Legea Societatilor - Art. 93

  • Art. 93
28 Noiembrie 2006

Legea nr. 441 din 27 noiembrie 2006

  • Text modificat
Text VechiText Nou

(1) Valoarea nominală a unei acţiuni nu va putea fi mai mică de 1.000 lei.

?

(1) Valoarea nominală a unei acţiuni nu va putea fi mai mică de 0,1 lei.

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

Text VechiText Nou

(4) Acţiunile trebuie să poarte semnătura a doi administratori, când sunt mai mulţi, sau a unicului administrator.

?

(4) Acţiunile trebuie să poarte semnătura a 2 membri ai consiliului de administraţie, respectiv ai directoratului, sau, după caz, semnătura administratorului unic, respectiv a directorului general unic.

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

17 Noiembrie 2004

Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 ( Republicare 17 Noiembrie 2004 )

  • Republicare
  • Text Republicat

Text Republicat

(1) Valoarea nominală a unei acţiuni nu va putea fi mai mică de 1.000 lei.

(2) Acţiunile vor cuprinde:

  • a) denumirea şi durata societăţii;
  • b) data actului constitutiv, numărul din registrul comerţului sub care este înmatriculată societatea, codul unic de înregistrare şi numărul Monitorului Oficial al României, Partea a IV-a, în care s-a făcut publicarea;
  • c) capitalul social, numărul acţiunilor şi numărul lor de ordine, valoarea nominală a acţiunilor şi vărsămintele efectuate;
  • d) avantajele acordate fondatorilor.

(3) Pentru acţiunile nominative se vor mai menţiona: numele, prenumele, codul numeric personal şi domiciliul acţionarului persoană fizică; denumirea, sediul, numărul de înmatriculare şi codul unic de înregistrare ale acţionarului persoană juridică, după caz.

(4) Acţiunile trebuie să poarte semnătura a doi administratori, când sunt mai mulţi, sau a unicului administrator.

17 Noiembrie 1990

Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990

  • Publicare initiala

Text Initial

Societatea pe acţiuni este administrată de unu sau mai mulţi administratori, temporari şi revocabili.

Cînd sînt mai mulţi administratori, ei constituie un consiliul de administraţie.

Unicul administrator sau preşedintele consiliului de administraţie şi cel puţin jumătate din numărul administratorilor vor fi cetăţeni români, dacă prin contractul de societate sau statut nu se prevede altfel.

Numirea şi înlocuirea administratorilor se fac exclusiv de către adunarea generală.

Primii administratori pot fi numiţi prin contractul de societate, însă termenul mandatului lor nu poate fi mai mare de patru ani.

Dacă nu s-a stabilit durata mandatului prin contractul de societate sau statut, el este pentru doi ani.

Administratorii sînt reeligibili cînd prin contractul de societate sau statut nu se prevede altfel.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf