este nu numai justificata, dar si proportionala cu obiectivul urmarit de legiuitor, anume acela de a proteja minorii în exercitarea de catre acestia a raporturilor de munca.

În continuare, analizând criticile formulate în raport cu dispozitiile art. 41, 45, 47 si 49, Curtea constata ca acestea pun în discutie problema respectarii drepturilor minorului în raporturile de munca, în calitate de zilier. Or, apreciaza ca o astfel de critica nu poate fi retinuta, fiind formulata de o persoana care nu poate justifica un interes în acest sens, respectiv de beneficiarul activitatilor cu caracter ocazional prestate de zilier. Acesta ar putea critica încalcarea drepturilor sale, iar nu pe cele ale celeilalte parti a raportului de munca.

În sfârsit, având în vedere ca nu s-a retinut încalcarea niciunui drept fundamental, Curtea constata ca sunt lipsite de temei criticile de neconstitutionalitate vizând încalcarea dispozitiilor art. 53 din Constitutie.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge ca neîntemeiata exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Faribo Prodcom" - S.R.L. din comuna Ghindari, judetul Mures, în Dosarul nr. 3.295/308/2011 al Judecatoriei Sighisoara.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 27 noiembrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Patricia Marilena Ionea
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf