Modificarile au fost aduse de

Codul Fiscal - Titlul IX modificari din 24 Noiembrie 2004

Impozite si taxe locale

  • Titlul IX
  • 24 Noiembrie 2004
Art. 249
Reguli generale
Modifica, la art. 249, cuprinsul alin. (3):

109^2. La articolul 249, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

(3) Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, impozitul pe clădiri reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz.

Art. 250
Scutiri

Modifica, la art. 250, alin. (1), cuprinsul pct. 2:

110^1. La articolul 250 alineatul (1), punctul 2 va avea următorul cuprins:

2. clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, precum şi de folosinţa acestora;

Art. 256
Reguli generale

Modifica, la art. 256, cuprinsul alin. (3):

111^1. La articolul 256, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

(3) Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, impozitul pe teren reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz.

Art. 283
Alte taxe locale

Modifica cuprinsul art. 283:

115^1. Articolul 283 va avea următorul cuprins:

ART. 283

(1) Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau consiliile judeţene, după caz, pot institui taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice şi pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectură şi arheologice şi altele asemenea.

(2) Consiliile locale pot institui taxe pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor destinate obţinerii de venituri care folosesc infrastructura publică locală, pe raza localităţii unde acestea sunt utilizate, precum şi taxe pentru activităţile cu impact asupra mediului înconjurător.

(3) Taxele prevăzute la alin. (1) şi (2) se calculează şi se plătesc în conformitate cu procedurile aprobate de autorităţile deliberative interesate.

Art. 284
Scutiri si facilitati pentru persoanele fizice

Introduce, la art. 284, dupa alin. (7), alin. (7^1):

116^1. La articolul 284, după alineatul (7) se introduce alineatul (7^1) cu următorul cuprins:

(7^1) Scutirea de la plata taxei asupra mijloacelor de transport se aplică doar pentru un singur mijloc de transport, la alegerea persoanelor fizice prevăzute la alin. (1) şi (2).

Modifica, la art. 284, cuprinsul alin. (11):

116^2. La articolul 284, alineatul (11) va avea următorul cuprins:

(11) Nu se datorează taxa asupra succesiunii, prevăzută de Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, republicată, cu modificările ulterioare, dacă încheierea procedurii succesorale a fost făcută în termen de un an de la data decesului autorului bunurilor. Această taxă nu se datorează nici în cazul autorilor decedaţi anterior datei de 1 ianuarie 2005, dacă încheierea procedurii succesorale a fost făcută până la data de 31 decembrie 2005 inclusiv.

Art. 287
Majorarea impozitelor si taxelor locale de consiliile locale sau consiliile judetene

Modifica cuprinsul art. 287:

ART. 287

Peste nivelul impozitelor şi taxelor locale prevăzute în prezentul titlu, consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau consiliile judeţene, după caz, pot modifica anual impozitele şi taxele locale, fără discriminare între categoriile de contribuabili, în termenul prevăzut de art. 288 alin. (1), în funcţie de condiţiile specifice zonei, cu excepţia taxelor prevăzute la art. 263 alin. (4) şi (5) şi la art. 295 alin. (11) lit. b) - d).

Art. 288
Deciziile consiliilor locale si judetene privind impozitele si taxele locale

Modifica cuprinsul art. 288:

119^1. Articolul 288 va avea următorul cuprins:

ART. 288

(1) Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile judeţene adoptă hotărâri privind impozitele şi taxele locale pentru anul fiscal următor în termen de 45 de zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 292.

(2) Primarii, primarul general şi preşedinţii consiliilor judeţene asigură publicarea corespunzătoare a oricărei hotărâri în materie de impozite şi taxe locale adoptate de autorităţile deliberative respective.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf