Legea Societatilor - Art. 104

 • Art. 104
28 Noiembrie 2006

Legea nr. 441 din 27 noiembrie 2006

 • Text modificat integral

Text Nou

(1) Restricţiile prevăzute la art. 103^1 nu se aplică:

 • a) acţiunilor dobândite în conformitate cu art. 207 alin. (1) lit. c), ca urmare a unei decizii a adunării generale de reducere a capitalului social;
 • b) acţiunilor dobândite ca urmare a unui transfer cu titlu universal;
 • c) acţiunilor integral liberate, dobândite prin efectul unei hotărâri judecătoreşti, într-o procedură de executare silită împotriva unui acţionar, debitor al societăţii;
 • d) acţiunilor integral liberate, dobândite cu titlu gratuit.

(2) Restricţiile prevăzute la art. 103^1, cu excepţia celei prevăzute la art. 103^1 alin. (1) lit. d), nu se aplică acţiunilor dobândite în conformitate cu art. 134.

17 Noiembrie 2004

Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 ( Republicare 17 Noiembrie 2004 )

 • Republicare
 • Text Republicat

Text Republicat

Restricţiile prevăzute la art. 103 nu se aplică atunci când dobândirea de către societate a unui număr determinat de acţiuni proprii, integral liberate, se face în vreuna dintre următoarele situaţii:

 • a) cu scopul de a reduce capitalul social, potrivit art. 207, prin anularea unui număr de acţiuni proprii de o valoare corespunzătoare reducerii;
 • b) pentru cesionarea către personalul societăţii a unui număr de acţiuni proprii, în limitele şi în condiţiile aprobate de adunarea generală a acţionarilor. Operaţiunea de cesionare nu va depăşi un an de la data publicării hotărârii adunării generale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;
 • c) prin efectul succesiunii universale sau al fuziunii ori al unei hotărâri judecătoreşti pronunţate într-o procedură de urmărire silită împotriva unui debitor al societăţii;
 • d) cu titlu gratuit;
 • e) în scopul regularizării cursului acţiunilor proprii pe piaţa bursieră sau pe piaţa organizată extrabursieră, dar numai cu avizul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare.
17 Noiembrie 1990

Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990

 • Publicare initiala

Text Initial

Consiliul de administraţie se întruneşte ori de cîte ori este necesar.

El trebuie să se întrunească cel puţin o dată pe lună la sediul societăţii, iar comitetul de direcţie, cel puţin o dată pe săptămînă.

Convocările pentru întrunirile consiliului de administraţie vor cuprinde locul unde se va ţine şedinţa şi ordinea de zi, neputîndu-se lua nici o decizie asupra problemelor neprevăzute, decît în caz de urgenţă şi cu condiţia ratificării în şedinţa următoare de către membrii absenţi.

La întrunirile consiliului de administraţie, directorii vor prezenta rapoarte scrise despre operaţiile ce au executat, iar comitetul de direcţie va prezenta registrul deliberărilor sale.

La şedinţele consiliului de administraţie vor fi convocaţi şi cenzorii.

La fiecare şedinţă se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite şi opiniile separate.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf