Modificarile au fost aduse de

Legea Contabilitatii - Capitolul II modificari din 30 Iulie 1996

Organizarea contabilitatii patrimoniului

  • Capitolul II
  • 30 Iulie 1996
Art. 11

Modifica alin. (1):

2. Articolul 11 alineatul (1) se completează şi va avea următorul cuprins:

"ART. 11

(1) Persoanele prevăzute la art. 1 organizează şi ţin contabilitatea, de regulă, în compartimente distincte, conduse de către directorul financiar-contabil, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie. Aceste persoane trebuie să posede studii economice superioare.

Prin excepţie, funcţiile respective pot fi îndeplinite şi de persoane cu studii medii care au calificare corespunzătoare în domeniu, cu avizul Ministerului Finanţelor, la solicitarea justificată a ordonatorilor de credite."

Modifica alin. (2):

3. Articolul 11 alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(2) Contabilitatea persoanelor prevăzute la art. 1 poate fi organizată şi ţinută şi de persoane juridice autorizate sau de persoane fizice care au calitatea de contabil autorizat sau expert contabil, care răspund potrivit legii.

Calitatea de expert contabil şi contabil autorizat se atribuie de către comisiile stabilite prin ordin comun al ministrului finanţelor şi al ministrului învăţământului, pe baza examenelor organizate de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi potrivit legii şi regulamentului aprobat prin hotărâre a Guvernului, care urmează să fie modificat în mod corespunzător."

Introduce alin. (6) si (7):

4. Articolul 11 se completează cu trei alineate, care vor avea următorul cuprins:

"(6) La societăţile comerciale la care contabilitatea nu este organizată în compartimente distincte, care nu au personal calificat angajat potrivit legii sau contracte de prestări de servicii în domeniul contabilităţii, încheiate cu persoane fizice sau juridice autorizate, Ministerul Finanţelor stabileşte, în funcţie de evoluţia inflaţiei şi de dezvoltarea profesiei, limite valorice privind nivelul cifrei de afaceri de la care există obligaţia de a încheia contracte pentru întocmirea bilanţului contabil numai de către persoane fizice sau juridice autorizate.

(7) Instituţiile publice la care contabilitatea nu este organizată în compartimente distincte sau care nu au personal angajat cu contract de muncă pentru conducerea contabilităţii şi întocmirea dărilor de seamă contabile privind execuţia bugetară pot încadra personal de specialitate prin încheierea de convenţii civile, plata serviciilor urmând a se face din fondul de salarii prevăzut în bugetele acestora, în conformitate cu prevederile reglementărilor legale specifice unităţilor respective.

În cazul în care unităţile respective nu pot încadra personal de execuţie în condiţiile alineatului precedent, contabilitatea se poate ţine şi de către societăţi comerciale de expertiză contabilă şi persoane fizice autorizate potrivit legii, pe bază de contracte de prestări de servicii. Încheierea contractelor se face pe bază de licitaţii pentru achiziţii publice de bunuri şi servicii, organizate în conformitate cu reglementările legale. Plata serviciilor respective se face din credite bugetare cu această destinaţie şi numai în limita cheltuielilor de personal care ar trebui efectuate de unitate în condiţiile în care aceasta ar avea angajat personal de specialitate cu contract de muncă."

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf