Legea Societatilor - Art. 177

 • Art. 177
28 Noiembrie 2006

Legea nr. 441 din 27 noiembrie 2006

 • Text modificat
 • Introduce
 • Modifica
 • Abroga

Text Nou

g) orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

Text VechiText Nou

a) un registru al acţionarilor care să arate, după caz, numele şi prenumele, codul numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul acţionarilor cu acţiuni nominative, precum şi vărsămintele făcute în contul acţiunilor. Evidenţa valorilor mobiliare emise de o societate deţinută public, tranzacţionate pe o piaţă reglementată, va fi ţinută de o societate de registru autorizată de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2002.

?

a) un registru al acţionarilor care să arate, după caz, numele şi prenumele, codul numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul acţionarilor cu acţiuni nominative, precum şi vărsămintele făcute în contul acţiunilor. Evidenţa acţiunilor tranzacţionate pe o piaţă reglementată/sistem alternativ de tranzacţionare se realizează cu respectarea legislaţiei specifice pieţei de capital;

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

Text VechiText Nou

c) un registru al şedinţelor şi deliberărilor consiliului de administraţie;

?

c) un registru al şedinţei şi deliberărilor consiliului de administraţie, respectiv ale directoratului şi consiliului de supraveghere;

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

Text VechiText Nou

e) un registru al deliberărilor şi constatărilor făcute de cenzori în exercitarea mandatului lor;

f) un registru al obligaţiunilor, care să arate totalul obligaţiunilor emise şi al celor rambursate, precum şi numele şi prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul titularilor, când ele sunt nominative. Evidenţa obligaţiunilor emise în formă dematerializată şi tranzacţionate pe o piaţă organizată va fi ţinută conform Legii nr. 52/1994.

?

e) un registru al deliberărilor şi constatărilor făcute de cenzori şi, după caz, de auditori interni, în exercitarea mandatului lor;

f) un registru al obligaţiunilor, care să arate totalul obligaţiunilor emise şi al celor rambursate, precum şi numele şi prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul titularilor, când ele sunt nominative. Evidenţa obligaţiunilor emise în formă dematerializată şi tranzacţionate pe o piaţă reglementată sau printr-un sistem alternativ de tranzacţionare va fi ţinută conform legislaţiei specifice pieţei de capital;

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

Text VechiText Nou

(2) Registrele prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c) şi f) vor fi ţinute prin grija consiliului de administraţie, cel prevăzut la lit. d), prin grija comitetului de direcţie, iar cel prevăzut la lit. e), prin grija cenzorilor.

?

(2) Registrele prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi f) vor fi ţinute prin grija consiliului de administraţie, respectiv a directoratului, cel prevăzut la lit. c) prin grija organului în cauză, iar cel prevăzut la lit. e) prin grija cenzorilor sau, după caz, a auditorilor interni; registrele prevăzute la alin. (1) lit. g) vor fi ţinute în condiţiile prevăzute de actele normative respective.

Compara text *** Compararea poate varia in functie de complexitatea modificarilor.

Text Abrogat

d) un registru al şedinţelor şi deliberărilor comitetului de direcţie;

17 Noiembrie 2004

Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 ( Republicare 17 Noiembrie 2004 )

 • Republicare
 • Text Republicat

Text Republicat

(1) În afară de evidenţele prevăzute de lege, societăţile pe acţiuni trebuie să ţină:

 • a) un registru al acţionarilor care să arate, după caz, numele şi prenumele, codul numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul acţionarilor cu acţiuni nominative, precum şi vărsămintele făcute în contul acţiunilor. Evidenţa valorilor mobiliare emise de o societate deţinută public, tranzacţionate pe o piaţă reglementată, va fi ţinută de o societate de registru autorizată de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2002;
 • b) un registru al şedinţelor şi deliberărilor adunărilor generale;
 • c) un registru al şedinţelor şi deliberărilor consiliului de administraţie;
 • d) un registru al şedinţelor şi deliberărilor comitetului de direcţie;
 • e) un registru al deliberărilor şi constatărilor făcute de cenzori în exercitarea mandatului lor;
 • f) un registru al obligaţiunilor, care să arate totalul obligaţiunilor emise şi al celor rambursate, precum şi numele şi prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul titularilor, când ele sunt nominative. Evidenţa obligaţiunilor emise în formă dematerializată şi tranzacţionate pe o piaţă organizată va fi ţinută conform Legii nr. 52/1994.

(2) Registrele prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c) şi f) vor fi ţinute prin grija consiliului de administraţie, cel prevăzut la lit. d), prin grija comitetului de direcţie, iar cel prevăzut la lit. e), prin grija cenzorilor.

17 Noiembrie 1990

Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990

 • Publicare initiala

Text Initial

Lichidatorii au aceeaşi răspundere ca şi administratorii.

Ei sînt datori, îndată după intrarea în funcţie, ca împreună cu administratorii societăţii să facă un inventar şi să încheie un bilanţ, care să constate situaţia exactă a activului şi pasivului societăţii şi să le semneze.

Lichidatorii sînt obligaţi să primească şi să păstreze patrimoniul societăţii, registrele ce li s-au încredinţat de administratori şi actele societăţii. De asemenea, ei vor ţine un registru cu toate operaţiile lichidării, în ordinea datei lor.

Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul lor sub controlul cenzorilor.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf