Legea Societatilor - Titlul IV actualizat in 17 Noiembrie 1990

Despre modificarea contractului de societate sau a statutului societatii

 • «
 • 17 Noiembrie 1990
 • »

Capitolul 1 - Dispozitii generale

Art. 153

Contractul de societate sau statutul poate fi modificat de asociaţi, cu respectarea prevederilor prezentei legi şi a condiţiilor de formă şi de publicitate prevăzute pentru încheierea lor.

Contractul de societate sau statutul poate fi modificat de asociaţi, cu respectarea prevederilor prezentei legi şi a condiţiilor de formă şi de publicitate prevăzute pentru încheierea lor.

Art. 154

Creditorii particulari ai asociaţilor într-o societate în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată pot face opoziţie împotriva hotărîrii privitoare la prelungirea societăţii peste termenul fixat pentru durata sa, dacă au drepturi stabilite printr-un titlu executoriu anterior.

Opoziţia se va face la instanţă, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării hotărîrii.

Opoziţia suspendă faţă de oponenţi efectul prelungirii societăţii.

Cînd opoziţia a fost admisă printr-o hotărîre rămasă definitivă, asociaţii trebuie să decidă, în termen de o lună de la data ei, dacă înţeleg să renunţe la prelungire sau să excludă din societate pe asociatul debitor al oponentului.

În acest din urmă caz, drepturile cuvenite asociatului debitor vor fi calculate pe baza ultimului bilanţ aprobat.

Creditorii particulari ai asociaţilor într-o societate în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată pot face opoziţie împotriva hotărîrii privitoare la prelungirea societăţii peste termenul fixat pentru durata sa, dacă au drepturi stabilite printr-un titlu executoriu anterior.

Opoziţia se va face la instanţă, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării hotărîrii.

Opoziţia suspendă faţă de oponenţi efectul prelungirii societăţii.

Cînd opoziţia a fost admisă printr-o hotărîre rămasă definitivă, asociaţii trebuie să decidă, în termen de o lună de la data ei, dacă înţeleg să renunţe la prelungire sau să excludă din societate pe asociatul debitor al oponentului.

În acest din urmă caz, drepturile cuvenite asociatului debitor vor fi calculate pe baza ultimului bilanţ aprobat.

Capitolul 2 - Reducerea sau marirea capitalului social

Art. 155

Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărîrea a fost publicată în Monitorul Oficial.

Hotărîrea va trebui să respecte minimul de capital legal, atunci cînd legea îl fixează, să arate motivele pentru care se face reducerea şi procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.

Orice creditor al societăţii, anterior hotărîrii, poate face opoziţie la instanţă în termenul arătat la alin. 1.

Opoziţia suspendă executarea hotărîrii pînă la retragerea sau respingerea acesteia printr-o sentinţă definitivă a instanţei.

Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărîrea a fost publicată în Monitorul Oficial.

Hotărîrea va trebui să respecte minimul de capital legal, atunci cînd legea îl fixează, să arate motivele pentru care se face reducerea şi procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.

Orice creditor al societăţii, anterior hotărîrii, poate face opoziţie la instanţă în termenul arătat la alin. 1.

Opoziţia suspendă executarea hotărîrii pînă la retragerea sau respingerea acesteia printr-o sentinţă definitivă a instanţei.

Art. 156

Cînd societatea a emis obligaţiuni, nu se va putea proceda la reducerea capitalului prin restituiri făcute acţionarilor din sumele rambursate în contul acţiunilor, decît în proporţie cu valoarea obligaţiunilor rambursate.

Cînd societatea a emis obligaţiuni, nu se va putea proceda la reducerea capitalului prin restituiri făcute acţionarilor din sumele rambursate în contul acţiunilor, decît în proporţie cu valoarea obligaţiunilor rambursate.

Art. 157

Hotărîrea adunării extraordinare pentru mărirea capitalului social se va publica în Monitorul Oficial, acordîndu-se pentru exerciţiul dreptului de preferinţă un termen de cel puţin o lună, cu începere din ziua publicării.

Hotărîrea adunării extraordinare pentru mărirea capitalului social se va publica în Monitorul Oficial, acordîndu-se pentru exerciţiul dreptului de preferinţă un termen de cel puţin o lună, cu începere din ziua publicării.

Art. 158

Societatea pe acţiuni îşi va putea mări capitalul social, cu respectarea dispoziţiilor prevăzute pentru constituirea societăţii.

În caz de subscripţie publică, prospectul de emisiune, purtînd semnăturile autentice a doi dintre administratori, va trebui depus la registrul comerţului pentru îndeplinirea formalităţilor prevăzute de art. 10 şi va cuprinde:

 • a) data şi numărul înmatriculării societăţii în registrul comerţului;
 • b) denumirea şi sediul societăţii;
 • c) capitalul social subscris şi vărsat;
 • d) numele şi prenumele administratorilor, cenzorilor şi domiciliul lor;
 • e) ultimul bilanţ aprobat, contul de profit şi pierderi şi raportul cenzorilor;
 • f) dividendele plătite în ultimii cinci ani sau de la constituire, dacă, de la aceasta dată, au trecut mai puţin de cinci ani;
 • g) obligaţiunile emise de societate;
 • h) hotărîrea adunării generale privitoare la noua emisiune de acţiuni, valoarea totală a acestora, numărul şi valoarea lor nominală, felul lor, relaţii privitoare la aporturi, altele decît în numerar, şi avantajele acordate acestora, precum şi data de la care se vor plăti dividendele.

Acceptantul va putea invoca nulitatea prospectului de emisiune ce nu cuprinde toate menţiunile arătate, dacă nu a exercitat în nici un mod drepturile şi obligaţiile sale de acţionar.

Societatea pe acţiuni îşi va putea mări capitalul social, cu respectarea dispoziţiilor prevăzute pentru constituirea societăţii.

În caz de subscripţie publică, prospectul de emisiune, purtînd semnăturile autentice a doi dintre administratori, va trebui depus la registrul comerţului pentru îndeplinirea formalităţilor prevăzute de art. 10 şi va cuprinde:

 • a) data şi numărul înmatriculării societăţii în registrul comerţului;
 • b) denumirea şi sediul societăţii;
 • c) capitalul social subscris şi vărsat;
 • d) numele şi prenumele administratorilor, cenzorilor şi domiciliul lor;
 • e) ultimul bilanţ aprobat, contul de profit şi pierderi şi raportul cenzorilor;
 • f) dividendele plătite în ultimii cinci ani sau de la constituire, dacă, de la aceasta dată, au trecut mai puţin de cinci ani;
 • g) obligaţiunile emise de societate;
 • h) hotărîrea adunării generale privitoare la noua emisiune de acţiuni, valoarea totală a acestora, numărul şi valoarea lor nominală, felul lor, relaţii privitoare la aporturi, altele decît în numerar, şi avantajele acordate acestora, precum şi data de la care se vor plăti dividendele.

Acceptantul va putea invoca nulitatea prospectului de emisiune ce nu cuprinde toate menţiunile arătate, dacă nu a exercitat în nici un mod drepturile şi obligaţiile sale de acţionar.

Art. 159

În caz de mărire a capitalului social, administratorii sînt solidar răspunzători de exactitatea celor arătate în prospectul de emisiune, în publicaţiile făcute de societate sau în cererile adresate registrului comerţului, în vederea măririi capitalului.

În caz de mărire a capitalului social, administratorii sînt solidar răspunzători de exactitatea celor arătate în prospectul de emisiune, în publicaţiile făcute de societate sau în cererile adresate registrului comerţului, în vederea măririi capitalului.

Art. 160

Dacă mărirea capitalului social se face prin aporturi în natură, adunarea extraordinară, care a hotărît aceasta, va numi unu sau mai mulţi experţi, conform art. 18 şi 23.

După depunerea raportului de expertiză, adunarea extraordinară convocată din nou, avînd în vedere concluziile experţilor, poate hotărî mărirea capitalului.

Hotărîrea adunării trebuie să cuprindă descrierea aporturilor în natură, numele persoanelor ce le efectuează şi numărul acţiunilor ce se vor emite în schimb.

Dacă mărirea capitalului social se face prin aporturi în natură, adunarea extraordinară, care a hotărît aceasta, va numi unu sau mai mulţi experţi, conform art. 18 şi 23.

După depunerea raportului de expertiză, adunarea extraordinară convocată din nou, avînd în vedere concluziile experţilor, poate hotărî mărirea capitalului.

Hotărîrea adunării trebuie să cuprindă descrierea aporturilor în natură, numele persoanelor ce le efectuează şi numărul acţiunilor ce se vor emite în schimb.

Art. 161

Acţiunile emise pentru mărirea capitalului vor fi oferite spre subscriere în primul rînd celorlalţi acţionari, în proporţie cu numărul acţiunilor pe care le posedă şi cu obligaţia ca aceştia să-şi exercite dreptul lor de preferinţă în termenul hotărît de adunarea generală, dacă în contract sau statut nu se prevede altfel. După expirarea acestui termen, acţiunile vor putea fi subscrise de public.

Acţiunile emise pentru mărirea capitalului vor fi oferite spre subscriere în primul rînd celorlalţi acţionari, în proporţie cu numărul acţiunilor pe care le posedă şi cu obligaţia ca aceştia să-şi exercite dreptul lor de preferinţă în termenul hotărît de adunarea generală, dacă în contract sau statut nu se prevede altfel. După expirarea acestui termen, acţiunile vor putea fi subscrise de public.

Art. 162

Hotărîrea adunării privind mărirea capitalului are efect numai în măsura în care a fost adusă la îndeplinire în termen de un an de la data sa.

Hotărîrea adunării privind mărirea capitalului are efect numai în măsura în care a fost adusă la îndeplinire în termen de un an de la data sa.

Art. 163

În caz de mărire a capitalului se aplică dispoziţiile art. 64 alin. 2 şi art. 66.

În caz de mărire a capitalului se aplică dispoziţiile art. 64 alin. 2 şi art. 66.

Art. 164

Societatea cu răspundere limitată îşi va mări capitalul social, cu respectarea dispoziţiilor privitoare la constituirea acestor societăţi.

Societatea cu răspundere limitată îşi va mări capitalul social, cu respectarea dispoziţiilor privitoare la constituirea acestor societăţi.

Legenda:
- Articol/norma modificat(a)  
- Articol data precedenta
Legenda

Text vechi - paragraf vechi. Exemplu:

17. nerezident - orice persoana juridica straina si orice persoana fizica nerezidenta;

Text modificat - textul ce inlocuieste paragraful vechi. Exemplu:

17. nerezident - orice persoana juridica straina si orice persoana fizica nerezidenta si orice alte entitati straine;

Text nou introdus. Exemplu:

(1^1) Īn perioada 1 ianuarie 2009 - 31 decembrie 2009 inclusiv, nu se impoziteaza profitul obtinut de persoanele juridice straine.

Text abrogat. Exemplu:

Acciza este exigibila īn momentul eliberarii pentru consum sau cānd se constata pierderi sau lipsuri de produse accizabile.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf