Modificarile au fost aduse de

Codul Fiscal - Titlul IX modificari din 25 Iulie 2005

Impozite si taxe locale

  • Titlul IX
  • 25 Iulie 2005
Art. 250
Scutiri

Introduce, la art. 250, alin. (1), dupa pct. 11, pct. 12, 13 si 14:

2. La articolul 250 alineatul (1), după punctul 11 se introduc trei puncte noi, punctele 12, 13 şi 14, cu următorul cuprins:

12. clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

13. clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

14. clădirile restituite potrivit art. 6 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 66/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Introduce, la art. 250, dupa alin. (2), alin. (2^1):

3. La articolul 250, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:

(2^1) Scutirea de impozit prevăzută la alin. (1) pct. 12 - 14 se aplică pe durata pentru care proprietarul este obligat să menţină afectaţiunea de interes public.

Art. 257
Scutiri

Introduce, la art. 257, dupa lit. n), lit. o), p) si r):

4. La articolul 257, după litera n) se introduc trei noi litere, literele o), p) şi r), cu următorul cuprins:

o) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 pe durata pentru care proprietarul este obligat să menţină afectaţiunea de interes public;

p) terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 pe durata pentru care proprietarul este obligat să menţină afectaţiunea de interes public;

r) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 6 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 pe durata pentru care proprietarul este obligat să menţină afectaţiunea de interes public.

Art. 258
Calculul impozitului

Modifica, la art. 258, cuprinsul alin. (6):

5. La articolul 258, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(6) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea numărului de hectare ale terenului cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:

Nr.crt. Categoria de folosinta CLASA DE CALITATE (lei*/ha)
I   II  III IV
1.  Teren arabil 36 34 32 30 20
2.   Păşune - Fâneaţă 20 18 16 14 12
3.   Vie 40     
4.   Plantaţie de vie tânără şi 
plantaţie în regenerare până
la intrarea pe rod
x     
5.   Livadă 40     
6.   Livadă tânără şi livadă în
regenerare până la intrarea
pe rod
x     
6.   Pădure sau alt teren cu
vegetaţie forestieră
9     
7.   Păduri în vârstă de până la 
20 de ani şi păduri cu rol 
de protecţie
x     
7.   Teren pe care se află 
amenajări piscicole
24     
8.   Teren cu construcţii 22     
9.   Drumuri şi căi ferate  x
10.   Teren neproductiv  x  x  x  x

* RON

Introduce, la art. 258, dupa alin. (6), alin. (7) si (8):

6. La articolul 258, după alineatul (6) se introduc două alineate noi, alineatele (7) şi (8), cu următorul cuprins:

(7) Înregistrarea în registrul agricol a terenurilor, a proprietarilor acestora, precum şi schimbarea categoriei de folosinţă se fac numai pe bază de documente, potrivit normelor metodologice prevăzute la art. 293, sub sancţiunea nulităţii.

(8) Înscrierea datelor în registrul agricol privind schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor, precum şi a titularului dreptului de proprietate asupra terenurilor, pe baza declaraţiei făcută sub semnătura proprie a capului de gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei, se poate face numai dacă se prezintă şi lucrarea tehnică de cadastru înregistrată la oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară ori act încheiat în formă autentică.

Art. 295
Implicatii bugetare ale impozitelor si taxelor locale

Modifica, al art. 295, cuprinsul alin. (1):

7. La articolul 295, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

ART. 295

(1) Impozitele şi taxele locale, precum şi amenzile şi penalităţile aferente acestora, constituie venituri la bugetele locale ale autorităţilor administrativ-teritoriale, cu excepţia veniturilor realizate în condiţiile art. 258 alin. (6) care constituie venit la bugetul de stat.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf