Publicata in Monitorul Oficial

Decizie nr. 10 din 17 ianuarie 2013

Referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii

Acsinte Gaspar - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecator

Petre Lazaroiu - judecator

Mircea Stefan Minea - judecator

Iulia Antoanella Motoc - judecator

Puskas Valentin Zoltan - judecator

Tudorel Toader - judecator

Fabian Niculae - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii, exceptie ridicata de Diana Raportaru în Dosarul nr. 14.186/302/2012 al Judecatoriei Sectorului 5 Bucuresti - Sectia a II-a civila si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.513D/2012.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Presedintele dispune a se face apelul si în dosarele nr. 1.514D - 1.519D/2012, nr. 1.534D/2012, nr. 1.544D/2012 si nr. 1.545D/2012, având un obiect identic, exceptie ridicata de Georgeta Stroe, Petre Aurel Popa, Georgeta Stroe (Raportaru), Florica Bîrla, Stela Voicila, Diana Raportaru, Carmen Petra Popescu si de Laurentia Morometescu în dosarele nr. 14.188/302/2012, nr. 14.193/302/2012, nr. 14.196/302/2012, nr. 14.208/302/2012, nr. 14.356/302/2012, nr. 14.364/302/2012, nr. 14.101/302/2012, nr. 14.206/302/2012 si nr. 14.207/302/2012 ale Judecatoriei Sectorului 5 Bucuresti - Sectia a II-a civila.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita.

Având în vedere identitatea de obiect al exceptiei de neconstitutionalitate în dosarele mai sus mentionate, Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor nr. 1.514D - 1.519D/2012, nr. 1.534D/2012, nr. 1.544D/2012 si nr. 1.545D/2012 la Dosarul nr. 1.513D/2012.

Reprezentantul Ministerului Public arata ca este de acord cu conexarea cauzelor.

Curtea, în temeiul dispozitiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 1.514D - 1.519D/2012, nr. 1.534D/2012, nr. 1.544D si nr. 1.545D/2012 la Dosarul nr. 1.513D/2012, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care, invocând deciziile Curtii Constitutionale nr. 391 din 26 aprilie 2012 si nr. 1.248 din 22 septembrie 2011, pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiata.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarelor, retine urmatoarele:

 

Prin încheierile din 12, 15 si 21 noiembrie 2012, pronuntate în dosarele nr. 14.186/302/2012, nr. 14.188/302/2012, nr. 14.193/302/2012, nr. 14.196/302/2012, nr. 14.208/302/2012, nr. 14.356/302/2012, nr. 14.364/302/2012, nr. 14.101/302/2012, nr. 14.206/302/2012 si nr. 14.207/302/2012, Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti - Sectia a II-a civila a sesizat Curtea Constitutionala cu solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii.

Exceptia a fost invocata de Diana Raportaru, Georgeta Stroe, Petre Aurel Popa, Georgeta Stroe (Raportaru), Florica Bîrla, Stela Voicila, Carmen Petra Popescu si Laurentia Morometescu în dosare având ca obiect solutionarea unor contestatii la executare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin, în esenta, ca dispozitiile legale criticate sunt neconstitutionale, întrucât prevad scutirea de la plata sumelor stabilite cu titlu de cautiune pentru institutiile si autoritatile publice. Acest articol creeaza un regim discriminatoriu care favorizeaza debitorii institutii publice si confera o protectie sporita proprietatii private a institutiilor publice, în dauna altor subiecte de drept titulare de creante certe, lichide si exigibile. Cautiunea reprezinta atât o garantie în vederea evitarii abuzului de drept, cât si o garantie pentru prejudiciile cauzate creditorului.

În opinia autorilor exceptiei de neconstitutionalitate, prin notiunea de "cetateni", folosita în cuprinsul art. 16 alin. (1) din Constitutie, s-au avut în vedere toate subiectele de drept, adica toate persoanele care se adreseaza justitiei, fie ca este vorba de persoane fizice sau persoane juridice, inclusiv institutiile si autoritatile publice. Ca atare, nu este justificat ca unele subiecte sa beneficieze de mai multe drepturi decât celelalte, cum este cazul institutiilor si autoritatilor publice care sunt privilegiate în mod vadit prin scutirea de la plata cautiunii cu ocazia solutionarii cererii de suspendare a executarii silite în cadrul contestatiei la executare.

Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti - Sectia a II-a civila apreciaza exceptia de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiata.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul, mentionând jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului, rapoartele întocmite de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

 

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2002, aprobata cu completari prin Legea nr. 288/2002, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 344 din 23 mai 2002, dispozitii ce au urmatoarea redactare: "Cererile, indiferent de natura lor, formulate de institutiile si autoritatile publice în cadrul procedurii de executare silita a creantelor stabilite prin titluri executorii în sarcina acestora sunt scutite de plata taxelor de timbru, timbru judiciar si a sumelor stabilite cu titlu de cautiune."

În opinia autorilor exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 16 privind egalitatea în drepturi.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca nu s-a mai pronuntat asupra dispozitiilor legale criticate, dar ca a mai analizat aceeasi problema juridica.

Astfel, prin Decizia nr. 1.259 din 27 septembrie 2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 din 12 ianuarie 2012, Curtea a statuat ca, asa cum rezulta din dispozitiile constitutionale ale art. 16, cetatenii se bucura de drepturile prevazute în Constitutie si în legi, fiind egali în fata acestora si a autoritatilor publice, în timp ce autoritatile publice exercita atributiile ce le sunt stabilite de lege, potrivit competentei lor, în realizarea functiilor pentru care sunt create. Principiul egalitatii în drepturi prevazut de Constitutie pentru cetateni nu poate ca, prin extensie, sa primeasca semnificatia unei egalitati între cetateni si autoritatile publice. Asa fiind, nu se poate vorbi despre încalcarea principiului egalitatii decât atunci când se aplica un tratament diferentiat unor cazuri egale, fara sa existe o motivare obiectiva si rezonabila, or, Curtea observa ca, în ipoteza prevazuta de textul de lege criticat, persoanele juridice, ca subiecte colective de drept, se afla evident într-o situatie diferita.

Ca atare, scutirea creditorilor bugetari de la consemnarea vreunei cautiuni pentru cererile, actiunile si orice alte masuri pe care le îndeplinesc în vederea realizarii creantelor fiscale are o justificare obiectiva si rationala, autoritatile respective fiind finantate de la bugetul de stat pentru a putea functiona, iar taxele respective se fac venit tot la bugetul de stat, astfel ca ar fi absurd ca autoritatile în cauza sa fie obligate (formal) sa plateasca din buget o taxa care revine aceluiasi buget.

Întrucât în cauza de fata nu au fost aduse elemente noi de natura sa impuna reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale în materie, considerentele acestei decizii se impun mutatis mutandis si în privinta dispozitiilor art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii.

 

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

 

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii, exceptie ridicata de Diana Raportaru, Georgeta Stroe, Petre Aurel Popa, Georgeta Stroe (Raportaru), Florica Bîrla, Stela Voicila, Carmen Petra Popescu si Laurentia Morometescu în dosarele nr. 14.186/302/2012, nr. 14.188/302/2012, nr. 14.193/302/2012, nr. 14.196/302/2012, nr. 14.208/302/2012, nr. 14.356/302/2012, nr. 14.364/302/2012, nr. 14.101/302/2012, nr. 14.206/302/2012 si nr. 14.207/302/2012 ale Judecatoriei Sectorului 5 Bucuresti - Sectia a II-a civila.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 17 ianuarie 2013.

 

PRESEDINTE,
ACSINTE GASPAR
 
Magistrat-asistent,
Fabian Niculae
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf