Legea Societatilor - Art. 212

 • Art. 212
29 Iunie 2007

Ordonanta de urgenta nr. 82 din 28 iunie 2007

 • Text modificat
Text VechiText Nou

(2) În caz de subscripţie publică, prospectul de emisiune, purtând semnăturile autentice a doi dintre administratori, va fi depus la registrul comerţului pentru îndeplinirea formalităţilor prevăzute la art. 18 şi va cuprinde:

?

(2) În caz de subscripţie publică, prospectul de emisiune, purtând semnăturile autentice a 2 dintre membrii consiliului de administraţie, respectiv dintre membrii directoratului, va fi depus la registrul comerţului pentru îndeplinirea formalităţilor prevăzute la art. 18 şi va cuprinde:

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

28 Noiembrie 2006

Legea nr. 441 din 27 noiembrie 2006

 • Text modificat
Text VechiText Nou

d) numele şi prenumele administratorilor, cenzorilor şi domiciliul lor;

?

d) numele şi prenumele administratorilor, respectiv ale membrilor directoratului şi consiliului de supraveghere, cenzorilor sau, după caz, auditorului financiar, şi domiciliul lor;

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

17 Noiembrie 2004

Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 ( Republicare 17 Noiembrie 2004 )

 • Republicare
 • Text Republicat

Text Republicat

(1) Societatea pe acţiuni îşi va putea majora capitalul social, cu respectarea dispoziţiilor prevăzute pentru constituirea societăţii.

(2) În caz de subscripţie publică, prospectul de emisiune, purtând semnăturile autentice a doi dintre administratori, va fi depus la registrul comerţului pentru îndeplinirea formalităţilor prevăzute la art. 18 şi va cuprinde:

 • a) data şi numărul înmatriculării societăţii în registrul comerţului;
 • b) denumirea şi sediul societăţii;
 • c) capitalul social subscris şi vărsat;
 • d) numele şi prenumele administratorilor, cenzorilor şi domiciliul lor;
 • e) ultima situaţie financiară aprobată, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari;
 • f) dividendele plătite în ultimii 5 ani sau de la constituire, dacă, de la această dată, au trecut mai puţin de 5 ani;
 • g) obligaţiunile emise de societate;
 • h) hotărârea adunării generale privitoare la noua emisiune de acţiuni, valoarea totală a acestora, numărul şi valoarea lor nominală, felul lor, relaţii privitoare la aporturi, altele decât în numerar, şi avantajele acordate acestora, precum şi data de la care se vor plăti dividendele.

(3) Acceptantul va putea invoca nulitatea prospectului de emisiune ce nu cuprinde toate menţiunile arătate, dacă nu a exercitat în nici un mod drepturile şi obligaţiile sale de acţionar.

17 Noiembrie 1990

Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990

 • Publicare initiala

Text Initial

La societăţile pe acţiuni şi cele cu răspundere limitată, cu capital integral de stat, atribuţiile adunării generale a acţionarilor vor fi exercitate de către un consiliu al împuterniciţilor statului, alcătuit şi numit în condiţiile prevăzute de lege pentru consiliul de administraţie al regiilor autonome.

Consiliul împuterniciţilor statului îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu dispoziţiile specifice prevăzute în statutul aprobat la înfiinţare.

Consiliul de administraţie al societăţilor în care statul este unic acţionar se numeşte în condiţiile prezentei legi, cu acordul ministerului de resort.

Cenzorii în societăţile prevăzute la alin. 1 vor fi reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf