Modificarile au fost aduse de

Legea Societatilor - Titlul III modificari din 30 Mai 2012

Functionarea societatilor comerciale

  • Titlul III
  • 30 Mai 2012
Art. 70^1

Modifica:

ART.18

31. În tot cuprinsul legii, sintagma "societate comercială" sau, după caz, "societăţi comerciale" se înlocuieşte cu termenul "societate" sau, după caz, "societăţi".

Art. 132

Modifica:

ART.18

10. La articolul 132, alineatele (9) şi (10) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"(9) Cererea se va judeca în camera de consiliu. Hotărârea judecătorească pronunţată este supusă numai apelului.

(10) Hotărârea definitivă de anulare va fi menţionată în registrul comerţului şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. De la data publicării ea este opozabilă tuturor acţionarilor."

Art. 133

Modifica:

ART.18

11. La articolul 133, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(2) Instanţa, încuviinţând suspendarea, îl poate obliga pe reclamant la o cauţiune."

Abroga:

ART.18

12. La articolul 133, alineatul (3) se abrogă.

Art. 153^24

Modifica:

ART.18

13. La articolul 153^24, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(5) În cazul neîntrunirii adunării generale extraordinare în conformitate cu alin. (1) sau dacă adunarea generală extraordinară nu a putut delibera valabil nici în a doua convocare, orice persoană interesată se poate adresa instanţei pentru a cere dizolvarea societăţii. Dizolvarea poate fi cerută şi în cazul în care obligaţia impusă societăţii potrivit alin. (4) nu este respectată. În oricare dintre aceste cazuri instanţa poate acorda societăţii un termen ce nu poate depăşi 6 luni pentru regularizarea situaţiei. Societatea nu va fi dizolvată dacă reconstituirea activului net până la nivelul unei valori cel puţin egale cu jumătate din capitalul social are loc până în momentul rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de dizolvare."

Art. 155

Modifica:

ART.18

14. La articolul 155, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(5) Dacă acţiunea se porneşte împotriva directorilor, aceştia sunt suspendaţi de drept din funcţie până la rămânerea definitivă a hotărârii."

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf