Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 1003 din 27 noiembrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 15 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Valentina Barbateanu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 15 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, exceptie ridicata de Petre Dinei în Dosarul nr. 3.594/116/2011 al Tribunalului Brasov - Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal si care constituie obiectul Dosarului nr. 848D/2012 al Curtii Constitutionale.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public. Acesta pune concluzii de respingere, ca neîntemeiata, a exceptiei de neconstitutionalitate, precizând ca situatia parlamentarilor nu este similara celei a alesilor locali, astfel ca nu se justifica instituirea unui tratament juridic similar pentru cele doua categorii de persoane.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 2 aprilie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 3.594/116/2011, Tribunalul Brasov - Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 15 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, exceptie ridicata de Petre Dinei într-o cauza având ca obiect solutionarea cererii de anulare a unui ordin al prefectului judetului Calarasi.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca textul de lege criticat încalca principiul egalitatii, întrucât instituie o discriminare a primarilor în raport cu parlamentarii, având în vedere ca o astfel de cauza de încetare a calitatii de parlamentar nu se regaseste în art. 7 din Legea nr. 96/2006 privind statutul deputatilor si al senatorilor. În acest sens, arata ca strânsa legatura între un parlamentar si circumscriptia electorala în care a fost ales nu este cu nimic diferita de relatiile statornicite dintre primar si membrii entitatii administrativ-teritoriale pe care o conduce.

Tribunalul Brasov - Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal considera ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata, având în vedere faptul ca discriminarea poate fi invocata doar în cazul în care persoane aflate în aceeasi situatie beneficiaza de un tratament diferit. Or, autorul exceptiei se raporteaza la o alta categorie, cea a parlamentarilor. De aceea, atâta vreme cât textul de lege criticat se aplica tuturor celor ce ocupa functia de primar, egalitatea la care face referire art. 16 din Constitutie este asigurata.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata, precizând ca diferenta cu privire la modalitatea de încetare a mandatului înainte de termen rezulta din faptul ca cele doua categorii de alesi la care face referire autorul exceptiei sunt supuse unui statut diferit, respectiv Legea nr. 393/2004 si Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 în cazul primarilor, ca autoritate a administratiei publice "prin care se realizeaza autonomia locala în comune si în orase" potrivit art. 121 din Constitutie, si art. 70 din Constitutie pentru deputati si senatori ca membri ai "organului reprezentativ suprem al poporului român si unica autoritate legiuitoare a tarii" - Parlamentul României (art. 61 din Constitutie). Arata ca principiul egalitatii nu presupune uniformitate, astfel ca, asa cum s-a statuat în mod constant în jurisprudenta Curtii Constitutionale, la situatii diferite se aplica solutii diferite.

Avocatul Poporului considera ca textele de lege criticate sunt constitutionale, acestea aplicându-se tuturor persoanelor vizate de ipoteza normei juridice, fara a institui privilegii sau discriminari pe considerente arbitrare. Reaminteste jurisprudenta Curtii Constitutionale, potrivit careia violarea principiului egalitatii si nediscriminarii ar putea exista atunci când se aplica tratament diferentiat unor cazuri egale, fara sa existe o motivare obiectiva si rezonabila.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului si, respectiv, al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 15 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 912 din 7 octombrie 2004, modificate si completate prin pct. 2 al articolului unic al Legii nr. 58/2009 pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 7 aprilie 2009. Textul de lege criticat are urmatorul cuprins: "Calitatea de primar si, respectiv, de presedinte al consiliului judetean înceteaza, de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului în urmatoarele cazuri: (...) c) schimbarea domiciliului într-o alta unitate administrativ-teritoriala."

În opinia autorului exceptiei sunt încalcate dispozitiile art. 16 alin. (1) din Constitutie care statueaza principiul egalitatii cetatenilor în fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observa ca autorul acesteia critica pretinsa încalcare a principiului egalitatii în fata legii si a autoritatilor publice, comparând situatia primarilor cu cea a parlamentarilor si apreciind ca, fata de acestia din urma, primarilor li se aplica un tratament discriminatoriu ca urmare a faptului ca textul de lege criticat instituie un caz de încetare de drept a calitatii de primar înainte de expirarea duratei normale a mandatului în cazul schimbarii domiciliului într-o alta unitate administrativ-teritoriala, pe când Legea nr. 96/2006 privind statutul deputatilor si al senatorilor nu prevede o sanctiune similara pentru parlamentari.

În jurisprudenta sa, reprezentata, de exemplu, de Decizia nr. 215 din 17 februarie 2009, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 10 aprilie 2009, Curtea a observat ca stabilirea unei diferente de tratament juridic care sa conduca la concluzia existentei unei inegalitati nu poate fi analizata prin compararea unor situatii fundamental diferite, în speta de fata a unor categorii de alesi care au statute distincte si roluri diferite în structura institutionala a statului, asa cum sunt cele la care face referire autorul prezentei exceptii.

Ca atare, textul de lege criticat nu contravine principiului egalitatii în drepturi a cetatenilor, consacrat prin art. 16 alin. (1) din Constitutie, deoarece, asa cum a stabilit în mod constant în jurisprudenta sa, principiul egalitatii nu înseamna uniformitate, astfel ca, daca unor situatii egale trebuie sa le corespunda un tratament egal, la situatii diferite tratamentul juridic nu poate fi decât diferit. Violarea principiului egalitatii si nediscriminarii exista atunci când se aplica tratament diferentiat unor cazuri egale, fara a exista o motivare obiectiva si rezonabila.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 15 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, exceptie ridicata de Petre Dinei în Dosarul nr. 3.594/116/2011 al Tribunalului Brasov - Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 27 noiembrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Valentina Barbateanu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf