Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 1001 din 27 noiembrie 2012

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 52 lit. e) si art. 60 lit. f) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Acsinte Gaspar - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Ion Predescu - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Valentina Barbateanu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 52 lit. e) si art. 60 lit. f) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Raiffeisen Bank" - S.A. din Bucuresti în Dosarul nr. 3.792/197/2011 al Judecatoriei Brasov - Sectia civila si care constituie obiectul Dosarului nr. 561D/2012 al Curtii Constitutionale.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public. Acesta pune concluzii de respingere, ca neîntemeiata, a exceptiei de neconstitutionalitate, considerând ca textele de lege criticate nu lezeaza în substanta sa dreptul de proprietate privata, ci constituie chiar masuri de protejare a acestuia.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

 

Prin Încheierea din 9 februarie 2012, pronuntata în Dosarul nr. 3.792/197/2011, Judecatoria Brasov - Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 52 lit. e) si art. 60 lit. f) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Raiffeisen Bank" - S.A. din Bucuresti într-o cauza având ca obiect solutionarea cererii de anulare a unui proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei prevazute de art. 52 lit. e) din Legea nr. 333/2003.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca textele de lege criticate sunt neconstitutionale, întrucât dau nastere unor interpretari extreme din partea organelor statului chemate sa le aplice, astfel ca se ajunge ca finalitatea legii, aceea de a proteja proprietatea privata, sa fie anulata si înlocuita cu prejudicierea acesteia. În opinia sa, prin neincluderea în cuprinsul textelor de lege supuse controlului de constitutionalitate a unor limite minime si maxime pentru obligatiile ce le revin conducatorilor unitatilor prevazute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 333/2003 în ducerea la îndeplinire a prevederilor art. 52 lit. e) din aceeasi lege, se ajunge ca, în fapt, proprietarul sa fie obligat sa îsi puna la dispozitia organelor statului proprietatea privata în orice moment si în orice conditii. Precizeaza ca dreptul de proprietate privata este nesocotit prin activitatea de control a organelor statului, încalcându-se posibilitatea societatilor comerciale de a dispune de bunurile lor în conformitate cu dispozitiile legale pentru care au fost înfiintate si aducând atingere modalitatii de exteriorizare a dreptului de proprietate.

Judecatoria Brasov - Sectia civila apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate invocata este neîntemeiata, întrucât textele de lege criticate nu aduc atingere principiului constitutional al garantarii proprietatii private, ci, dimpotriva, au ca finalitate protejarea proprietatii private a unitatilor la care face referire Legea nr. 333/2003. Totodata, instanta observa ca, prin critica sa, petenta vizeaza o omisiune legislativa.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului considera ca textele de lege criticate sunt constitutionale. Apreciaza ca obligatia instituita prin art. 52 lit. e) din Legea nr. 333/2003, a carei încalcare constituie contraventia prevazuta la art. 60 lit. f) din aceeasi lege, nu aduce atingere dreptului de proprietate privata, ci reprezinta masuri de protejare a acesteia.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 52 lit. e) si art. 60 lit. f) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 22 iulie 2003, care au urmatoarea redactare:

- Art. 52 lit. e): "Conducatorii unitatilor prevazute la art. 2 alin. (1), în care functioneaza sisteme de paza, au urmatoarele obligatii: (...) e) asigura executarea amenajarilor si a instalatiilor necesare desfasurarii serviciului de paza, precum si introducerea, întretinerea si mentinerea în stare de functionare a sistemelor tehnice de legatura, de paza si de alarma împotriva efractiei";

- Art. 60 lit. f): "Constituie contraventii la prezenta lege urmatoarele fapte: (...) f) neîndeplinirea de catre conducatorii unitatilor a obligatiilor prevazute la art. 52".

În opinia autorului exceptiei sunt încalcate dispozitiile art. 44 alin. (2) si art. 136 alin. (5) din Constitutie, care garanteaza si ocrotesc proprietatea privata si declara caracterul inviolabil al acesteia, precum si cele ale art. 1 paragraful 1 din Primul Protocol aditional la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale referitoare la protectia proprietatii.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observa ca, în motivarea acesteia, autorul sau îsi argumenteaza critica pornind de la modalitatea concreta în care agentul constatator a desfasurat controlul la unitatea ATM (bancomat) si, subsecvent, a întocmit procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei prevazute de art. 60 lit. f) din Legea nr. 333/2003. De aceea, autorul exceptiei deduce neconstitutionalitatea dispozitiilor criticate din pretinsul abuz pe care agentul l-ar fi comis cu prilejul efectuarii controlului. Or, o astfel de constatare tine de aprecierea legalitatii si a temeiniciei procesului-verbal, competenta ce revine exclusiv instantei de judecata care a sesizat Curtea cu solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate.

De asemenea, desi invoca încalcarea dreptului de proprietate privata, în realitate, autorul exceptiei nu argumenteaza contrarietatea dintre textele de lege criticate si prevederile constitutionale si conventionale care garanteaza proprietatea privata, limitându-se la o simpla afirmatie în acest sens.

Totodata, Curtea observa ca motivarea criticii de neconstitutionalitate se axeaza pe lipsa din cuprinsul textelor de lege supuse controlului Curtii a unor anumite repere - limite minime si maxime - de care sa tina seama în îndeplinirea obligatiei prevazute la art. 52 lit. e) din Legea nr. 333/2003 conducatorii unitatilor enumerate la art. 2 alin. (1) din aceeasi lege - ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, regiile autonome, companiile si societatile nationale, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile comerciale, indiferent de natura capitalului social, precum si alte organizatii care detin bunuri ori valori cu orice titlu. O astfel de critica tinde spre completarea textului de lege prin intermediul Curtii Constitutionale, actiune nepermisa de art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, potrivit caruia instanta de contencios constitutional se pronunta numai asupra constitutionalitatii actelor cu privire la care a fost sesizata, fara a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 52 lit. e) si art. 60 lit. f) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Raiffeisen Bank" - S.A. din Bucuresti în Dosarul nr. 3.792/197/2011 al Judecatoriei Brasov - Sectia civila.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 27 noiembrie 2012.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN
 
Magistrat-asistent,
Valentina Barbateanu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf