Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 1005 din 27 noiembrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 47 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Valentina Barbateanu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Congaz" - S.A. din Constanta în Dosarul nr. 6.707/118/2009 al Tribunalului Constanta - Sectia de contencios administrativ si fiscal si care constituie obiectul Dosarului nr. 893D/2012 al Curtii Constitutionale.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public. Acesta pune concluzii de respingere, ca inadmisibila, a exceptiei de neconstitutionalitate, întrucât vizeaza complinirea unei omisiuni legislative, aspect ce excedeaza competentei Curtii Constitutionale. În plus, considera ca exceptia de neconstitutionalitate nu îndeplineste conditiile cerute de art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privitoare la motivarea acesteia.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea nr. 1.070 din 26 noiembrie 2009, pronuntata în Dosarul nr. 6.707/118/2009, Tribunalul Constanta - Sectia de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Congaz" - S.A. din Constanta într-o cauza având ca obiect anularea unei decizii emise de primarul Orasului Navodari si a unei hotarâri a Consiliului Local al Orasului Navodari. Prin Încheierea din 12 aprilie 2012, Tribunalul Constanta - Sectia de contencios administrativ si fiscal a dispus trimiterea dosarului catre Curtea Constitutionala pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 este neconstitutionala, întrucât lasa în totalitate la latitudinea administratorilor de drumuri modalitatea de impunere a unor taxe si nu prevede niciun criteriu de determinare a tarifului pentru utilizarea drumurilor.

Tribunalul Constanta - Sectia de contencios administrativ si fiscal apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata, întrucât prin reglementarea perceperii unor tarife de utilizare pentru ocuparea podurilor, viaductelor, tunelelor prin amplasarea subterana a unor constructii sau panouri publicitare nu sunt încalcate prevederile constitutionale si conventionale invocate.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciaza ca actul normativ criticat este constitutional. Arata ca nu este încalcat dreptul de proprietate privata, fiind rezultatul optiunii legiuitorului stabilirea de reguli obligatorii privind administrarea, întretinerea si exploatarea drumurilor publice pentru a pune în practica prevederile art. 135 lit. b) din Constitutie, potrivit carora statul trebuie sa asigure protejarea intereselor nationale. Considera, de asemenea, ca nu sunt nesocotite nici celelalte dispozitii din Legea fundamentala invocate de autorul exceptiei, întrucât stabilirea unor tarife de utilizare pentru ocuparea podurilor, viaductelor, tunelelor prin amplasarea subterana a unor constructii sau panouri publicitare constituie tocmai expresia valorificarii anumitor drepturi în cadrul unor raporturi juridice concrete, asigurându-se în aceasta maniera echilibrul între persoane cu interese contrare.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie, potrivit încheierii de sesizare, prevederile Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 82/1998, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 22 aprilie 1998, ordonanta care a fost republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 29 iunie 1998.

Curtea observa, însa, ca din documentele aflate la dosarul cauzei rezulta ca autorul exceptiei este nemultumit de stabilirea în sarcina sa a obligatiei de a plati un anumit tarif de utilizare a unui pod rutier pentru o conducta de distributie a gazelor naturale care îi apartine si care trece prin suprateranul acelui pod. Din aceasta perspectiva, Curtea retine ca prevederile legale care au incidenta în cauza sunt cele ale art. 47 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997, modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 7/2010, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 30 ianuarie 2010, care prevad ca "Pentru ocuparea amprizei si zonei de siguranta a drumurilor publice prin amplasarea supraterana sau subterana a unor constructii, instalatii si/sau panouri publicitare, precum si prin executarea de accesuri la drumul national, cu amenajarile aferente, parcari, refugii auto, platforme carosabile si de control, acceptate de administratorul drumului, se aplica tarife pentru ocuparea zonei drumului, care se constituie ca venituri la dispozitia administratorului, pentru administrarea, exploatarea, întretinerea, repararea si modernizarea drumurilor publice".

În consecinta, Curtea urmeaza sa restrânga obiectul exceptiei de neconstitutionalitate doar la aceste prevederi legale.

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, ordonanta criticata contravine dispozitiilor din Constitutie cuprinse în art. 16 "Egalitatea în drepturi", art. 44 "Dreptul de proprietate privata", art. 45 "Libertatea economica", art. 135 alin. (2) lit. d) si g) potrivit caruia statul trebuie sa asigure exploatarea resurselor naturale în concordanta cu interesul national si aplicarea politicilor de dezvoltare regionala în concordanta cu obiectivele Uniunii Europene si art. 136 "Proprietatea". De asemenea, prin raportare la prevederile art. 11 "Dreptul international si dreptul intern" si ale art. 20 "Tratatele internationale privind drepturile omului" din Legea fundamentala, invoca dispozitiile art. 1 din Primul protocol aditional la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate si analizând atât încheierea de sesizare, cât si actiunea în contencios administrativ introdusa în scopul anularii deciziei emise de primarul Orasului Navodari si a hotarârii Consiliului Local al Orasului Navodari, Curtea constata ca argumentele autorului formulate în sensul admiterii exceptiei de neconstitutionalitate sunt foarte sumare, rezumându-se la enumerarea prevederilor din Constitutie pretins încalcate si la învederarea absentei din cuprinsul ordonantei criticate a unor texte care sa precizeze criteriile în functie de care sa poata fi stabilit cuantumul tarifelor respective.

Astfel motivata, exceptia de neconstitutionalitate apare ca inadmisibila. Aceasta, deoarece, pe de o parte, se critica o omisiune legislativa, or, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, Curtea nu poate modifica sau completa prevederile supuse controlului. Pe de alta parte, simpla mentionare a unor texte din Legea fundamentala pretins încalcate, fara o minima argumentare din care sa se poata deduce în mod rezonabil în ce consta contrarietatea dintre acestea si textele ce fac obiectul exceptiei, nu poate fi considerata ca o veritabila motivare a acesteia, Curtea neputându-se substitui sub acest aspect autorului exceptiei. În acest sens este jurisprudenta constanta a Curtii Constitutionale, reprezentata, de exemplu, de Decizia nr. 1.313 din 4 octombrie 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 6 ianuarie 2012.

De altfel, problema învederata de autorul exceptiei reprezinta o chestiune de fapt pe care instanta învestita cu solutionarea litigiului urmeaza sa o analizeze pentru a stabili legalitatea în raporturile dintre partile din proces.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 47 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Congaz" - S.A. din Constanta în Dosarul nr. 6.707/118/2009 al Tribunalului Constanta - Sectia de contencios administrativ si fiscal.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 27 noiembrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Valentina Barbateanu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf