Codul Fiscal - Titlul IX modificari din 15 Noiembrie 2012

Impozite si taxe locale

  • Titlul IX
  • 15 Noiembrie 2012
Art. 250
Scutiri

Introduce alin. (1), pct. 20

1. La articolul I, după punctul 76 se introduce un nou punct, punctul 76^1, cu următorul cuprins:

"76^1. La articolul 250 alineatul (1), după punctul 19 se introduce un nou punct, punctul 20, cu următorul cuprins:

«20. clădirile care aparţin organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, cu statut de utilitate publică, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice.»"

Art. 263
Calculul taxei

Modifica alin. (2)

2. La articolul I, după punctul 84 se introduce un nou punct, punctul 84^1, cu următorul cuprins:

"84^1. La articolul 263, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«(2) În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

Nr. Crt.

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică

 

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta)

1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3 inclusiv8
2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi 2.000 cm3 inclusiv 18
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 2.600 cm3 inclusiv 72
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 3.000 cm3 inclusiv 144
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 290
6. Autobuze, autocare, microbuze 24
7. Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv 30
8. Tractoare înmatriculate 18

II. Vehicule înregistrate

1. Vehicule cu capacitate cilindrică lei / 200 cm3
1.1 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4800 cm3 2 - 4
1.2 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4800 cm3 4 - 6
2.

 Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată

50 - 150 lei/an »"

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf