Codul Fiscal - Titlul IX modificari din 30 Iunie 2010

Impozite si taxe locale

  • Titlul IX
  • 30 Iunie 2010
Art. 252
Majorarea impozitului datorat de persoanele fizice ce detin mai multe cladiri

Modifica:

1. Articolul 252 va avea următorul cuprins:

ART. 252

Majorarea impozitului datorat de persoanele fizice ce deţin mai multe clădiri

(1) Persoanele fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri datorează un impozit pe clădiri, majorat după cum urmează:

a) cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;

b) cu 150% pentru a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;

c) cu 300% pentru a treia clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu.

(2) Nu intră sub incidenţa alin. (1) persoanele fizice care deţin în proprietate clădiri dobândite prin succesiune legală.

(3) În cazul deţinerii a două sau mai multe clădiri în afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul majorat se determină în funcţie de ordinea în care proprietăţile au fost dobândite, aşa cum rezultă din documentele ce atestă calitatea de proprietar.

(4) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) au obligaţia să depună o declaraţie specială la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în raza cărora îşi au domiciliul, precum şi la cele în raza cărora sunt situate celelalte clădiri ale acestora. Modelul declaraţiei speciale va fi cel prevăzut prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 263
Calculul taxei

Modifica:

2. La articolul 263, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

(2) În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm^3 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

Nr. crt. Mijloace de transport cu tracţiune mecanică lei/200 cm^3 sau fracţiune din aceasta
1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm^3 inclusiv 8
2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm^3 şi 2.000 cm^3 inclusiv 18
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm^3 şi 2.600 cm^3 inclusiv 72
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm^3 şi 3.000 cm^3 inclusiv 144
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm^3 290
6. Autobuze, autocare, microbuze 24
7. Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv 30
8. Tractoare înmatriculate 18

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf