Modificarile au fost aduse de

Legea Societatilor - Titlul VIII modificari din 28 Noiembrie 2006

Contraventii si infractiuni

  • Titlul VIII
  • 28 Noiembrie 2006
Art. 270^3

Introduce:

ART. 1

185. După denumirea titlului VIII se introduce un nou articol, articolul 270^3, cu următorul cuprins:

"ART. 270^3

(1) Încălcarea prevederilor art. 74 constituie contravenţie şi este sancţionată cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei.

(2) Încălcarea prevederilor art. 73^1 constituie contravenţie şi este sancţionată cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se realizează de către organele cu atribuţii de control ale Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi ale unităţilor sale teritoriale."

Art. 272

Modifica:

ART. 1

186. Articolul 272 va avea următorul cuprins:

"ART. 272

Se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 3 ani fondatorul, administratorul, directorul sau reprezentantul legal al societăţii, care:

1. dobândeşte, în contul societăţii, acţiuni ale altor societăţi la un preţ pe care îl ştie vădit superior valorii lor efective sau vinde, pe seama societăţii, acţiuni pe care aceasta le deţine, la preţuri despre care are cunoştinţă că sunt vădit inferioare valorii lor efective, în scopul obţinerii, pentru el sau pentru alte persoane, a unui folos în paguba societăţii;

2. foloseşte, cu rea-credinţă, bunuri sau creditul de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect;

3. se împrumută, sub orice formă, direct sau printr-o persoană interpusă, de la societatea pe care o administrează, de la o societate controlată de aceasta ori de la o societate care controlează societatea pe care el o administrează, suma împrumutată fiind superioară limitei prevăzute la art. 144^4 alin. (3) lit. a), sau face ca una dintre aceste societăţi să îi acorde vreo garanţie pentru datorii proprii;

4. încalcă dispoziţiile art. 183."

Art. 272^1

Introduce:

ART. 1

187. După articolul 272 se introduce un nou articol, articolul 272^1, cu următorul cuprins:

"ART. 272^1

Se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 8 ani fondatorul, administratorul, directorul sau reprezentantul legal al societăţii, care:

1. răspândeşte ştiri false sau întrebuinţează alte mijloace frauduloase care au ca efect mărirea ori scăderea valorii acţiunilor sau a obligaţiunilor societăţii ori a altor titluri ce îi aparţin, în scopul obţinerii, pentru el sau pentru alte persoane, a unui folos în paguba societăţii;

2. încasează sau plăteşte dividende, sub orice formă, din profituri fictive ori care nu puteau fi distribuite, în lipsă de situaţie financiară sau contrarii celor rezultate din aceasta."

Art. 280^1

Introduce:

ART. 1

188. După articolul 280 se introduc trei noi articole, articolele 280^1 - 280^3, cu următorul cuprins:

"ART. 280^1

Transmiterea fictivă a părţilor sociale sau a acţiunilor deţinute într-o societate comercială, în scopul sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 8 ani.
[...] "

Art. 280^2

Introduce:

ART. 1

188. După articolul 280 se introduc trei noi articole, articolele 280^1 - 280^3, cu următorul cuprins:

" [...]

ART. 280^2

Determinarea înmatriculării unei societăţi în temeiul unui act constitutiv fals constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 8 ani.
[...] "

Art. 280^3

Introduce:

ART. 1

188. După articolul 280 se introduc trei noi articole, articolele 280^1 - 280^3, cu următorul cuprins:

"[...]

ART. 280^3

Folosirea, cu ştiinţă, a actelor unei societăţi radiate ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute de lege sau a actelor unei societăţi create în modalitatea prevăzută la art. 280^2, în scopul producerii de efecte juridice, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 8 ani."

Art. 282^1

Introduce:

ART. 1

189. După articolul 282 se introduce un nou articol, articolul 282^1, cu următorul cuprins:

"ART. 282^1

Pentru infracţiunile prevăzute în prezentul titlu, acţiunea penală se exercită din oficiu."

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf