Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 1002 din 27 noiembrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) lit. a) si b) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Valentina Barbateanu - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) lit. a) si b) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Ancora" - S.R.L. din Satu Mare în Dosarul nr. 2.244/218/2011 al Tribunalului Satu Mare - Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal si care constituie obiectul Dosarului nr. 795D/2012 al Curtii Constitutionale.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, ca neîntemeiata, întrucât competenta de aplicare a sanctiunilor contraventionale în conditiile Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 rezulta din natura juridica a Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din România - S.A., de persoana juridica româna de interes strategic national în domeniul administrarii drumurilor nationale si autostrazilor.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 9 martie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 2.244/218/2011, Tribunalul Satu Mare - Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) lit. a) si b) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Ancora" - S.R.L. din Satu Mare într-o cauza având ca obiect solutionarea plângerii formulate de aceasta împotriva unui proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei prevazute de art. 8 din ordonanta mentionata.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca textele de lege criticate sunt neconstitutionale, întrucât constatarea contraventiilor si aplicarea de sanctiuni contraventionale nu se numara printre faptele si actele de comert în vederea carora se înfiinteaza societatile comerciale potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, fiind în contradictie si cu principiul specialitatii de folosinta a unei persoane juridice. Arata ca printr-o ordonanta de urgenta nu se poate reglementa în contra sau peste cuprinsul celor statuate printr-o lege, referindu-se la Legea nr. 31/1990. Precizeaza ca, întrucât Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din România - S.A. este o societate comerciala pe actiuni, persoana juridica de drept privat, trebuie sa participe la circuitul civil cu respectarea acelorasi norme pe care si celelalte societati comerciale trebuie sa le respecte, chiar daca actionariatul sau este reprezentat de catre o institutie publica. Sustine ca se încalca prevederile art. 134 din Constitutie, în sensul ca textele de lege criticate nu asigura libertatea comertului, respectiv protectia unei concurente loiale, autoritatea statala putând participa la circuitul civil doar cu respectarea normelor impuse tuturor celorlalti participanti, iar nu prin edictarea în favoarea societatilor comerciale la care este actionar a unor prerogative sau atributii speciale, preferentiale, discriminatorii fata de restul participantilor la circuitul civil. Arata ca, în opinia sa, pentru apararea valorilor sociale si asigurarea normelor de conduita exista suficiente institutii publice specializate, cu atributii în acest sens, cum ar fi politia, jandarmeria, autoritatea rutiera, nefiind necesar si în acord cu ordinea constitutionala sa se recurga la entitati comerciale care au ca menire obtinerea de profit.

Sustine ca textele de lege criticate contravin si prevederilor constitutionale potrivit carora proprietatea privata este garantata si ocrotita în mod egal indiferent de titular, întrucât Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din România - S.A. este îndreptatita sa aplice sanctiuni contraventionale doar pentru faptul ca titularul dreptului de proprietate asupra actiunilor sale este o autoritate publica, respectiv statul, prin Ministerul Transporturilor si Infrastructurii. Precizeaza ca astfel se realizeaza o discriminare între titularii dreptului de proprietate asupra actiunilor detinute la o societate comerciala. Aceasta, deoarece statul reglementeaza atributii speciale în favoarea societatilor comerciale la care detine în proprietate capital social, desi entitatea la care statul este actionar ar trebui sa se supuna acelorasi reguli ca si ceilalti participanti la circuitul civil.

De asemenea, sustine ca se încalca si prevederile art. 45 din Constitutie, în sensul în care dreptul celorlalte societati comerciale pe actiuni de a desfasura o activitate economica, anume constatarea si aplicarea de sanctiuni, este îngradit, Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din România - S.A. fiind singura care poate aplica sanctiuni contraventionale, în pofida obiectului sau de activitate.

Tribunalul Satu Mare - Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal apreciaza ca argumentele de fapt si de drept invocate în motivarea exceptiei de neconstitutionalitate sunt de natura a conduce la concluzia existentei unei încalcari în domeniul contraventional reglementat de Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 a dispozitiilor constitutionale invocate de autorul exceptiei, întrucât s-a stabilit competenta de a constata si de a aplica sanctiuni contraventionale în favoarea unor persoane împuternicite de catre o societate comerciala a carei functionare este reglementata de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale fara ca acestea sau mandatarul acestora sa fi fost initial însarcinate/însarcinat sa exercite atributiile unei functii publice.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciaza ca sustinerile autorului exceptiei nu constituie veritabile critici de constitutionalitate, întrucât raportarea la dispozitiile din Legea fundamentala enumerate este doar formala, în realitate critica fiind formulata prin raportare la prevederi din alte reglementari, respectiv din Legea nr. 31/1990 si din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 84/2003. În aceste conditii, considera ca exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibila, invocând jurisprudenta relevanta a Curtii Constitutionale sub acest aspect. Precizeaza, totusi, ca prevederile criticate sunt în acord cu dispozitiile art. 15 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, care constituie dreptul comun în materia contraventiilor, potrivit carora pot fi agenti constatatori: primarii, ofiterii si subofiterii din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, special abilitati, persoanele împuternicite în acest scop de ministri si de alti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, de prefecti, presedinti ai consiliilor judetene, primari, de primarul general al municipiului Bucuresti, precum si de alte persoane prevazute în legi speciale. De asemenea, mentioneaza Decizia Curtii Constitutionale nr. 101 din 9 februarie 2012, prin care instanta de contencios constitutional a respins exceptia de neconstitutionalitate, ca neîntemeiata.

Avocatul Poporului considera ca textele de lege criticate sunt constitutionale, precizând ca este dreptul legiuitorului de a stabili agentii constatatori în vederea constatarii si aplicarii unor sanctiuni, fara ca prin aceasta sa se încalce prevederile constitutionale indicate.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului si al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 9 alin. (1) lit. a) si b) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 din 1 iulie 2002, astfel cum au fost modificate si completate prin art. I pct. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 51/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din România, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 28 iulie 2004. Textul de lege criticat are urmatorul cuprins:

- Art. 9 alin. (1) lit. a) si b): "(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 8 se fac de catre:

a) personalul împuternicit din cadrul Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din România - S.A.;

b) personalul împuternicit de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în numele Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din România - S.A."

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, textele de lege criticate contravin urmatoarelor dispozitii din Legea fundamentala: art. 16 care consacra principiul egalitatii, art. 44 alin. (2) teza întâi potrivit caruia proprietatea privata este garantata si ocrotita în mod egal de lege, indiferent de titular, art. 45 privind libertatea economica, art. 73 care enumera categoriile de legi si art. 135 alin. (1) care prevede ca economia României este economie de piata, bazata pe libera initiativa si concurenta. Curtea observa ca, în cuprinsul motivarii scrise a exceptiei, autorul acesteia mentioneaza textele constitutionale în numerotarea anterioara revizuirii si republicarii din 2003 a Constitutiei României.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observa ca s-a mai pronuntat asupra prevederilor art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002, retinând, prin Decizia nr. 101 din 9 februarie 2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 11 aprilie 2012, ca, potrivit art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, sunt asimilate autoritatilor publice persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obtinut statut de utilitate publica sau sunt autorizate sa presteze un serviciu public, în regim de putere publica. În prezent, astfel cum prevede art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din România" (publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 3 octombrie 2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 47/2004, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 23 martie 2004), Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din România - S.A. este persoana juridica româna de interes strategic national în domeniul administrarii drumurilor nationale si autostrazilor. În acest cadru legislativ, competenta de constatare si aplicare a sanctiunilor contraventionale de catre personalul împuternicit al Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din România - S.A. decurge din chiar natura juridica a acestei companii.

Argumentele care au condus la respingerea, prin decizia mentionata, a exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 îsi mentin valabilitatea si în cauza de fata.

Curtea mai constata ca legiuitorul i-a acordat Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din România competenta ca, prin personalul împuternicit, sa constate si sa sanctioneze contraventiile prevazute de art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002, tocmai în considerarea specializarii sale în domeniu. Este optiunea suverana a legiuitorului, chiar si a celui delegat, de a reglementa, în temeiul art. 61 sau 115 din Constitutie, dupa caz, cu privire la persoanele care pot avea calitatea de agenti constatatori ai faptelor ce constituie, potrivit legii, contraventii, atâta vreme cât prin acest demers se mentine în limitele si exigentele constitutionale, conditii îndeplinite de textele de lege criticate în cauza de fata. De altfel, prevederile de lege criticate au fost edictate într-un cadru legislativ coerent, în acord cu dispozitiile art. 15 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002, care permit ca agenti constatatori sa fie desemnati prin legi speciale si alte persoane decât cele enumerate în textul mentionat.

Totodata, Curtea observa ca autorul prezentei exceptii de neconstitutionalitate îsi raporteaza critica la art. 16 din Constitutie, sustinând ca, la circuitul civil, Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din România - S.A. trebuie sa participe cu respectarea acelorasi norme pe care si celelalte societati comerciale trebuie sa le respecte, chiar daca actionariatul sau este reprezentat de catre o institutie publica. În acord cu jurisprudenta sa constanta, Curtea retine ca principiul consacrat de textul constitutional precizat vizeaza egalitatea cetatenilor în fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari, iar nu egalitatea persoanelor juridice între ele. De asemenea, Curtea observa ca textele de lege criticate nu sunt de natura sa aduca atingere dispozitiilor constitutionale ale art. 45 privind libertatea economica si art. 135 alin. (1) care prevede ca economia României este economie de piata, bazata pe libera initiativa si concurenta. Tot astfel, nu poate fi retinuta critica de neconstitutionalitate prin raportare la prevederile art. 44 alin. (2) teza întâi din Constitutie, potrivit carora proprietatea privata este garantata si ocrotita în mod egal de lege, indiferent de titular, art. 9 alin. (1) lit. a) si b) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 vizând, în ipoteza sa normativa, modul de constatare si sanctionare a contraventiilor, fara a se pune în discutie în vreun fel dreptul de proprietate privata al celorlalte subiecte de drept.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) lit. a) si b) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Ancora" - S.R.L. din Satu Mare în Dosarul nr. 2.244/218/2011 al Tribunalului Satu Mare - Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 27 noiembrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Valentina Barbateanu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf