Legea Societatilor - Art. 158

 • Art. 158
17 Noiembrie 2004

Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 ( Republicare 17 Noiembrie 2004 )

 • Republicare
 • Text Republicat

Text Republicat

(1) Dacă administratorii constată că, în urma unor pierderi, activul net, determinat ca diferenţă între totalul activelor şi datoriile societăţii, reprezintă mai puţin de jumătate din valoarea capitalului social, vor convoca adunarea generală extraordinară, pentru a hotărî reîntregirea capitalului, reducerea lui la valoarea rămasă sau dizolvarea societăţii.

(2) Prin actul constitutiv se poate stabili ca adunarea extraordinară să fie convocată şi la o pierdere mai mică.

(3) În cazul când nici în a doua convocare nu s-a întrunit cvorumul prevăzut la art. 115, administratorii vor cere instanţei din raza teritorială în care se află sediul societăţii numirea unui expert, care va verifica pierderea din capitalul social. Instanţa, pe baza expertizei, constatând pierderea prevăzută la alin. (1) sau (2), va da o încheiere, autorizând administratorii să convoace adunarea generală, care va putea să hotărască limitarea capitalului la suma rămasă sau dizolvarea societăţii, cu orice număr de acţionari prezenţi.

17 Noiembrie 1990

Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990

 • Publicare initiala

Text Initial

Societatea pe acţiuni îşi va putea mări capitalul social, cu respectarea dispoziţiilor prevăzute pentru constituirea societăţii.

În caz de subscripţie publică, prospectul de emisiune, purtînd semnăturile autentice a doi dintre administratori, va trebui depus la registrul comerţului pentru îndeplinirea formalităţilor prevăzute de art. 10 şi va cuprinde:

 • a) data şi numărul înmatriculării societăţii în registrul comerţului;
 • b) denumirea şi sediul societăţii;
 • c) capitalul social subscris şi vărsat;
 • d) numele şi prenumele administratorilor, cenzorilor şi domiciliul lor;
 • e) ultimul bilanţ aprobat, contul de profit şi pierderi şi raportul cenzorilor;
 • f) dividendele plătite în ultimii cinci ani sau de la constituire, dacă, de la aceasta dată, au trecut mai puţin de cinci ani;
 • g) obligaţiunile emise de societate;
 • h) hotărîrea adunării generale privitoare la noua emisiune de acţiuni, valoarea totală a acestora, numărul şi valoarea lor nominală, felul lor, relaţii privitoare la aporturi, altele decît în numerar, şi avantajele acordate acestora, precum şi data de la care se vor plăti dividendele.

Acceptantul va putea invoca nulitatea prospectului de emisiune ce nu cuprinde toate menţiunile arătate, dacă nu a exercitat în nici un mod drepturile şi obligaţiile sale de acţionar.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf