Legea Societatilor - Titlul II modificari din 29 Iunie 2007

Constituirea societatilor comerciale

  • Titlul II
  • 29 Iunie 2007
Art. 6

Modifica:

ART. 1

1. Alineatul (2) al articolului 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(2) Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute de art. 143 - 145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei sau pentru cele prevăzute de prezenta lege, cu modificările şi completările ulterioare."

Art. 7

Modificari:

2. La articolul 7, litera e^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"e^1) în cazul societăţilor cu răspundere limitată, dacă sunt numiţi cenzori sau auditor financiar, datele de identificare ale primilor cenzori, respectiv ale primului auditor financiar;".

Art. 36

Modifica:

ART. 1

3. La articolul 36 alineatul (2), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"f) declaraţia pe propria răspundere a fondatorilor, a primilor administratori şi, după caz, a primilor directori, respectiv a primilor membri ai directoratului şi ai consiliului de supraveghere şi, dacă este cazul, a primilor cenzori, că îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege;".

Art. 37

Modifica:

ART. 1

4. Alineatul (3) al articolului 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(3) Judecătorul delegat va putea dispune, prin încheiere motivată, efectuarea unei expertize, în contul părţilor, precum şi administrarea altor dovezi."

Art. 52

Introduce:

ART. 1

5. După alineatul (1) al articolului 52 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

"(2) În cazul în care neconcordanţa prevăzută la alin. (1) intervine din motive ce nu îi sunt imputabile societăţii, oficiul registrului comerţului sau, după caz, Regia Autonomă "Monitorul Oficial", la cererea societăţii, va corecta menţiunea din registru, respectiv va republica textul, pe cheltuiala sa."

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf