Modificarile au fost aduse de

Legea Societatilor - Titlul VI modificari din 30 Mai 2012

Dizolvarea, fuziunea si divizarea societatilor comerciale

  • Titlul VI
  • 30 Mai 2012
Art. 232

Modifica:

ART.18

22. La articolul 232, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(2) Înscrierea şi publicarea se vor face conform art. 204, când dizolvarea are loc în baza unei hotărâri a adunării generale, şi în termen de 15 zile de la data la care hotărârea judecătorească a rămas definitivă, când dizolvarea a fost pronunţată de justiţie."

Art. 237

Introduce:

ART.18

23. La articolul 237 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:

"c^1) societatea s-a aflat mai mult de 3 ani în inactivitate temporară, anunţată organelor fiscale şi înscrisă în registrul comerţului; termenul de 3 ani curge de la data înscrierii în registrul comerţului a menţiunii privind starea de inactivitate temporară a societăţii;".

Modifica:

ART.18

24. La articolul 237, alineatele (5) - (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"(5) Orice persoană interesată poate face numai apel împotriva hotărârii de dizolvare, în termen de 30 de zile de la efectuarea publicităţii potrivit prevederilor alin. (3) şi (4). Apelantul va depune o copie a apelului la oficiul registrului comerţului la care este înregistrată societatea a cărei dizolvare a fost pronunţată.

(6) La data la care hotărârea judecătorească de dizolvare rămâne definitivă, persoana juridică intră în lichidare, potrivit prevederilor prezentei legi.

(7) Dacă în termen de 3 luni de la data la care hotărârea judecătorească de dizolvare a rămas definitivă nu se procedează la numirea lichidatorului, judecătorul delegat, la cererea oricărei persoane interesate, numeşte un lichidator de pe Lista practicienilor în reorganizare şi lichidare, remunerarea acestuia urmând a fi făcută din averea persoanei juridice dizolvate sau, în cazul lipsei acesteia, din fondul de lichidare constituit în temeiul prevederilor art. 4 alin. (6) din Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare."

Art. 243

Modifica:

ART.18

25. La articolul 243, alineatele (2) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"(2) Opoziţia se face în termen de 30 de zile de la data publicării proiectului de fuziune sau de divizare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Ea se depune la oficiul registrului comerţului, care, în termen de 3 zile de la data depunerii, o va menţiona în registru şi o va înainta instanţei judecătoreşti competente. Hotărârea pronunţată asupra opoziţiei este supusă numai apelului.

[...]

(5) Dacă societatea debitoare sau, după caz, societatea succesoare în drepturile şi obligaţiile societăţii debitoare a făcut în cursul procesului o ofertă pentru constituirea unor garanţii sau privilegii apreciate de instanţă ca fiind necesare şi adecvate pentru satisfacerea creanţei creditorului, instanţa va pronunţa o încheiere prin care va acorda părţilor un termen pentru constituirea acelor garanţii. Încheierea pronunţată de instanţă este supusă apelului odată cu fondul."

Art. 251^2

Modifica:

ART.18

31. În tot cuprinsul legii, sintagma "societate comercială" sau, după caz, "societăţi comerciale" se înlocuieşte cu termenul "societate" sau, după caz, "societăţi".

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf