Codul Fiscal - Titlul IX modificari din 30 Decembrie 2011

Impozite si taxe locale

  • Titlul IX
  • 30 Decembrie 2011
Art. 250
Scutiri

Introduce:

78. La articolul 250 alineatul (1), după punctul 7 se introduce nou punct, punctul 7^1, cu următorul cuprins:

7^1. clădirile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, instituţiilor publice cu finanţare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora;

Art. 253
Calculul impozitului datorat de persoanele juridice

Introduce:

79. La articolul 253, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:

(5^1) În cazul clădirilor care aparţin instituţiilor de credit ce aplică Standardele internaţionale de raportare financiară şi aleg ca metodă de evaluare ulterioară modelul bazat pe cost, valoarea impozabilă a acestora este valoarea rezultată din raportul de evaluare emis de un evaluator autorizat, depus la compartimentul de specialitate al administraţiei publice locale.

Art. 261
Reguli generale

Modifica:

80. La articolul 261, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(1) Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat/înregistrat în România datorează un impozit anual pentru mijlocul de transport, cu excepţia cazurilor în care în prezentul capitol se prevede altfel.

Introduce:

81. La articolul 261, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

(5) Până la prima înmatriculare/înregistrare în România, în înţelesul prezentului titlu, mijlocul de transport este considerat marfă. După prima înmatriculare/înregistrare, mijlocul de transport, în înţelesul prezentului titlu, nu mai poate fi considerat marfă şi pentru acesta se datorează impozit pe mijloacele de transport.

Art. 263
Calculul taxei

Modifica:

82. La articolul 263, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(4) În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă

Impozitul (în lei/an)

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

I

două axe

 

 

 

1

Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone

0

133

 

2

Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone

133

367

 

3

Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone

367

517

 

4

Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone

517

1.169

 

5

Masa de cel puţin 18 tone

517

1.169

II

3 axe

 

 

 

1

Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone

133

231

 

2

Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone

231

474

 

3

Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone

474

615

 

4

Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone

615

947

 

5

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

947

1.472

 

6

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

947

1.472

 

7

Masa de cel puţin 26 tone

947

1.472

III

4 axe

 

 

 

1

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

615

623

 

2

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone

623

973

 

3

Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone

973

1.545

 

4

Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

1.545

2.291

 

5

Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone

1.545

2.291

 

6

Masa de cel puţin 32 tone

1.545

2.291

(5) În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

 

Numarul de axe si greutatea bruta încarcata maxima admisa

Impozitul (in lei/an)

 

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

I

2+1 axe

 

 

 

1

Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone

0

0

 

2

Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone

0

0

 

3

Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone

0

60

 

4

Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone

60

137

 

5

Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone

137

320

 

6

Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone

320

414

 

7

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

414

747

 

8

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone

747

1.310

 

9

Masa de cel puţin 28 tone

747

1.310

II

2+2 axe

 

 

 

1

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

128

299

 

2

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

299

491

 

3

Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone

491

721

 

4

Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone

721

871

 

5

Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

871

1.429

 

6

Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone

1.429

1.984

 

7

Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone

1.984

3.012

 

8

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.984

3.012

 

9

Masa de cel puţin 38 tone

1.984

3.012

III

2+3 axe

 

 

 

1

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.579

2.197

 

2

Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2.197

2.986

 

3

Masa de cel puţin 40 tone

2.197

2.986

IV

3+2 axe

 

 

 

1

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.395

1.937

 

2

Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

1.937

2.679

 

3

Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

2.679

3.963

 

4

Masa de cel puţin 44 tone

2.679

3.963

V

3+3 axe

 

 

 

1

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

794

960

 

2

Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

960

1.434

 

3

Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

1.434

2.283

 

4

Masa de cel puţin 44 tone

1.434

2.283

Art. 271
Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate

Modifica:

83. La articolul 271, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(1) Orice persoană care utilizează un panou, afişaj sau o structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate, cu excepţia celei care intră sub incidenţa art. 270, datorează plata taxei anuale prevăzute în prezentul articol către bugetul local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, în raza căreia/căruia este amplasat panoul, afişajul sau structura de afişaj respectivă. La nivelul municipiului Bucureşti, această taxă revine bugetului local al sectorului în raza căruia este amplasat panoul, afişajul sau structura de afişaj respectivă.

.........................................................................

(4) Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate, datorată aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.

Art. 287
Majorarea impozitelor si taxelor locale de consiliile locale sau consiliile judetene

Modifica:

84. Articolul 287 se modifică şi va avea următorul cuprins:

ART. 287

Majorarea impozitelor şi taxelor locale de consiliile locale sau consiliile judeţene

(1) Autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale, la propunerea autorităţii executive, poate stabili cote adiţionale la impozitele şi taxele locale prevăzute în prezentul titlu, în funcţie de următoarele criterii: economice, sociale, geografice, precum şi de necesităţile bugetare locale, cu excepţia taxelor prevăzute la art. 295 alin. (11) lit. c) şi d).

(2) Cotele adiţionale stabilite conform alin. (1) nu pot fi mai mari de 20% faţă de nivelurile aprobate prin hotărâre a Guvernului potrivit art. 292.

(3) Criteriile prevăzute la alin. (1) se hotărăsc de către autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale.

Art. 292
Indexarea impozitelor si taxelor locale

Abroga:

85. La articolul 292, alineatul (3) se abrogă.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf